Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.10.2023 Oikeusuutiset

ELY-keskuksen osapäätös yrittäjän oleskeluluvasta oli hallintopäätös, jonka osalta oli noudatettava asiavirheen korjaamista koskevaa sääntelyä

KHO:2023:92 Ulkomaalaisasia – Yrittäjän oleskelulupa – ELY-keskuksen osapäätös – Asiavirheen korjaaminen – Menettelyvirhe Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli tehnyt yrittäjän oleskelulupa-asiassa myönteisen osapäätöksen. ELY-keskus oli sittemmin tehnyt uuden korvaavan osapäätöksen, joka oli kielteinen. Tämän kielteisen osapäätöksen johdosta Maahanmuuttovirasto hylkäsi oleskelulupahakemuksen. ELY-keskuksen osapäätös oli itsenäinen hallintopäätös, jonka osalta oli noudatettava…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/ely-keskuksen-osapaatos-yrittajan-oleskeluluvasta-oli-hallintopaatos-jonka-osalta-oli-noudatettava-asiavirheen-korjaamista-koskevaa-saantelya/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeita koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-31   Lausuntopyyntönne: VN/27926/2021, 5.6.2023 LAUSUNTO MAAKAAREN MUUTOSTARPEITA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä   1. Voitte tässä lausua yleisesti työryhmän mietinnöstä ja muutosehdotuksista:   Asianajajaliitto pitää kannatettavana vuonna 1997 voimaan tulleen maakaaren osittaisuudistusta vastaamaan paremmin nykyolosuhteita ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-maakaaren-muutostarpeita-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
8.4.2022 Oikeusuutiset

Virheellinen toimeentulotuki ei ollut korjattavissa uudella KELAn hallintopäätöksellä

KHO:2022:46 Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Asiavirheen korjaaminen – Takaisinperintä – Kansaneläkelaitoksen toimivalta – Muutoksen edellytykset Kansaneläkelaitoksen mukaan se oli myöntänyt X:lle perusteettomasti perustoimeentulotukea ajalle 1.11.2017–31.7.2018 yhteensä yli 5 000 euroa. X oli lainvastaisesti jättänyt ilmoittamatta Kelalle uuden pankkitilinsä ja sille tehdyt käteispanot sekä ulkomailla oleskelunsa. Kela oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/virheellinen-toimeentulotuki-ei-ollut-korjattavissa-uudella-kelan-hallintopaatoksella/
16.5.2016 Oikeusuutiset

Yliopistotutkinnon myöntämispäätös purettiin KHO:ssa, yliopisto ei voinut tutkimusvilpin takia itse oikaista päätöstään

KHO:2016:68 Yliopisto – Korkeakoulututkinnon peruuttaminen – Hallintopäätös – Valitus – Asiavirheen korjaaminen – Tutkimusvilppi – Plagiointi – Sepittäminen – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Päätöksen purkaminen Yliopiston myönnettyä A:lle filosofian maisterin tutkinnon hänen oli pro gradu -tutkielman uudelleentarkastuksessa todettu syyllistyneen tutkimusvilppiin, plagiointiin ja sepittämiseen. Tiedekunnan dekaani oli 8.5.2013 peruuttanut A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/yliopistotutkinnon-myontamispaatos-purettiin-khossa-yliopisto-ei-voinut-tutkimusvilpin-takia-itse-oikaista-paatostaan/
10.4.2013 Oikeusuutiset

Maanmittaustoimituksessa tapahtunut virhe voitiin korjata asiavirheen korjaamisena

KKO:2013:22 Kiinteistönmuodostamislaki – Rajankäynti – Virheen korjaaminen Asianosaisten tyydyttyä toimituksessa suoritettuihin rajankäynteihin toimitusinsinööri oli ennen toimituksen merkitsemistä kiinteistörekisteriin päättänyt, että toimitus otetaan osaksi uudelleen käsiteltäväksi, koska rajaa tietyllä rajaosuudella ei ollut toimituksessa käyty maastossa löydettyjen pyykkien mukaisesti entiseen paikkaansa. Rajan paikka mainituilta osin oli toimituksessa määritetty virheellisesti sen vuoksi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/maanmittaustoimituksessa-tapahtunut-virhe-voitiin-korjata-asiavirheen-korjaamisena/
29.9.2013 Oikeusuutiset

Viranomainen ei saanut peruuttaa kumottuun lakiin perustuvaa etuuspäätöstään.

Kuopion HAO: Hallintopäätöksen pysyvyys Luottamuksensuoja Hallintopäätöksen korjaaminen Itseoikaisu asianosaisen vahingoksi Asiavirhe Valituskelpoisuus Takaisinperintä Mitättömyys Paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto oli myöntänyt kahdelle henkilölle julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella liikkuvuusavustusta vuoden 2013 puolella, vaikka julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki oli kumonnut mainitut säännökset 1.1.2013 lukien. Viranomainen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/viranomainen-ei-saanut-peruuttaa-kumottuun-lakiin-perustuvaa-etuuspaatostaan/