Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.8.2013 Oikeusuutiset

STM: Itsemääräämisoikeuslaki painottaa ennakointia ja rajoitusten käytön vähentämistä

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Tavoitteena on edistää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä ehkäistä ennalta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakiluonnoksessa painotetaan ennakollisia toimia, kuten tilaratkaisuja, henkilöstön perehdytystä ja täydennyskoulutusta sekä itsemääräämistä tukevia työmenetelmiä. Tavoitteena on luoda sellaiset toimintatavat,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/stm-itsemaaraamisoikeuslaki-painottaa-ennakointia-ja-rajoitusten-kayton-vahentamista/
30.5.2023 Lausunnot

Lausunto selvityksestä ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta

Oikeusministeriö   Dnro L2023-17   Lausuntopyyntönne: VN/5969/2019, 4.4.2023 SELVITYS EI-KAUPALLISEN SIJAISSYNNYTYSJÄRJESTELYN SALLIMISESTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Taustaksi   Sijaissynnytysjärjestelyn sääntelyyn liittyy monitahoisia oikeudellisia kysymyksiä, joiden lainsäädännöllinen ratkaisu edellyttää eri osapuolten oikeussuojan tarpeen arvottamista ja huomioon ottamista. Kuten selvityksessä on todettu, mikäli sijaissynnytysjärjestelyyn päädytään, sen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-selvityksesta-ei-kaupallisen-sijaissynnytysjarjestelyn-sallimisesta/
11.7.2019 Oikeusuutiset

Oikeusministeriöltä seurantamuistio kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanosta

Oikeusministeriö on tuottanut kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanosta muistion, jossa käydään läpi, kuinka toimintaohjelman hankkeet ovat toteutuneet kesäkuuhun mennessä. Valtaosa 43 hankkeesta on toteutunut suunnitellusti. Vuosille 2017-2019 laadittu kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on järjestyksessään toinen. Sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Toimintaohjelman…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/oikeusministeriolta-seurantamuistio-kansallisen-perus-ja-ihmisoikeustoimintaohjelman-toimeenpanosta/
3.6.2019 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmaluonnoksessa seitsemän sivua oikeusvaltion kehittämisestä

Otteita Antti Rinteen vetämien neuvotteluiden tuloksena syntyneestä hallitusohjelmaluonnoksesta: Turvallinen oikeusvaltio edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturvan yhdenvertaista toteutumista sekä hyvien väestösuhteiden, osallisuuden ja osallistumisoikeuksien vahvistamista. Näin ylläpidetään yhteiskuntarauhaa ja kansalaisten luottamusta. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien turvaamiseen. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhrien, vanhusten, vammaisten, sukupuolivähemmistöjen, etnisten vähemmistöjen sekä turvapaikanhakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/hallitusohjelmaluonnoksessa-seitseman-sivua-oikeusvaltion-kehittamisesta/
17.2.2017 Oikeusuutiset

Järjestyksessä toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma hyväksytty

Hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmalla pyritään edistämään oikeuksien toteutumista lukuisilla hankkeilla Hallitus on 16. helmikuuta hyväksynyt kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017-2019. Ohjelma on järjestyksessään toinen, ja sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Taustalla ovat myös mm. kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamat suositukset,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/jarjestyksessa-toinen-kansallinen-perus-ja-ihmisoikeustoimintaohjelma-hyvaksytty/
10.4.2016 Oikeusuutiset

EU:n tietosuoja-asetus tulee yhtenäistämään eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä

Alle 16-vuotiaalla tulee olla vanhempien suostumus käyttäessään sosiaalisen median palveluita, lapsen henkilötietoja ei voi enää käsitellä ilman vanhemman suostumusta. Asetus vahvistaa eri jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä, kirjoittaa EU-erityisasiantuntija Anu Talus oikeusministeriön blogissa. Asetusta aletaan soveltaa vuonna 2018. – Rekisterinpitäjän lisäksi tietosuoja-asetus koskee myös rekisteröityjä, eli meitä kaikkia, joiden tietoja on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/eun-tietosuoja-asetus-tulee-yhtenaistamaan-eurooppalaista-tietosuojalainsaadantoa/
24.2.2016 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhteisön oikeuden periaatteista

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 267 artikla – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla – Ennakkoratkaisupyynnön sisältö ja ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta koskevat velvollisuudet – Selostus tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista – Kansallinen säännös, jossa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin velvoitetaan luopumaan asian käsittelystä, koska se on selostanut asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat ennakkoratkaisupyynnön esittämiseksi unionin tuomioistuimelle…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-yhteison-oikeuden-periaatteista/
21.2.2015 Oikeusuutiset

Itä-Suomen HaO arvioi toimivaltaansa ja edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen suhdetta.

Itä-Suomen HAO: Edunvalvontavaltuutus -Edunvalvoja – Itsemääräämisoikeus – Vähimmän puuttumisen periaate – Luottamuksensuoja – Olosuhteiden muuttuminen Käräjäoikeus oli antanut edunvalvojan määräyksen B:n taloudellisia asioita koskien. Edunvalvojan määräys ei ollut sen esteenä, että hallinto-oikeus saattoi antaa ratkaisun siitä, onko A sopiva toimimaan B:n edunvalvontavaltuutettuna taloudellisten asioiden osalta. Hallinto-oikeus vahvisti, että A ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/ita-suomen-hao-arvioi-toimivaltaansa-ja-edunvalvonnan-ja-edunvalvontavaltuutuksen-suhdetta/
8.5.2014 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisen edellytyksiä koskevista vähimmäisvaatimuksista

Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset – Kansallinen menettelysääntö, jonka mukaan toissijaista suojelua koskeva hakemus otetaan käsiteltäväksi vain, jos pakolaisaseman myöntämistä koskeva hakemus on ensin hylätty – Hyväksyttävyys – Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus – Tehokkuusperiaate – Oikeus hyvään hallintoon – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 41 artikla – Menettelyn…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-pakolaisaseman-tai-toissijaisen-suojeluaseman-myontamisen-edellytyksia-koskevista-vahimmaisvaatimuksista/
10.12.2013 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin tulkinnasta

Alueellisen kuluttajansuojayhdistyksen nostama kieltokanne – Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin – Mahdottomuus hakea muutosta ensimmäisessä oikeusasteessa annettuun päätökseen, jolla todetaan toimivallan puuttuminen – Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate Asiassa oli kyse ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Audiencia Provincial de Salamanca (Espanja) oli tehnyt. Unionin tuomioistuin  on ratkaissut asian seuraavasti:Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettua…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajasopimusten-kohtuuttomista-ehdoista-5-4-1993-annetun-neuvoston-direktiivin-tulkinnasta/