Ammatillinen tutkinto tulee tosiasiallisesti suorittaa suomen kielellä, jotta se osoittaisi kansalaisuuden saamiseksi tarvittavan kielitaidon

4.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valittaja on osoitukseksi suomen kielen taidostaan liittänyt kansalaisuushakemukseensa todistuksen suomenkieliseen ammatilliseen perustutkintoon sisältyneiden opintojen suorittamisesta. Saadun selvityksen perusteella valittajan suorittaman ammatillisen perustutkinnon opetuskieli on ollut suomi, mutta hän on tosiasiassa suorittanut opintonsa pääasiassa englannin kielellä ja vain osaksi suomen kielellä. Lisäksi valittaja on korvannut merkittävän osan suomenkielisen tutkinnon opinnoista näytöillä ja hyväksilukuina edellisistä opinnoistaan ja työnäytteistään. Valittajan esittämästä selvityksestä ei ilmene, että näytöt ja hyväksilukujen perusteena olevat opinnot olisi suoritettu suomen kielellä. Valittaja ei näin ollen ole suorittamallaan tutkinnolla osoittanut, että hän olisi suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon suomen tai ruotsin kielellä. Maahanmuuttovirasto oli näin ollen voinut hylätä kansalaisuushakemuksen, koska valittaja ei ollut täyttänyt kielitaitoedellytystä.

Avainsanat