Generic filters
Exact matches only
11.3.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kansalaisuuslain muuttamisesta

Sisäministeriö   Dnro L2024-06   Lausuntopyyntönne: VN/23086/2023, 9.2.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE KANSALAISUUSLAIN MUUTTAMISESTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.  Koskien kuulemisaikaa Lausuntopyyntö on pyydetty normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Asianajajaliitto toteaa yleisesti, että säädösvalmistelun kuulemisoppaan kohdan 1.9 mukaan lausuntoajan tulee olla vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-kansalaisuuslain-muuttamisesta/
24.1.2024 Oikeusuutiset

Den svenskspråkiga servicen vid domstolarna utvecklas

Justitieministeriet har tillsatt ett projekt som stöder utvecklingen av den svenskspråkiga servicen vid domstolarna. Domstolarna kan utnyttja resultaten av projektet när de utvecklar sin service på svenska, vilket stöder tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. Syftet med projektet är att stödja utvecklandet av den svenskspråkiga servicen vid domstolarna, utreda eventuella utmaningar…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/den-svensksprakiga-servicen-vid-domstolarna-utvecklas/
21.7.2020 Oikeusuutiset

KHO: Kansalaisuutta hakevan kielitaidon osoittamistavat on lueteltu tyhjentävästi kansalaisuuslain 17 §:ssä

KHO: Kansalaisuus – Kielitaidon osoittaminen – Ammatillisen aikuiskoulutuksen ammattitutkinto – Tutkinnon suorituskieli – Maahanmuuttoviraston toimivalta Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Nigerian kansalaisen kansalaisuushakemuksen, koska tämän ei katsottu osoittaneen kielitaitoaan kansalaisuuslain 17 §:ssä edellytellä tavalla. Muutoksenhakija oli kyllä suorittanut pykälän 7 kohdassa mainitun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammattitutkinnon, mutta Maahanmuuttovirasto katsoi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/kho-kansalaisuutta-hakevan-kielitaidon-osoittamistavat-on-lueteltu-tyhjentavasti-kansalaisuuslain-17-%c2%a7ssa/
4.11.2019 Oikeusuutiset

Ammatillinen tutkinto tulee tosiasiallisesti suorittaa suomen kielellä, jotta se osoittaisi kansalaisuuden saamiseksi tarvittavan kielitaidon

Valittaja on osoitukseksi suomen kielen taidostaan liittänyt kansalaisuushakemukseensa todistuksen suomenkieliseen ammatilliseen perustutkintoon sisältyneiden opintojen suorittamisesta. Saadun selvityksen perusteella valittajan suorittaman ammatillisen perustutkinnon opetuskieli on ollut suomi, mutta hän on tosiasiassa suorittanut opintonsa pääasiassa englannin kielellä ja vain osaksi suomen kielellä. Lisäksi valittaja on korvannut merkittävän osan suomenkielisen tutkinnon opinnoista näytöillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/ammatillinen-tutkinto-tulee-tosiasiallisesti-suorittaa-suomenkielella-jotta-se-osoittaisi-kansalaisuuden-saamiseksi-tarvittavan-kielitaidon/
12.8.2019 Oikeusuutiset

Maahanmuuttoviraston on ensin ratkaistava onko kansalaisuutta hakeneen henkilöllisyys selvitetty ja vasta sen jälkeen muut edellytykset

Vaasan HaO: Kansalaisuusasia – Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus – Kielitaitoedellytys Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuushakemuksen, koska hakija ei täyttänyt säädettyä kielitaitoedellytystä. Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään todennut, ettei se ota kantaa siihen, voidaanko hakijan henkilöllisyyttä pitää asiassa selvitettynä. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että henkilöllisyyden luotettava selvittäminen on Suomen kansalaisuuden saamisen perusedellytys. Selvitetyn henkilöllisyyden vaatimus…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/maahanmuuttoviraston-on-ensin-ratkaistava-onko-kansalaisuutta-hakeneen-henkilollisyys-selvitetty-ja-vasta-sen-jalkeen-muut-edellytykset/
2.7.2019 Oikeusuutiset

Poikkeusmahdollisuus saada kansalaisuus ilman kielitaitoa koskee myös yksityisyrittäjiä

KHO: Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Työn hoitamisen kohtuuton vaikeus Kansalaisuuslain 18 b §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ulkomaalaiselle voitiin myöntää Suomen kansalaisuus 13 §:n 1 momentin 6 kohdan estämättä, jos hakijan Suomessa olevan, vakinaisen ja päätoimisen työn hoitaminen oli kohtuuttoman vaikeaa ilman Suomen kansalaisuutta. Säännöksen tarkoituksena oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/poikkeusmahdollisuus-saada-kansalaisuus-ilman-kielitaitoa-koskee-myos-yksityisyrittajia/
11.9.2017 Oikeusuutiset

Kansalaisuuden saamisen edellytykset tulee olla olemassa Maahanmuuttoviraston tehdessä päätöstä

KHO: Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Palautuspäätöksen valituskelpoisuus – Uusi selvitys – Maahanmuuttovirasto Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuushakemuksen, koska hakija ei täyttänyt kielitaitoedellytystä, eikä siitä ollut perusteita poiketa. Hakija oli pyytänyt poikkeamista luku- ja kirjoitustaidottomuuden perusteella. Hallinto-oikeudessa hakija esitti uutena selvityksenä suomen kielen opettajan todistuksen, jonka mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/kansalaisuuden-saamisen-edellytykset-tulee-olla-olemassa-maahanmuuttoviraston-tehdessa-paatosta/
27.4.2016 Oikeusuutiset

Uusi selvitys tuli ottaa huomioon hallinto-oikeudessa

KHO:2016:55 Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Terveydentila – Erittäin painava syy – Hallinto-oikeudelle toimitetun lisäselvityksen ottaminen huomioon Maahanmuuttovirasto ei myöntänyt Jordanian kansalaiselle A:lle Suomen kansalaisuutta, koska hän ei täyttänyt kielitaitoedellytystä eikä siitä ollut perusteita poiketa. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Hallinto-oikeus ei ottanut asian ratkaisussa huomioon valittajan sille toimittamaa lääkärinlausuntoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/uusi-selvitys-tuli-ottaa-huomioon-hallinto-oikeudessa/
15.7.2014 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuuslain kielitaitoedellytyksestä poiketaan vain harvoin

Suomen kansalaisuuden saamisen yksi edellytys on riittävä kielitaito. Hakijan on osattava tyydyttävästi suomen tai ruotsin kieltä tai näiden sijasta vastaavaa suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä Tietyissä tapauksissa kielitaitoedellytyksestä voidaan kuitenkin poiketa. Poikkeaminen ei ole automaattista, vaan harkitaan aina tapauskohtaisesti. Tätä varten hakijan on liitettävä hakemukseensa asiaan liittyvät todistukset ja selvitykset. Pyyntöä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/maahanmuuttovirasto-kansalaisuuslain-kielitaitoedellytyksesta-poiketaan-vain-harvoin/