Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.7.2020 Oikeusuutiset

Alankomaiden hallitukselta valtiovalitus EIT:hen Venäjää vastaan MH17-koneen alasampumisen johdosta

New inter-State application brought by the Netherlands against Russia concerning downing of Malaysia Airlines flight MH17 The Government of the Netherlands has lodged an application with the European Court of Human Rights against the Russian Federation. It relates to the downing on 17 July 2014 of flight MH17 over the…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/alankomaiden-hallitukselta-valtiovalitus-eithen-venajaa-vastaan-mh17-koneen-alasampumisen-johdosta/
23.6.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto kilpailulakityöryhmän mietintöön ECN+-direktiivin täytäntöönpanemiseksi

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 11.12.2018 direktiivin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (jäljempänä ECN+-direktiivi tai direktiivi). Direktiivi merkitsee huomattavaa kilpailuviranomaisten toimivallan laajennusta. 2. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 14.6.2019 työryhmän valmistelemaan ECN+-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmä laati hallituksen esityksen muodossa olevan mietinnön. Mietinnön tarkoituksena on tuoda ECN+-direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/suomen-asianajajaliiton-lausunto-kilpailulakityoryhman-mietintoon-ecn-direktiivin-taytantoonpanemiseksi/
22.4.2020 Oikeusuutiset

KRP aloittanut esitutkinnan EIT:n langettavaan päätökseen johtaneessa asiassa

Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan epäillyistä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä liittyen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomea koskevaan langettavaan päätökseen. EIT antoi langettavan päätöksen Suomea koskevassa ihmisoikeusvalitusasiassa 14.11.2019. EIT:n ratkaistavaksi viedyssä asiassa oli kyse siitä, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen. EIT:n käsittelyä pyysi kuolleeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/krp-aloittanut-esitutkinnan-eitn-langettavaan-paatokseen-johtaneessa-asiassa/
16.3.2020 Lausunnot

Asianajajaliiton lausunto Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sääntömuutosehdotuksesta

Lausuntopyyntönne PC0TQ3UY-1, 13.1.2020 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sääntömuutosehdotus   1.     Yleistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on pyytänyt lausuntoa EIT:n työjärjestyksen sääntöjen 36 ja 44D muutoksista. Kyseiset kohdat koskevat valittajan asianajajan tai muun hyväksytyn edustajan esiintymiskieltoa joka yksittäisessä valitusasiassa (36 (4) b) tai yleisesti EIT:ssa (44D). Suomen Asianajajaliitto lausuu muutosehdotuksista lyhyesti seuraavan.   2.    …

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/asianajajaliiton-lausunto-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimen-saantomuutosehdotuksesta/
26.11.2019 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta määritti asianajosalaisuuksien perustuslaillista suojaa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla sekä muutettaviksi eräitä muita lakeja. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan ja 21 §:ssä oikeusturvasta säädetyn kannalta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotukset voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.     Valtiovarainvaliokunta pyytää eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/perustuslakivaliokunta-maaritti-asianajosalaisuuksien-perustuslaillista-suojaa/
8.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus ei määrännyt oikeusgeneettistä tutkimusta tehtäväksi haudatuista vainajista otettavista näytteistä

THO:2019:12 Isyyden vahvistaminen – Perustuslaki – Perustuslain etusija – Euroopan ihmisoikeussopimus – Yksityiselämän suoja A oli vaatinut, että edesmennyt B vahvistetaan hänen isäkseen. A vaati hovioikeutta teettämään oikeusgeneettisen isyystutkimuksen B:n haudatuista vanhemmista C:stä ja D:stä. Kysymys määr äyksen antamisen edellytyksistä. Ks. myös HelHO 2018:2. Kysymys on lainsäädännössä tehdystä tietoisesta ratkaisusta,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-ei-maarannyt-oikeusgeneettista-tutkimusta-tehtavaksi-haudatuista-vainajista-otettavista-naytteista/
30.9.2019 Oikeusuutiset

EIT antoi Suomea koskevan ratkaisun turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 26. syyskuuta Suomea koskevan ratkaisunsa turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa. Valittaja oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua vuonna 2015 Irakiin palauttamista vastaan. Maahanmuuttovirasto hylkäsi hänen turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksensa ja myös hallinto-oikeus hylkäsi hänen valituksensa. Valittaja teki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle valituksen, jossa hän väitti, että hänen palauttaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/eit-antoi-suomea-koskevan-ratkaisun-turvapaikanhakijan-palauttamista-irakiin-koskevassa-asiassa/
13.2.2019 Oikeusuutiset

KHO: Turkin ankara suhtautuminen PKK:n kannattajaa kohtaan katsottiin vainoksi

KHO:2019:23 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Poliittinen mielipide – Vankeusrangaistus – Kohtuuton rangaistus – Turkki – Maatietous Turkin kansalainen A oli hakenut kansainvälistä suojelua muun ohessa sillä perusteella, että häneen on kohdistettu kotimaassaan kohtuuton syytteeseen paneminen, mikä merkitsee vainoa. A:n mukaan häntä on syytetty terroristijärjestön jäsenyysrikoksesta ja terroristijärjestön…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/kho-turkin-ankara-suhtautuminen-pkkn-kannattajaa-kohtaan-katsottiin-vainoksi/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/