Generic filters
Exact matches only
21.3.2024 Oikeusuutiset

Lapsen asumista koskevan hakemuksen peruuttamiseen oli aiheellinen syy – vastapuolen kulujen korvausvelvollisuus poistettiin

Vaa­HO:2024:3 Oikeudenkäyntikulut – Lapsen asuminen – Hakemuksen peruuttaminen Käräjäoikeus oli jättänyt lapsen asumista koskevan hakemuksen käsittelyn sillensä ja määrännyt hakemuksensa peruuttaneen A:n korvaamaan vastapuolensa B:n oikeudenkäyntikulut. Kysymys siitä, oliko asiassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut erityiset syyt määrätä asianosaiset vastaamaan itse oikeudenkäyntikuluistaan käräjäoikeudessa. A on peruuttanut kanteensa,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lapsen-asumista-koskevan-hakemuksen-peruuttamiseen-oli-aiheellinen-syy-vastapuolen-kulujen-korvausvelvollisuus-poistettiin/
27.1.2024 Oikeusuutiset

Auton haltija ei ollut aiheuttanut tarpeetonta oikeudenkäyntiä kun ei ollut paljastanut kuka oli pysäköinyt auton väärin – kuluvaatimus hylättiin

THO:2024:1: Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen – Tarpeettoman oikeudenkäynnin aiheuttaminen A Oy:n pysäköintimaksua koskenut kanne käräjäoikeudessa oli peruutettu, mutta pääasian voittanut vastaaja B oli velvoitettu korvaamaan A Oy:n oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus otti oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 1 momenttia soveltaessaan huomioon, että asiassa ei ollut ollut kysymys sellaisesta oikeudenkäynnin lopputulokseen vaikuttaneesta seikasta,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/auton-haltija-ei-ollut-aiheuttanut-tarpeetonta-oikeudenkayntia-kun-ei-ollut-paljastanut-kuka-oli-pysakoinyt-auton-vaarin-kuluvaatimus-hylattiin/
24.10.2023 Oikeusuutiset

Kantaja velvoitettiin korvaamaan tarpeettoman oikeudenkäynnin aiheuttamat vastaajan kulut kokonaisuudessaan

Vaa­HO:2023:7 Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus – Tarpeeton oikeudenkäynti A oli työsuhteensa päätyttyä B ry:lle lähetetyssä vaatimuskirjeessä esittänyt sille työsuhteeseen perustuvia saatavia koskevan maksuvaatimuksen. B ry oli vaatimukseen vastatessaan kiistänyt A:n palkkaa koskevan vaatimuksen ja pyytänyt selvitystä muiden vaadittujen saatavien ja niitä koskevan maksuvelvollisuutensa perusteista. A ei ollut vastannut selvityspyyntöön ja oli nostanut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kantaja-velvoitettiin-korvaamaan-tarpeettoman-oikeudenkaynnin-aiheuttamat-vastaajan-kulut-kokonaisuudessaan/
8.6.2021 Oikeusuutiset

Kanteen peruuttaminen johti vastaajan kulujen korvaamiseen, vaikka kanne oli nostettu vastaajan antaman virheellisen tiedon johdosta

KKO:2021:43 Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen Konkurssiin asetetun osakeyhtiön edustaja A oli vahvistanut pesäluettelon, jonka liitteiden mukaan yhtiön omaisuuteen kiinnitetty panttivelkakirja oli A:n hallussa. Konkurssipesä oli pesäluettelosta ilmenevien tietojen perustella vaatinut takaisinsaantikanteessa A:n ja yhtiön välisten panttausoikeustoimien peräyttämistä ja panttivelkakirjan palauttamista konkurssipesälle. A oli vastauksessaan ilmoittanut, ettei panttivelkakirja ollut hänellä. Tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kanteen-peruuttaminen-johti-vastaajan-kulujen-korvaamiseen-vaikka-kanne-oli-nostettu-vastaajan-antaman-virheellisen-tiedon-johdosta/
12.5.2020 Oikeusuutiset

Panaman lippua käyttäneen aluksen haaksirikon uhrit voivat nostaa Italian tuomioistuimissa vahingonkorvauskanteen italialaisia laitoksia vastaan, jotka olivat luokitelleet kyseisen aluksen

Tuomio asiassa C-641/18 – LG ym. v. Rina SpA ja Ente Registro Italiano Navale Nämä laitokset voivat vedota lainkäytölliseen koskemattomuuteen vain, jos niiden toiminta ilmentää Panaman valtion julkisen vallan käyttämistä Unionin tuomioistuin totesi 7.5.2020 antamassaan tuomiossa Rina (C-641/18) ensinnäkin, että vahingonkorvauskanne sellaisia yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä vastaan, jotka harjoittavat alusten luokitusta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/panaman-lippua-kayttaneen-aluksen-haaksirikon-uhrit-voivat-nostaa-italian-tuomioistuimissa-vahingonkorvauskanteen-italialaisia-laitoksia-vastaan-jotka-olivat-luokitelleet-kyseisen-aluksen/
19.6.2019 Oikeusuutiset

Kanteen peruuttanut joutui korvaamaan vastaajan kulut, vaikka peruuttamiseen oli hyvä syy

KKO:2019:59 Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen A Oy oli vaatinut kanteessaan B:ltä vahingonkorvausta. Syyttäjä oli myöhemmin nostanut B:tä vastaan syytteen, joka oli koskenut vahingonkorvauskanteen perusteena ollutta B:n menettelyä. A Oy oli rikosprosessissa esittänyt B:tä vastaan saman vahingonkorvausvaatimuksen kuin vahingonkorvauskanteessaan ja peruuttanut vahingonkorvauskanteensa. Käräjäoikeus jätti kanteen peruuttamisen vuoksi asian sillensä ja velvoitti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kanteen-peruuttanut-joutui-korvaamaan-vastaajan-kulut-vaikka-peruuttamiseen-oli-hyva-syy/
10.5.2019 Oikeusuutiset

Työnantaja velvoitetiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut työntekijän aiheutettua vahinkoa

KKO:2019:42 Oikeudenkäyntikulut – Valituksen peruuttaminen Hovioikeus oli hylännyt A Oy:n kanteen, jossa A Oy oli vaatinut B Oy:ltä korvausta B Oy:n työntekijän aiheuttamasta vahingosta, ja velvoittanut A Oy:n korvaamaan B Oy:n oikeudenkäyntikulut. Kyseisen vahingon aiheuttanut työntekijä oli hovioikeuden tuomion jälkeen suorittanut A Oy:lle korvauksen vahingosta mutta vaatinut seuraavana päivänä suorituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/tyonantaja-velvoitetiin-korvaamaan-oikeudenkayntikulut-tyontekijan-aiheutettua-vahinkoa/