Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019

17.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi.

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee

  • tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut),
  • hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka
  • häätöä.

Käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.

Summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa käsitellä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Satakunnan käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet kuitenkin käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat loppuun.

Sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille.

Haastehakemus on toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta. Poikkeustilanteessa haastehakemus voidaan toimittaa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona, jos sitä ei voida laatia sähköisen asioinnin järjestelmissä. Lisätietoa poikkeustilanteista ja sähköisestä asioinnista.

Riitaiseksi muuttuvan asian siirtäminen

Jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, sillä voi olla vaikutusta siihen, mikä käräjäoikeus jatkossa käsittelee asiaa.

Jos asiaa siihen asti käsitellyt käräjäoikeus ei ole muulla perusteella toimivaltainen, riitautunut asia siirretään käsiteltäväksi toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Vastaajan ollessa yksityishenkilö asia siirtyy tällöin hänen kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeuteen.

Asia voidaan jättää siirtämättä tietyissä tilanteissa.

Käräjäoikeudet tiedottavat omalta osaltaan edellä kerrottujen muutosten vaikutuksista toimintaan ja asioiden käsittelyyn.

Kuluttajaluottojen korkokattouudistuksesta, joka tulee voimaan 1.9.2019, Oikeusministeriö tiedottaa erikseen.

Avainsanat