Yliopistotutkinnon myöntämispäätös purettiin KHO:ssa, yliopisto ei voinut tutkimusvilpin takia itse oikaista päätöstään

16.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:68

Yliopisto – Korkeakoulututkinnon peruuttaminen – Hallintopäätös – Valitus – Asiavirheen korjaaminen – Tutkimusvilppi – Plagiointi – Sepittäminen – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Päätöksen purkaminen

Yliopiston myönnettyä A:lle filosofian maisterin tutkinnon hänen
oli pro gradu -tutkielman uudelleentarkastuksessa todettu syyllistyneen
tutkimusvilppiin, plagiointiin ja sepittämiseen. Tiedekunnan dekaani oli
8.5.2013 peruuttanut A:n filosofian maisterin tutkinnon, koska A:n pro
gradu -tutkielma oli samana päivänä tehdyllä päätöksellä sen
uudelleenarvioimisen jälkeen hylätty, eikä hän siten ollut suorittanut
hyväksytysti tutkinnon myöntämiseksi edellytettyjä syventäviä opintoja.

Hallinto-oikeus kumosi dekaanin päätöksen.

Lainsäädännössä
ei ollut erityisiä säännöksiä korkeakoulututkinnon peruuttamisesta.
Hallintolain asiavirheen korjaamista koskevat säännökset soveltuivat
sinänsä myös tilanteisiin, joissa tutkinnon myöntäminen on perustunut
selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Asiavirheen
korjaaminen ilman asianosaisen suostumusta oli näiden säännösten
perusteella mahdollista vain hyvin rajatuissa tilanteissa. Tutkinnon
peruuttaminen ilman asianosaisen suostumusta ei esillä olevassa
tilanteessa ollut mahdollista asiavirheen korjaamista koskevien
hallintolain säännösten perusteella. Yliopiston valitus
hallinto-oikeuden päätöksestä hylättiin.

Yliopisto oli
toissijaisesti hakenut sen päätöksen purkamista, jolla A:lle oli annettu
tutkintotodistus. Kun otettiin huomioon, että A:n pro gradu -tutkielma
muodosti keskeisen osan maisterin tutkinnon opinnoista, tutkimusvilppi
oli ollut vakavaa ja että asiaa oli alettu selvittää noin vuoden
kuluttua tutkinnon myöntämisestä sekä asian yleisempi merkitys
yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävän kannalta, päätös
tutkintotodistuksen antamisesta A:lle maisterin tutkinnon
suorittamisesta purettiin hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 3
kohdan nojalla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments