Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.6.2022 Oikeusuutiset

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin soveltamiselle ei ole ollut edellytyksiä kun tontilla oli lailla suojeltu muisnaisjäännös

KHO:2022:80 Kiinteistövero – Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti – Muinaismuistoalue –Kunnan selvitysvelvollisuus A omisti B:n kaupungissa kolme vierekkäistä kaavatonttia. Asemakaavan mukaan kyseisten rakennuspaikkojen ja niille kaavoitetun pääsytien alueella sijaitsi kiinteä muinaisjäännös, joka oli rauhoitettu suoraan muinaismuistolain nojalla. Kiinteä muinaisjäännös oli kyseisiä alueita koskevilta osin luokiteltu museoviranomaisen toimesta luokkaan I, joka käsitti valtakunnallisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/rakentamattoman-rakennuspaikan-veroprosentin-soveltamiselle-ei-ole-ollut-edellytyksia-kun-tontilla-oli-lailla-suojeltu-muisnaisjaannos/
13.10.2020 Oikeusuutiset

Kiinteistön tarjouskilpailussa muodostunutta hintaa ei voitu myöhemmin kiinteistöveroa määrättäessä ylittää ilman selvitystä käyvän arvon noususta

KHO:2020:105 Kiinteistövero – Verotusarvo – Kiinteistön arvostaminen – Laskennallinen verotusarvo – Käypä arvo – Verotusarvon nostaminen A Oy oli vuonna 2010 ostanut julkisessa tarjouskilpailussa B:n kaupungilta vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen maanvuokraoikeuksineen 1 365 000 euron kauppahinnalla. A Oy:n omistusaikana aina verovuoteen 2015 saakka rakennuksen kiinteistöverotukset oli toimitettu arvostamislain 32 §:n mukaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kiinteiston-tarjouskilpailussa-muodostunutta-hintaa-ei-voitu-myohemmin-kiinteistoveroa-maarattaessa-ylittaa-ilman-selvitysta-kayvan-arvon-noususta/
19.9.2017 Oikeusuutiset

Konkurssipesän veronpalautussaatavaa ei voitu käyttää konkurssiin menneen yhtiön verovelan kuittamiseen

Hämeenlinnan HAO: Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistövero – Ennen konkurssin alkua syntynyt verovelka – Konkurssipesän saatava A Oy oli asetettu konkurssiin 6.3.2013. A Oy:n konkurssipesä oli maksanut A Oy:lle maksuunpannun, sen omistaman teollisuuskiinteistön kiinteistöveron vuodelta 2015. Vero konkurssipesän lausuman mukaan maksettiin konkurssipesään kuuluvien varojen realisoinnista saaduilla ja muilla konkurssipesän varoilla.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/konkurssipesan-veronpalautussaatavaa-ei-voitu-kayttaa-konkurssiin-menneen-yhtion-verovelan-kuittamiseen/
8.1.2016 Oikeusuutiset

Legaatin saaja velvollinen maksamaan kiinteistöveron vaikka testamentti ei vielä lainvoimainen

Itä-Suomen HAO: Kiinteistövero – Kiinteistön omistaja – Legaatti Asiassa oli kysymys siitä, oliko henkilön A legaatinsaajana katsottava olleen legaatilla määrätyn kiinteistön omistaja kalenterivuoden 2014 alkaessa ja näin ollen velvollinen suorittamaan kyseisestä kiinteistöstä kiinteistöveroa. Perittävä B oli kuollut 23.3.2013, ja hänen jälkeensä oli pidetty 16.8.2013 perunkirjoitus. B oli tehnyt A:n hyväksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/legaatin-saaja-velvollinen-maksamaan-kiinteistoveron-vaikka-testamentti-ei-viela-lainvoimainen/
18.3.2019 Oikeusuutiset

Massavelkana maksetun veron palautusta ei voitu käyttää konkurssisaatavana olleen veron kuittaamiseen

