Laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla kantajaa voitaisiin kehottaa peruuttamaan summaarisen asian haastehakemus kun käräjäoikeus katsoo, ettei asia ole summarinen

15.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:6 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tutkimatta jättäminen – Asian tutkimatta jättäminen haastetta antamatta

Kantaja oli ilmoittanut tietyn määräistä saamista koskevassa haastehakemuksessa, että asia ei ollut hänen käsityksensä mukaan riitainen. Käräjäoikeus kehotti kantajaa peruuttamaan haastehakemuksen ja laittamaan kanteen vireille laajana riita-asiana, koska kysymys ei käräjäoikeuden mukaan ollut oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta summaarisesta riita-asiasta. Kantajan toimitettua haastehakemuksen täydennyksen käräjäoikeus jätti kanteen tutkimatta, koska kannetta ei ollut peruutettu eikä se laatunsa vuoksi soveltunut summaariseen menettelyyn. Hovioikeus ei myöntänyt kantajalle jatkokäsittelylupaa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää kantajalle jatkokäsittelylupa muutosperusteella.

19. Korkein oikeus toteaa, että käräjäoikeus on katsonut päätöksessään, että asia ei ole selvä ja riidaton eikä sovellu käsiteltäväksi summaarisessa menettelyssä, vaikka haastehakemus on lähtökohtaisesti täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt vaatimukset. Käräjäoikeus on lisäksi toimittanut yhtiölle edellä mainitun pyynnön ja jättänyt kanteen tutkimatta mainituilla perusteilla, vaikka laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla kantajaa voitaisiin kehottaa peruuttamaan haastehakemus, eikä säännöstä kanteen tutkimatta jättämisestä sillä perusteella, että tällaista kehotusta ei ole noudatettu. Näin ollen asiassa on aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta.

20. Hovioikeuden olisi pitänyt myöntää yhtiölle jatkokäsittelylupa muutosperusteella. Asiaa ei ole tarpeen arvioida muiden jatkokäsittelylupaperusteiden kannalta.

KKO:2024:6

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments