Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Vakuuden palauttaminen ja kiinteistön kunto vuokrasuhteen päättyessä

Kuluttajariitalautakunta: Vuokravakuus – Lattian vauriot  Vuokralainen vuokrasi maanvuokrasopimuksella vuokranantajalta Ristiinassa sijaitsevan 1 400 m2:n suuruisen kiinteistön, jolla sijaitsee 120 m2:n suuruinen omakotitalo sekä autokatos/varastorakennus. Osapuolet sopivat vuokran määräksi 800 euroa kuukaudessa ja vakuudeksi 1 600 euroa. Vuokrasuhde alkoi 15.3.2011 ja päättyi 30.1.2020. Osapuolten kesken on erimielisyyttä siitä, onko vuokranantajalla ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kril-vakuuden-palauttaminen-ja-kiinteiston-kunto-vuokrasuhteen-paattyessa/
15.5.2024 Oikeusuutiset

KHO: Rakennusvalvontaviranomainen oli voinut kieltää lyhytaikaisen asunnonvuokraustoiminnan asuinkerrostalossa

KHO:2024:75 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Käyttötarkoituksen olennainen muutos – Asuminen – Majoitustoiminta – Asuinhuoneiston vuokraus – Lyhytkestoiset vuokrasuhteet – Toiminnan maankäytölliset vaikutukset Helsingin rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla kieltänyt A:ta käyttämästä kahta osakeomistuksensa perusteella hallitsemaa kerrostalon asuinhuoneistoa majoitustiloina. A:lle asetettu velvoite oli rajattu siten, että se ei…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/kho-rakennusvalvontaviranomainen-oli-voinut-kieltaa-lyhytaikaisen-asunnonvuokraustoiminnan-asuinkerrostalossa/
11.4.2024 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan pienten riita-asioiden menettelyä häätö- ja huoneenvuokra-asioissa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus pienten riita-asioiden menettelyksi. Uutta yksinkertaistettua oikeudenkäyntimenettelyä on tarkoitus soveltaa häätöä ja huoneenvuokraa koskevissa riita-asioissa. Uudistus on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaa.  Uudistuksen tavoitteena on parantaa oikeuden saatavuutta. Samalla tavoitteena on, että asianosaisen oikeudenkäyntikuluriski olisi matala. Työryhmän toimikausi päättyy toukokuussa 2025.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tyoryhma-valmistelemaan-pienten-riita-asioiden-menettelya-haato-ja-huoneenvuokra-asioissa/
28.3.2024 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunta arvioi vuokranantajan oman työn arvoa vuokravakuuden palauttamisasiassa

KRIL: Vakuusmaksu – Oman työn arvo  Vuokralainen vuokrasi 2.12.2020 päivätyllä määräaikaisella vuokrasopimuksella vuokranantajalta 14.12.2020-31.8.2021 väliseksi määräajaksi asuinhuoneiston. Vuokraksi sovittiin 760 euroa kuukaudessa. Vuokralainen maksoi 1 520 euron vakuuden sopimusehtojen täyttymisen turvaamiseksi. Vuokrasuhteen päätyttyä vuokranantaja pidätti vakuudesta 548,66 euroa kylpyhuoneen laatan lohkeamisen vuoksi. Asiassa on riitaa vakuuden pidättämisen perusteista. Vuokralainen vaatii…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kuluttajariitalautakunta-arvioi-vuokranantajan-oman-tyon-arvoa-vuokravakuuden-palauttamisasiassa/
22.11.2023 Oikeusuutiset

Vuokralainen syyllistyi vahingontekoon epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena – vesikalusteet jäätyivät kun lämmityslasku jäi maksamatta

KKO:2023:90 Vahingonteko – Törkeä vahingonteko – Laiminlyöntirikos – Huoneenvuokra A, joka oli vuokrannut B:ltä sähkölämmitteisen omakotitalon, oli useiden kuukausien ajan laiminlyönyt vuokrasopimuksen mukaisen velvollisuutensa maksaa sähkölaskut ja jättänyt talon talvella tyhjilleen ilmoittamatta B:lle tästä sekä odotettavissa olleesta sähköjen katkaisemisesta. Sähköyhtiön katkaistua talosta sähköt talon putket ja vesikalusteet olivat jäätyneet ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/vuokralainen-syyllistyi-vahingontekoon-epavarsinaisena-laiminlyontirikoksena-vesikalusteet-jaatyivat-kun-lammityslasku-jai-maksamatta/
30.5.2023 Oikeusuutiset

Viisi vuotta kestäneen huoneenvuokrariidan oikeudenkäynti oli viivästynyt vuoden verran

KKO:2023:36 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Huoneenvuokraa koskevan riita-asian käsittely oli kestänyt kahdessa oikeusasteessa lähes viisi vuotta. Käräjäoikeudessa asiaa oli käsitelty yli kaksi vuotta kymmenen kuukautta, mihin sisältyi asian käsittelyssä ollut passiivinen jakso ja sitä seurannut työtilanteen ruuhkautumisesta aiheutunut valmisteluistunnon siirtäminen. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/viisi-vuotta-kestanyt-huoneenvuokra-asian-oli-viivastynyt-vuoden-verran/
15.5.2023 Oikeusuutiset

Vuokravakuutena ollutta omavelkaista takausta kohtuullistettiin – vuokranantajan olisi tullut päättää vuokrasopimus

KKO:2023:31 Oikeustoimi – Oikeustoimen kohtuullistaminen – Takaus – Omavelkainen takaus A oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten vuokrien maksamisesta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä. Vuokrasopimuksen oli sovittu olevan voimassa kolmen vuoden määräajan ja jatkuvan sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Vuokralaiset olivat laiminlyöneet vuokran maksun pian vuokrasuhteen alettua ja laiminlyönnit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/vuokravakuutena-ollutta-omavelkaista-takausta-kohtuullistettiin-vuokranantajan-olisi-tullut-paattaa-vuokrasopimus/
10.11.2022 Oikeusuutiset

Asunnon siivottomuus oli peruste purkaa vuokrasopimus

KKO:2022:61 Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Vuokrasopimuksen purkaminen Vuokralainen oli laiminlyönyt vuokraamansa asuinhuoneiston puhtaanapidon ja siivoamisen säilyttämällä huoneistossa huomattavan suurta määrää tavaraa. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että vuokralainen oli hoitanut huoneistoa huonosti ja että vuokranantajalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus. KKO:2022:61

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/asunnon-siivottomuus-oli-peruste-purkaa-vuokrasopimus/
15.8.2022 Oikeusuutiset

Vuokranantajalla oli oikeutettu etu käsitellä vuokralaisten lasten henkilötunnuksia

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Tietosuoja – Valvontaviranomaisen määräys – Lapsi – Henkilötunnus – Vuokraustoiminta – Käsittelyn lainmukaisuus – Kansallinen liikkumavara – Oikeutettu etu – Tietojen minimointi Apulaistietosuojavaltuutettu oli antanut vuokraustoimintaa harjoittavalle yhtiölle rekisterinpitäjänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/vuokranantajalla-oli-oikeutettu-etu-kasitella-vuokralaisten-lasten-henkilotunnuksia/
24.8.2021 Oikeusuutiset

Kun huoneenvuokrasuhteen aikana aiheutetuista vahingoista johtuvat ennallistamiskustannukset olivat selviä ja riidattomia, ne voitiin käsitellä summaarisessa riita-asian menettelyssä

I-SHO:2021:4 Vahingonkorvaus – Huoneenvuokra – Oikeudenkäyntimenettely – Summaarinen riita-asia Kantaja oli pannut vahingonkorvausta huoneenvuokrasuhteessa koskevan asian vireille käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisena summaarisena riita-asiana. Käräjäoikeus oli kehottanut kantajaa määräajassa korjaamaan haastehakemustaan siten, että se täyttää sanotun lain 5 luvun 2 §:ssä säädetyt laajan riita-asian käsittelyn edellytykset.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/jos-huoneenvuokrasuhteen-aikana-aiheutetuista-vahingoista-johtuvat-ennallistamiskustannukset-olivat-selvia-ja-riidattomia-ne-voitiin-kasitella-summaarisessa-riita-asian-menettelyssa/