Uusi selvitys tuli ottaa huomioon hallinto-oikeudessa

27.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:55

Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Terveydentila – Erittäin painava syy – Hallinto-oikeudelle toimitetun lisäselvityksen ottaminen huomioon

Maahanmuuttovirasto ei myöntänyt Jordanian kansalaiselle A:lle
Suomen kansalaisuutta, koska hän ei täyttänyt kielitaitoedellytystä eikä
siitä ollut perusteita poiketa. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.
Hallinto-oikeus ei ottanut asian ratkaisussa huomioon valittajan sille
toimittamaa lääkärinlausuntoa, koska päätöksen perustelujen mukaan
kansalaistamisen edellytysten oli täytyttävä kansalaisuushakemuksen
ratkaisuhetkellä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
kansalaisuuslain 45 §:n 2 momentin säännös ei ole esteenä sille, että
Maahanmuuttoviraston kansalaisuutta koskevasta päätöksestä valittava voi
hallintolainkäyttölain säännösten nojalla toimittaa
valitusviranomaiselle lisäselvitystä jo hakemusvaiheessa esittämiensä
perusteiden tueksi.

Valittaja oli toimittanut
hallinto-oikeudelle 6.11.2013 allekirjoitetun lääkärinlausunnon tukemaan
hänen kansalaisuushakemuksessaan esittämäänsä perustetta poiketa
kielitaitoedellytyksestä. Lausunto sisälsi lyhyen selostuksen valittajan
jo hakemusvaiheessa esiin tuomista oppimis-, lukemis- ja
kirjoittamisongelmista sekä lääkärin näkemyksen ongelmien pysyvyydestä.
Edellä mainittuun nähden hallinto-oikeuden ei olisi tullut jättää
ottamatta lääkärinlausuntoa huomioon ja siten päätösharkinnassaan
sivuuttaa tätä lausuntoa, vaan arvioida sen merkitys ratkaistavana
olevan oikeuskysymyksen kannalta. Koska hallinto-oikeudelle toimitettu
lääkärinlausunto ei osoittanut valittajaa kykenemättömäksi täyttämään
kielitaitoedellytystä, valitus hylättiin.

KHO:2016:55

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments