Generic filters
Exact matches only
26.8.2021 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansiomenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 31.8.2021.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/valtioneuvoston-asetus-alle-18-vuotiaana-vahinkoa-karsineen-ansiotulon-maaran-vahvistamisesta-2/
19.10.2020

Säätiö on asianajajien tukena

Maassamme on noin 2 700 säätiötä − näiden joukossa Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr. Uusi 1.12.2015 voimaan astunut säätiölaki on lisännyt säätiöiden toiminnan avoimuutta ja tehostanut säätiöiden valvontaa. Suomen Asianajajaliiton Säätiö pyrkii myös omalta osaltaan lisäämään toimintansa läpinäkyvyyttä entisestään. Säätiötämme on ehkä joskus pidetty salaperäisenä rahakirstuna, jonka puoleen on käännytty hädässä.…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/saatio-on-asianajajien-tukena/
13.11.2017 Oikeusuutiset

Konkurssipesä on voinut hakea ansionmenetyksen korvaamista Valtiokonttorilta

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Ansionmenetys – Konkurssi Kysymys siitä, oliko luonnollisen henkilön A:n konkurssipesä voinut hakea rikosvahinkolain nojalla korvausta A:lle aiheutuneesta ansionmenetyksestä. *** Vakuutusoikeus toteaa, että A on luonnollisena henkilönä joutunut 4.9.2011 tapahtuneen rikoksen kohteeksi. Sikäli kuin A:lle on rikoksen johdosta aiheutunut ansionmenetystä, kyse on näin ollen rikosvahinkolain nojalla korvattavasta vahingosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/konkurssipesa-on-voinut-hakea-ansionmenetyksen-korvaamista-valtiokonttorilta/
11.4.2017 Oikeusuutiset

KKO: Tulevaan aikaan kohdistuvan ansionmenetyksen määrän tuli ilmetä tuomiosta

KKO:2017:17 Työsopimus Työtapaturma Vahingonkorvaus – Ansionmenetys Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Tutkimatta jättäminen Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus A vaati kanteessaan, että työnantajayhtiö velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta työtapaturmassa saatujen vammojen johdosta aiheutuneesta työansion menetyksestä euromääräinen summa kuukausittain siihen saakka, kunnes hän täyttää 65 vuotta. Kanteen mukaan korvauksesta oli vähennettävä, mitä A:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/kko-tulevaan-aikaan-kohdistuvan-ansionmenetyksen-maaran-tuli-ilmeta-tuomiosta/
11.5.2016 Oikeusuutiset

Sairauspäiväraha tuli maksaa vaikka työkyvytön työntekijä opiskeli sairausloman aikana

Vakuutusoikeus: Sairausvakuutus – Sairauspäiväraha – Tavallinen työ – Työnantaja – Työkyvyttömyys – Ansionmenetys Sairauspäivärahaoikeuden kannalta ei ollut merkitystä sillä, että vakuutettu kykeni opiskelemaan samalla ajalla, jolla hän oli työkyvytön jääkiekkoilijan työhönsä. Siten vakuutetun työnantajalla oli oikeus saada sairauspäivärahaa työntekijälleen työsuhteen perusteella maksamansa palkan perusteella, mikäli sairauspäivän myöntämisen lääketieteelliset edellytykset täyttyvät.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/sairauspaivaraha-tuli-maksaa-vaikka-tyokyvyton-tyontekija-opiskeli-sairausloman-aikana/
7.3.2016 Oikeusuutiset

Ansionmenetyskorvausta maksettava 365 päivältä vuodessa, ei 360

VakO:Ansionmenetyskorvauksen määrä – Ansionmenetyskorvauksen laskenta Valtiokonttori oli myöntänyt A:lle rikosvahinkolain mukaisen enimmäiskorvauksen ansionmenetyksestä. Valtiokonttori oli katsonut, että rikosvahinkolain nojalla ansionmenetyskorvausta voidaan myöntää enintään 360 päivältä vuodessa. Vakuutusoikeus katsoi, että ansionmenetys tuli määritellä kalenterivuoden todellisten päivien lukumäärän mukaan. Näin ollen A:lla oli oikeus ansionmenetyskorvaukseen ajalta 1.1.2009 – 31.12.2011 365 päivän mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ansionmenetyskorvausta-maksettava-365-paivalta-vuodessa-ei-360/
20.12.2014 Oikeusuutiset

Opintojen viivästymisen aiheuttamaa ansionmenetyskorvausta korotettiin

KKO:2014:97 Vahingonkorvaus – Ansionmenetys B oli rikosasian oikeudenkäynnissä velvoitettu suorittamaan A:lle ansionmenetyksen korvauksena vuoden palkkaa vastaavan määrän. Korvaus oli perustunut A:n opintojen viivästymiseen hänen saamiensa vammojen johdosta. A vaati uudella kanteella aikaisemmin tuomitun määrän lisäksi korvausta työansion myöhentymisen johdosta aiheutuneesta ansionmenetyksestä kahdelta vuodelta opintojen keskeydyttyä myöhemmin kokonaan. Kysymys ansiotulojen myöhentymisen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/opintojen-viivastymisen-aiheuttamaa-ansionmenetyskorvausta-korotettiin/
3.5.2013 Oikeusuutiset

Potilasvakuutuskeskus : Viime vuonna korvattiin 2 084 potilasvahinkoa

Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna lakisääteisen potilasvakuutuksen perusteella yhteensä 7 746 vahinkoilmoitusta, saman verran kuin edellisvuonna Korvausratkaisun Potilasvakuutuskeskus teki 6 692 tapauksesta. Niistä korvattaviksi potilasvahingoiksi todettiin 2 084 tapausta. Korvausprosentti oli 31,1 prosenttia, joka on hieman edellisvuosia korkeampi, mutta vuosivaihtelujen rajoissa. Korvatuista vahingoista 92 prosenttia oli hoitovahinkoja. Infektiovahinkoja oli 6 prosenttia ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/potilasvakuutuskeskus-viime-vuonna-korvattiin-2-084-potilasvahinkoa/