Järjestyksessä toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma hyväksytty

17.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmalla pyritään edistämään oikeuksien toteutumista lukuisilla hankkeilla

Hallitus on 16. helmikuuta hyväksynyt
kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017-2019.
Ohjelma on järjestyksessään toinen, ja sen tavoitteena on edistää
perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja
ihmisoikeuksien toteutuminen.

Taustalla ovat myös mm. kansainvälisten
ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamat suositukset,
ihmisoikeusselonteko vuodelta 2014 sekä oikeuskanslerin ja eduskunnan
oikeusasiamiehen huomiot. Ohjelma on laadittu yhteistyössä eri
viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Toimintaohjelmassa asetetaan perus- ja
ihmisoikeuspolitiikan painopisteet kuluvalle hallituskaudelle. Samalla
määritetään konkreettisia tavoitteita ja toimia eri hallinnonaloille.
Toimintaohjelman painopistealueina ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja
-koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja
digitalisaatio.

Ohjelman toimenpiteillä pyritään kehittämään
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sellaisilla alueilla, joissa on
havaittu aukkoja ja puutteita sekä edistämään erityisesti haavoittuvassa
asemassa olevien, kuten lasten ja vähemmistöjen oikeuksien
toteutumista. Näiden ryhmien oikeuksien toteutumisen parantamista ovat
edellyttäneet esimerkiksi kansainväliset suositukset ja ylimmät
laillisuusvalvojat.

Ohjelman toimet sivuavat myös monia
hallitusohjelmassa mukana olevia perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä
aiheita kuten muun mm. säädöshankkeiden vaikutusarvioinnin kehittämistä,
vammaisten työllisyyden edistämistä, maahanmuuttajien kotoutumisen
parantamista, rasismin nollatoleranssia sekä kiusaamiseen puuttumista.

Toimintaohjelma on sovitettu yhteen
valtioneuvoston demokratiapoliittisen toimintaohjelman kanssa ja
ohjelmien toimenpiteet tukevat toisiaan.

Ennakkoluulot ja syrjintä vastaan luottamus ja yhdenvertaisuus

Ohjelmassa tuodaan esiin kunkin alueen
vahvuuksia ja heikkouksia sekä toisaalta uhkia ja mahdollisuuksia.
Esimerkiksi yhdenvertaisuuden osalta vahvuudeksi nostetaan tietoisuuden
lisääntyminen eriarvoisuudesta sekä aktiivinen, eri näkökulmia esiin
nostava kansalaisyhteiskunta. Uhkina nähdään muun muassa
asenneilmapiirin koveneminen ja vihapuhe sekä kuilun kasvaminen eri
väestöryhmien välillä.

Toimintaohjelma sisältää yhteensä 43 hanketta, jotka jakautuvat kaikkien ministeriöiden hallinnonaloille.

Esimerkiksi valtioneuvoston virkamiesten perus-
ja ihmisoikeusosaamista vahvistetaan kehittämällä koulutusta mm. osana
uusien virkamiesten perehdyttämisohjelmaa sekä säädöskoulutusta.
Saamelaisasioita hoitaville virkamiehille järjestetään peruskurssi
saamelaisuudesta. Täydennysopetusta suunnataan myös peruskoulujen
opettajille ja osallisuutta edistetään kouluissa osana uusien
opetussuunnitelmien toimeenpanoa.

Yhdenvertaisuutta työelämässä kehitetään
kiinnittämällä tiedotuksella ja koulutuksella huomiota työelämän
syrjintään mm. rekrytoinneissa. TRUST-hankkeella kehitetään
toimintamalleja edistää hyviä väestösuhteita ja löytää paikallisia
yhteistyömalleja erityisesti turvapaikanhakijoiden
vastaanottopaikkakunnilla. Maahanmuuttajien siirtymistä koulutukseen ja
työelämään nopeutetaan erilaisin kokeiluin.

Rikosoikeudellisia keinoja puuttua
vihapuheeseen kehitetään, mutta vihapuheeseen puututaan ja sitä
ehkäistään myös kulttuurin ja nuorisotyön keinoin. Nuorten kanssa
työskentelevien taitoja ehkäistä vihapuhetta ja rasismia ja puuttua
niihin parannetaan.

Itsemääräämisoikeutta edistetään mm. suhteessa
fyysiseen koskemattomuuteen. Toimenpiteisiin kuuluu mm. seksuaalisen
väkivallan uhrien palvelujen vahvistaminen käynnistämällä tukikeskus,
joka hoitaa akuutteja raiskauksen uhreja.

Perusoikeuksien toteutumista edistetään
digitalisaatiossa mm. AUTA-hankkeella, jossa etsitään uusi
valtakunnallinen toimintamalli asiakkaiden tukemiseen digitaalisten
palvelujen käytössä. Yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta edistävillä
toimenpiteillä parannetaan eri väestöryhmien, kuten ikäihmisten,
koululaisten ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää sähköisiä
palveluita.

Tiedote: Hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma edistää oikeuksien toteutumista lukuisilla hankkeilla

 Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017-2019

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments