Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhteisön oikeuden periaatteista

24.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 267 artikla – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla – Ennakkoratkaisupyynnön sisältö ja ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta koskevat velvollisuudet – Selostus tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista – Kansallinen säännös, jossa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin velvoitetaan luopumaan asian käsittelystä, koska se on selostanut asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat ennakkoratkaisupyynnön esittämiseksi unionin tuomioistuimelle – Perusoikeuskirjan 47 ja 48 artikla

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Sofiyski gradski sad, Bulgaria (Sofian kaupungin alioikeus).

Ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Sofiyski
gradski sadin (Sofian kaupungin alioikeus) esittämiin
ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)  SEUT
267 artiklaa ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklaa on
tulkittava siten, että ne ovat esteenä kyseessä olevan kaltaiselle
kansalliselle säännökselle, jossa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
velvoitetaan luopumaan asian käsittelystä siksi, että se on unionin
tuomioistuimelle esittämänsä ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä
selostanut kyseisen asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat ja tehnyt
tämän kyseisiin määräyksiin sisältyvien menettelysääntöjen mukaisesti.

Ennakkoratkaisua
pyytäneen tuomioistuimen on SEUT 280 artiklassa vahvistetun periaatteen
huomioon ottaen jätettävä soveltamatta kyseessä olevaa kansallista
säännöstä.

2)      SEUT 267 artiklaa ja
unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklaa on tulkittava siten,
että ne eivät estä – kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden
institutionaalinen ja menettelyllinen itsemääräämisoikeus – kansallista
tuomioistuinta sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin on antanut
ratkaisunsa, kuulemasta asianosaisia uudelleen ja määräämästä uusia
asian selvittämistoimia ja tämän perusteella muuttamasta
ennakkoratkaisupyynnössä esittämiään toteamuksia, kunhan se antaa
unionin tuomioistuimen unionin oikeudesta esittämälle tulkinnalle täyden
vaikutuksen.

Linkki asiaan C-614/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments