Generic filters
Exact matches only
4.4.2024 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirastolta uusi ohje asiakirjojen liittämis- ja nimeämiskäytännöistä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on 25.3.2024 an­ta­nut uu­den oh­jeen asia­kir­jo­jen liittämisestä, nimeämisestä ja avainsanoittamisesta. Ohje korvaa 30.6.2020 annetun aikaisemman ohjeen. Asianosaisille on laadittu erillinen ohjeistus, jotta asiakirjat olisivat jo tuomioistuimeen saapuessa tämän ohjeistuksen mukaisia. Yhdenmukaistamalla toimintatapoja voidaan vähentää asiakkaiden, asiamiesten ja tuomioistuinten päällekkäistä työtä. Ohjeistukset ovat laatineet yleisten tuomioistuinten ja syyttäjien edustajat yhteistyössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tuomioistuivirastolta-uusi-ohje-asiakirjojen-liittamis-ja-nimeamiskaytannoista/
15.1.2024 Oikeusuutiset

Laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla kantajaa voitaisiin kehottaa peruuttamaan summaarisen asian haastehakemus kun käräjäoikeus katsoo, ettei asia ole summarinen

KKO:2024:6 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tutkimatta jättäminen – Asian tutkimatta jättäminen haastetta antamatta Kantaja oli ilmoittanut tietyn määräistä saamista koskevassa haastehakemuksessa, että asia ei ollut hänen käsityksensä mukaan riitainen. Käräjäoikeus kehotti kantajaa peruuttamaan haastehakemuksen ja laittamaan kanteen vireille laajana riita-asiana, koska kysymys ei käräjäoikeuden mukaan ollut oikeudenkäymiskaaren 5…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/laissa-ei-ole-saannosta-jonka-nojalla-kantajaa-voitaisiin-kehottaa-peruuttamaan-summaarisen-asian-haastehakemus-kun-karajaoikeus-katsoo-ettei-asia-ole-summarinen/
1.5.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeuden jäsenille huomautus heidän käsiteltyään asian, jossa haastehakemus ei täyttänyt laissa asetettuja vaatimuksia

Apulaisoikeuskansleri antoi Itä-Suomen hovioikeuden kolmelle hovioikeudenneuvokselle ja hovioikeuden esittelijälle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä asianomistajan yksin ajaman rikosasian käsittelyssä. Asianomistaja oli hovioikeudelle toimittamassaan haastehakemuksessa vaatinut syyttäjänä toimineelle kantelijalle rangaistusta muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, kantelijaa viralta pantavaksi ja maksamaan asianomistajalle noin 1,8 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Hovioikeus oli järjestänyt asiassa valmisteluistunnon, pääkäsittelyn ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/hovioikeuden-jasenille-huomautus-heidan-kasiteltyaan-asian-jossa-haastehakemus-ei-tayttanyt-laissa-asetettuja-vaatimuksia/
24.3.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta pienriitamenettelystä

Oikeusministeriölle Dnro L2023-01 Lausuntopyyntönne: VN/28937/2021, 18.1.2023 ARVIOMUISTIO PIENRIITAMENETTELYSTÄ Tulisiko pienriitamenettelystä säätää? Asianajajaliitto katsoo, että erillisestä pienriitamenettelystä ei tulisi säätää tässä vaiheessa. Sen sijaan nykyistä oikeudenkäyntimenettelyä tulisi kehittää kokonaisuudessaan nopeammaksi ja edullisemmaksi. Nykytilan suurin epäkohta ei ole liian korkea oikeudenkäyntikynnys pienissä riita-asioissa vaan liian korkea oikeudenkäyntikynnys kaikissa riita-asioissa. Nykyisen siviiliprosessin hitauden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-arviomuistiosta-pienriitamenettelysta/
24.8.2021 Oikeusuutiset

Kun huoneenvuokrasuhteen aikana aiheutetuista vahingoista johtuvat ennallistamiskustannukset olivat selviä ja riidattomia, ne voitiin käsitellä summaarisessa riita-asian menettelyssä

