Auton haltija ei ollut aiheuttanut tarpeetonta oikeudenkäyntiä kun ei ollut paljastanut kuka oli pysäköinyt auton väärin – kuluvaatimus hylättiin

27.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2024:1: Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen – Tarpeettoman oikeudenkäynnin aiheuttaminen

A Oy:n pysäköintimaksua koskenut kanne käräjäoikeudessa oli peruutettu, mutta pääasian voittanut vastaaja B oli velvoitettu korvaamaan A Oy:n oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeus otti oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 1 momenttia soveltaessaan huomioon, että asiassa ei ollut ollut kysymys sellaisesta oikeudenkäynnin lopputulokseen vaikuttaneesta seikasta, josta A Oy ryhtyessään oikeudenkäyntiin ei ollut tiennyt eikä sen olisi pitänytkään tietää. A Oy oli nostanut kanteen haltijaolettaman perusteella B:tä vastaan tietoisena siitä, että kysymys ajoneuvon pysäköineestä henkilöstä voi olla riitainen ja että asian viime kädessä ratkaisee tuomioistuin. Mainittu kanteen menestymismahdollisuuksiin vaikuttava epävarmuustekijä oli siten ollen ollut A Oy:n tiedossa ja yhtiön on tullut ottaa se huomioon kannetta nostaessaan. Näin ollen ja kun B ei ollut laiminlyönyt velvollisuuksiaan oikeudenkäynnin osapuolena tai sen ulkopuolella, hän ei ollut tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeetonta oikeudenkäyntiä. B vapautettiin käräjäoikeuden tuomitsemasta velvollisuudesta korvata A Oy:n oikeudenkäyntikulut.

Kumottu käräjäoikeuden tuomio:

Yllä kuvatuin tavoin kantajalla on 21.6.2022 asti ollut perusteltu syy kohdistaa kannevaatimuksensa ajoneuvon hallinoitsijaan eli B:hen. Ainakaan reklamaation tekemiseen eli 18.5.2022 mennessä kantajalla ei ole ollut mitään perusteltua syytä olettaa, että ajoneuvon olisi pysäköinyt joku muu.

Käräjäoikeus on lisäksi katsonut yllä kuvatuin tavoin, että B on saanut tiedon vaatimuksista vapaaehtoisen perinnän kautta jo ennen kanteen vireillepanoa.

Näin ollen käräjäoikeus katsoo, että B on omalla passiivisuudellaan myötävaikuttanut siihen, että kantaja on nostanut kanteen häntä vastaan. Tämän johdosta käräjäoikeus katsoo, että B on omalla toiminnallaan antanut kantajalle aiheen nostaa kanne ja täten aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin koskien pysäköintimaksua.

THO:2024:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments