Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.11.2023 Oikeusuutiset

Vuokralainen syyllistyi vahingontekoon epävarsinaisena laiminlyöntirikoksena – vesikalusteet jäätyivät kun lämmityslasku jäi maksamatta

KKO:2023:90 Vahingonteko – Törkeä vahingonteko – Laiminlyöntirikos – Huoneenvuokra A, joka oli vuokrannut B:ltä sähkölämmitteisen omakotitalon, oli useiden kuukausien ajan laiminlyönyt vuokrasopimuksen mukaisen velvollisuutensa maksaa sähkölaskut ja jättänyt talon talvella tyhjilleen ilmoittamatta B:lle tästä sekä odotettavissa olleesta sähköjen katkaisemisesta. Sähköyhtiön katkaistua talosta sähköt talon putket ja vesikalusteet olivat jäätyneet ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/vuokralainen-syyllistyi-vahingontekoon-epavarsinaisena-laiminlyontirikoksena-vesikalusteet-jaatyivat-kun-lammityslasku-jai-maksamatta/
30.5.2023 Oikeusuutiset

Viisi vuotta kestäneen huoneenvuokrariidan oikeudenkäynti oli viivästynyt vuoden verran

KKO:2023:36 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Huoneenvuokraa koskevan riita-asian käsittely oli kestänyt kahdessa oikeusasteessa lähes viisi vuotta. Käräjäoikeudessa asiaa oli käsitelty yli kaksi vuotta kymmenen kuukautta, mihin sisältyi asian käsittelyssä ollut passiivinen jakso ja sitä seurannut työtilanteen ruuhkautumisesta aiheutunut valmisteluistunnon siirtäminen. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/viisi-vuotta-kestanyt-huoneenvuokra-asian-oli-viivastynyt-vuoden-verran/
15.5.2023 Oikeusuutiset

Vuokravakuutena ollutta omavelkaista takausta kohtuullistettiin – vuokranantajan olisi tullut päättää vuokrasopimus

KKO:2023:31 Oikeustoimi – Oikeustoimen kohtuullistaminen – Takaus – Omavelkainen takaus A oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten vuokrien maksamisesta ja muiden vuokraehtojen täyttämisestä. Vuokrasopimuksen oli sovittu olevan voimassa kolmen vuoden määräajan ja jatkuvan sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Vuokralaiset olivat laiminlyöneet vuokran maksun pian vuokrasuhteen alettua ja laiminlyönnit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/vuokravakuutena-ollutta-omavelkaista-takausta-kohtuullistettiin-vuokranantajan-olisi-tullut-paattaa-vuokrasopimus/
10.11.2022 Oikeusuutiset

Asunnon siivottomuus oli peruste purkaa vuokrasopimus

KKO:2022:61 Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Vuokrasopimuksen purkaminen Vuokralainen oli laiminlyönyt vuokraamansa asuinhuoneiston puhtaanapidon ja siivoamisen säilyttämällä huoneistossa huomattavan suurta määrää tavaraa. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että vuokralainen oli hoitanut huoneistoa huonosti ja että vuokranantajalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus. KKO:2022:61

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/asunnon-siivottomuus-oli-peruste-purkaa-vuokrasopimus/
15.8.2022 Oikeusuutiset

Vuokranantajalla oli oikeutettu etu käsitellä vuokralaisten lasten henkilötunnuksia

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Tietosuoja – Valvontaviranomaisen määräys – Lapsi – Henkilötunnus – Vuokraustoiminta – Käsittelyn lainmukaisuus – Kansallinen liikkumavara – Oikeutettu etu – Tietojen minimointi Apulaistietosuojavaltuutettu oli antanut vuokraustoimintaa harjoittavalle yhtiölle rekisterinpitäjänä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/vuokranantajalla-oli-oikeutettu-etu-kasitella-vuokralaisten-lasten-henkilotunnuksia/
28.11.2021 Oikeusuutiset

Huoneenvuokraan liittynyt vahingonkorvausasia voitiin käsitellä summaarisessa menettelyssä – kunhan vahinko yksilöitiin haastehakemuksessa

Hel­HO:2021:13 Oikeudenkäyntimenettely – Summaarinen riita-asia – Tutkimatta jättäminen – Vahingonkorvaus Käräjäoikeus oli jättänyt tutkimatta summaarisena riita-asiana vireille saatetun huoneenvuokrasuhteeseen liittyvää vahingonkorvausta koskevan kanteen. Kysymys summaarisen menettelyn soveltamisalasta. Hel­HO:2021:13

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/huoneenvuokraan-liittynyt-vahingonkorvausasia-voitiin-kasitella-summaarisessa-menettelyssa-kunhan-vahinko-yksiloitiin-haastehakemuksessa/
24.8.2021 Oikeusuutiset

Kun huoneenvuokrasuhteen aikana aiheutetuista vahingoista johtuvat ennallistamiskustannukset olivat selviä ja riidattomia, ne voitiin käsitellä summaarisessa riita-asian menettelyssä

I-SHO:2021:4 Vahingonkorvaus – Huoneenvuokra – Oikeudenkäyntimenettely – Summaarinen riita-asia Kantaja oli pannut vahingonkorvausta huoneenvuokrasuhteessa koskevan asian vireille käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisena summaarisena riita-asiana. Käräjäoikeus oli kehottanut kantajaa määräajassa korjaamaan haastehakemustaan siten, että se täyttää sanotun lain 5 luvun 2 §:ssä säädetyt laajan riita-asian käsittelyn edellytykset.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/jos-huoneenvuokrasuhteen-aikana-aiheutetuista-vahingoista-johtuvat-ennallistamiskustannukset-olivat-selvia-ja-riidattomia-ne-voitiin-kasitella-summaarisessa-riita-asian-menettelyssa/
7.6.2021 Oikeusuutiset

KHO on antanut asuntojen lyhytaikaista vuokraustoimintaa koskevia päätöksiä

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut tä­nään kol­me vuo­si­kir­ja­pää­tös­tä, jot­ta liit­ty­vät ly­hy­tai­kai­seen asun­to­jen vuo­kraus­toi­min­taan. Kah­des­sa pää­tök­ses­sään KHO otti kan­taa asuin­huo­neis­to­jen käyt­töön ma­joi­tus­ti­loi­na. Kol­mas pää­tös liit­tyi asun­non luo­vu­tuk­sen ve­ro­va­pau­teen. Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään (KHO 2021:77), että kalustettujen huoneistojen toistuva vuokraaminen lyhytkestoisilla sopimuksilla oli luonteeltaan majoitustoimintaa, jota ei voitu pitää asuinalueelle tyypillisenä ja joka…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kho-on-antanut-asuntojen-lyhytaikaista-vuokraustoimintaa-koskevia-paatoksia/
12.8.2020 Oikeusuutiset

Vuokralaista ei voitu velvoittaa maksamaan erääntymättömiä vuokria kunnes huoneisto oli luovutettu vuokranantajan hallintaan

KKO:2020:57 Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Oikeudenkäyntimenettely – Kanne – Kanteen ennenaikaisuus Vuokralaista ei voitu velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria siihen saakka, kunnes huoneisto oli luovutettu vuokranantajan hallintaan. Kun kantaja ei ollut edes väittänyt saatavaansa erääntyneeksi, kanne tuli tältä osin jättää tutkimatta. KKO:2020:57

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/vuokralaista-ei-voitu-velvoittaa-maksamaan-eraantymattomia-vuokria-kunnes-huoneisto-oli-luovutettu-vuokranantajan-hallintaan/
22.3.2018 Oikeusuutiset

Rivitalohuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen 2,5 kuukauden kuluttua ei johtanut korvauksiin

KKO:2018:18 Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Vuokralaisen oikeus saada korvausta Toiselle paikkakunnalle vakinaisen työn vuoksi muuttaneelle perheelle oli toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella vuokrattu asuinhuoneistoksi rivitalohuoneisto. Vuokranantaja oli irtisanonut vuokrasopimuksen kahden ja puolen kuukauden kuluttua vuokrasuhteen alkamisesta, koska hän aikoi jatkaa asunnon myyntiä. Irtisanomisilmoituksen mukaan irtisanomisaika oli neljä ja puoli kuukautta.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/rivitalohuoneiston-vuokrasopimuksen-irtisanominen-25-kuukauden-kuluttua-ei-johtanut-korvauksiin/