KHO:2019:39 Veronkanto – Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistöveron palautus – Konkurssisaatavat A Oy asetettiin konkurssiin 6.3.2013. A Oy:n konkurssipesä vastasi vastuuvelvollisena vuodelta 2015 määrätystä kiinteistöverosta ja maksoi sen konkurssipesän massavelkana. Konkurssipesän oikaisuvaatimuksesta mainittua veroa palautettiin. Vaikka vero-oikeudellisesti kysymyksessä oli verovelvolliselle eli A Oy:lle maksettava veronpalautus, sitä ei voitu käyttää sellaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/massavelkana-maksetun-veron-palautusta-ei-voitu-kayttaa-konkurssisaatavana-olleen-veron-kuittaamiseen/
11.1.2019 Oikeusuutiset

Valituskielto ei ollut perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa

KHO:2019:3 Veronkanto – Kiinteistöverosta vapauttaminen – Valituskielto – Kunnallisvalitus ‒ Perustuslaki ‒ Ilmeinen ristiriita Kunta oli veronkantolain 38 b §:n nojalla ottanut ratkaistavakseen kiinteistöverosta vapauttamista koskevat asiat ja hylännyt yhdistyksen verosta vapauttamista koskevan hakemuksen ja oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus oli jättänyt yhdistyksen valituksen tutkimatta, koska veronkantolain 38 a §:n 8 momentin mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/valituskielto-ei-ollut-perustuslain-106-%c2%a7ssa-tarkoitetulla-tavalla-ilmeisessa-ristiriidassa-perustuslain-kanssa/
29.11.2018 Oikeusuutiset

Kiinteistön verotusarvo kiinteistöverotuksessa vahvistettiin sen vuodentakaista hankintahintaa suuremmaksi

KHO:2018:161 Kiinteistöverotus – Verotusarvon enimmäismäärä – Käypä arvo omistajan hallussa – Arvostamisperusteet – Tuottoarvo – Hankintahinta – Todennäköinen luovutushinta A Oy:n omistaman entisen virastotalokiinteistön verotusarvoksi oli vahvistettu vuoden 2014 kiinteistöverotuksessa 3 577 166 euroa. A Oy oli vuonna 2013 ostanut kiinteistön Suomen valtiolta 250 000 euron kauppahinnalla ja harjoitti kiinteistöllä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/kiinteiston-verotusarvo-kiinteistoverotuksessa-vahvistettiin-sen-vuodentakaista-hankintahintaa-suuremmaksi/
2.4.2018 Oikeusuutiset

Luottamuksensuoja johti kiinteistöveron määräämiseen asemakaavan eikä alkuperäisen rakennusoikeuden mukaisesti

KHO:2018:45 Kiinteistöverotus – Kiinteistön arvostaminen – Maapohjan verotusarvo – Rakennusoikeus – Asemakaavan muutos – Asemakaavan kaksitasomääräys – Luottamuksensuoja Asunto Oy A omisti B:n kaupungissa tontin X, jolle yhtiö oli rakentanut alun perin voimassa olleen asemakaavan rakennusoikeuden mukaisesti 1 940 kerrosneliömetrin suuruisen asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen valmistumisen jälkeen voimaan tulleen asemakaavan mukaan tontin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/luottamuksensuoja-johti-kiinteistoveron-maaraamiseen-asemakaavan-eika-alkuperaisen-rakennusoikeuden-mukaisesti/
9.11.2017 Oikeusuutiset

Arviointineuvosto: Kiinteistönmuodostamislain (3D) vaikutusten suuruusluokkaa kuvattava

Vaikutusten suuruusluokka tulisi käydä ilmi. Kiinteistönomistajan aseman muutosta tulisi kuvata tarkemmin. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan asema jää epäselväksi. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan ns. kiinteistönmuodostamislain (3D) perusteella saa yleisellä tasolla käsityksen esityksen vaikutuksista. Vaikutusten suuruusluokka tulisi kuitenkin käydä ilmi. Esitysluonnoksessa on käsitelty monipuolisesti yritysvaikutuksia, mm. vaikutuksia rakentamisprosessiin. Kiinteistönomistajan aseman muutosta tulisi kuvata tarkemmin. Arviointineuvoston…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/arviointineuvosto-kiinteistonmuodostamislain-3d-vaikutusten-suuruusluokkaa-kuvattava/
24.9.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Kiinteistöverolakiin muutoksia

Hallitus esittää kiinteistöverolain muutoksia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärä korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotetaan 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotetaan 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/valtiovarainministerio-kiinteistoverolakiin-muutoksia/