I-SHO:2021:4 Vahingonkorvaus – Huoneenvuokra – Oikeudenkäyntimenettely – Summaarinen riita-asia Kantaja oli pannut vahingonkorvausta huoneenvuokrasuhteessa koskevan asian vireille käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisena summaarisena riita-asiana. Käräjäoikeus oli kehottanut kantajaa määräajassa korjaamaan haastehakemustaan siten, että se täyttää sanotun lain 5 luvun 2 §:ssä säädetyt laajan riita-asian käsittelyn edellytykset.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/jos-huoneenvuokrasuhteen-aikana-aiheutetuista-vahingoista-johtuvat-ennallistamiskustannukset-olivat-selvia-ja-riidattomia-ne-voitiin-kasitella-summaarisessa-riita-asian-menettelyssa/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies selvittää syyttäjien ja käräjäoikeuksien käyttämän Sakari-järjestelmän puutteita

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on pyytänyt oikeusministeriöltä selvitystä syyttäjien ja käräjäoikeuksien käyttämän Sakari-järjestelmän toiminnasta. Sakari-järjestelmä on kirjaamis- ja asianhallintajärjestelmä, jossa laaditaan rikosprosessiin kuuluvia asiakirjoja kuten haastehakemuksia, haasteita ja kutsuja. Syyttäjät kirjoittavat syytteen ja muut vaatimuksensa Sakari-järjestelmässä haastehakemuspohjalle ja toimittavat haastehakemuksen järjestelmässä sähköisesti käräjäoikeuteen. Rikosasia tulee vireille haastehakemuksen saapuessa käräjäoikeuteen.  Oikeusasiamiehen kanslian…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/apulaisoikeusasiamies-selvittaa-syyttajien-ja-karajaoikeuksien-kayttaman-sakari-jarjestelman-puutteita/
12.8.2019 Oikeusuutiset

Summaaristen riita-asioiden käsittelyyn muutoksia syyskuussa

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään syyskuun alusta alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen. Samalla sähköinen asiointi tulee pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille. Syyskuun alusta alkaen summaarisia riita-asioita käsitellään Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat muun muassa häätöä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/summaaristen-riita-asioiden-kasittelyyn-muutoksia-syyskuussa/
17.6.2019 Oikeusuutiset

Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019

Käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi. Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/summaaristen-riita-asioiden-kasittely-muuttuu-1-9-2019/
9.11.2013 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös ulkomaisen tuomion täytäntöönpanokelpoisuutta koskevassa asiassa

KKO:2013:80 Luganon sopimus Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Suomessa haettiin Norjassa annetun yksipuolisen tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi. Haastehakemus oli annettu vastaajalle tiedoksi tavallisella kirjeellä Norjan yritysrekisteriin ilmoitetulla vastaajan osoitteella. Vastaaja väitti, ettei ollut saanut hakemusta tiedokseen, koska oli ennen tiedoksiantoa muuttanut Norjasta Suomeen, minkä myös kantaja oli tiennyt. Kysymys siitä, oliko haastehakemus…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/ennakkopaatos-ulkomaisen-tuomion-taytantoonpanokelpoisuutta-koskevassa-asiassa/
25.2.2013 Oikeusuutiset

Valtakynnansyyttäjänvirasto: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sananvapauslaki, valtakunnansyyttäjän yksinomainen syyteoikeus

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on nostanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte koskee tämän vuoden tammikuussa Facebook-sivustolla julkaistua maahanmuuttajia ja pakolaisia käsitellyttä kirjoitusta Asiassa on annettu syytemääräys Itä-Suomen syyttäjänvirastolle syyttäjäntehtävien hoitamiseksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa ja mahdollisessa muutoksenhakuasteessa. Syytemääräys on annettu sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n ja syyttäjälaitoksesta annetun lain 10 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/valtakynnansyyttajanvirasto-kiihottaminen-kansanryhmaa-vastaan-sananvapauslaki-valtakunnansyyttajan-yksinomainen-syyteoikeus/