Kun huoneenvuokrasuhteen aikana aiheutetuista vahingoista johtuvat ennallistamiskustannukset olivat selviä ja riidattomia, ne voitiin käsitellä summaarisessa riita-asian menettelyssä

24.8.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2021:4 Vahingonkorvaus – Huoneenvuokra – Oikeudenkäyntimenettely – Summaarinen riita-asia

Kantaja oli pannut vahingonkorvausta huoneenvuokrasuhteessa koskevan asian vireille käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisena summaarisena riita-asiana. Käräjäoikeus oli kehottanut kantajaa määräajassa korjaamaan haastehakemustaan siten, että se täyttää sanotun lain 5 luvun 2 §:ssä säädetyt laajan riita-asian käsittelyn edellytykset. Kantaja oli ilmoittanut, ettei se korjaa haastehakemustaan, vaan asia oli käsiteltävä summaarisena riita-asiana, koska haastehakemus täytti summaarisena riita-asiana käsittelemisen edellytykset. Käräjäoikeus oli jättänyt kanteen tutkimatta, koska käräjäoikeuden mukaan sopimuksen ulkoista vastuuta, kuten vahingonkorvausvastuuta, koskevaa riita-asiaa ei lähtökohtaisesti voitu käsitellä summaarisena riita-asiana, vaan se tuli saattaa vireille laajana riita-asiana.

Kysymys on siitä, voidaanko vahingonkorvausta huoneenvuokrasuhteessa koskeva asia käsitellä oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisena summaarisena riita-asiana.

Hovioikeus katsoi, että kantajan haastehakemus täytti oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaiset edellytykset. Vahingonkorvausasioiden käsittelyä summaarisena riita-asiana ei ollut oikeudenkäymiskaaressa rajoitettu. Sikäli kuin huoneenvuokrasuhteen aikana huoneistolle aiheutetuista vahingoista johtuvat huoneiston ennallistamiskustannukset olivat selviä ja riidattomia, ne voitiin käsitellä summaarisessa riita-asian menettelyssä, vaikka niiden korvaamisesta ei ollut tehty sopimusta vuokralaisen ja vuokranantajan kesken.

I-SHO:2021:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments