Generic filters
Exact matches only
9.4.2024 Oikeusuutiset

EIT jätti kaksi ilmastovalitusta tutkimatta ilmeisen perusteettomina – kolmannessa todettiin yksityis- ja perhe-elämän rikkominen ja tuomoistuimeen pääsyn estäminen

The Court has declared inadmissible the applications lodged against Portugal and 32 other States on the issue of climate change In its decision in the case of Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others (application no. 39371/20), the European Court of Human Rights has unanimously declared the application …

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/eit-jatti-ilmastokanteet-tutkimatta-ilmeisen-perusteettomina/
18.3.2024 Oikeusuutiset

Korkeimman oikeuden vuosikertomuksen 2023 teemana on kansainvälisyys

Kor­keim­man oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus vuo­del­ta 2023 on jul­kais­tu. Kan­sain­vä­li­syyt­tä kä­si­tel­lään niin tuo­ma­rin työn muu­tok­sia kos­ke­vas­sa kuin kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä laa­jem­min ku­vaa­vas­sa ar­tik­ke­lis­sa. Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen tuo kirjoituksissaan esille, kuinka Euroopan unionin oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus ovat suomalaisissa tuomioistuimissa välittömästi sovellettavaa oikeutta. Hän näkeekin korkeimman oikeuden yhtenä tehtävänä eurooppalaisen oikeuskäytännön välittämisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/korkeimman-oikeuden-vuosikertomuksen-2023-teemana-on-kansainvalisyys/
29.2.2024 Oikeusuutiset

Kuolleen tuomitun sisarella oli hänen erityisen läheisyytensä perusteella oikeus hakea purkua lainvoimaiseen rikostuomioon

KKO:2024:19 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Asiavaltuus A oli tuomittu ehdolliseen vankeuteen seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. A oli kuollut tuomion saatua lainvoiman. A:n kanssa hyvin läheisellä sisarella oli oikeus hakea tuomion purkamista, kun tuomion katsottiin merkittävällä tavalla puuttuneen sisaren yksityiselämään. 14.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kuolleen-tuomitun-sisarella-oli-hanen-erityisen-laheisyytensa-perusteella-oikeus-hakea-purkua-lainvoimaiseen-rikostuomioon/
28.2.2024 Oikeusuutiset

KKO: Aikuisen lapsen adoptiossa biologista vanhempaa on kuultava, mutta hänellä ei ole muutoksenhakuoikeutta

KKO:2024:18 Adoptio – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Asiavaltuus – Perustuslaki – Perusoikeudet – Euroopan ihmisoikeussopimus – Yksityiselämän suoja A:n biologinen lapsi C oli noin neljän vuoden iästä alkaen asunut tätinsä B:n luona aina siihen saakka, kunnes oli noin 23-vuotiaana muuttanut asumaan itsenäisesti. A oli toiminut C:n huoltajana ja B tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kko-aikuisen-lapsen-adoptiossa-biologista-vanhempaa-on-kuultava-mutta-hanella-ei-ole-muutoksenhakuoikeutta/
21.12.2023 Oikeusuutiset

Valtioneuvosto asetti ehdokkaat EIT:n tuomarin tehtävään

Asiaa on valmisteltu valtioneuvoston asettamassa asiantuntijaneuvottelukunnassa, joka käsitteli ja hyväksyi kirjallisessa menettelyssä 4.-8.12.2023 lausuntonsa ehdokasasettelusta. Ulkoministeriö yhtyy asiantuntijaneuvottelukunnan lausunnossa esitettyyn arvioon ja esitykseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolten luvun mukainen määrä tuomareita. Tuomarit valitaan yhdeksän vuoden määräajaksi, jota ei voida uudistaa. Valtioneuvoston hyväksymät ehdokkaat toimitetaan Euroopan neuvoston yhteydessä toimivalle…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/valtioneuvosto-asetti-ehdokkaat-eitn-tuomarin-tehtavaan/
29.11.2023 Oikeusuutiset

KKO: Valtion korvattava mielenterveyspotilaan pakkolääkitsemiseen liittyvä oikeussuojan puute 3.000 eurolla

Tahdonvastaisesti lääkityn henkilön käytettävissä olleet oikeussuojakeinot olivat olleet puutteelliset Kor­kein oi­keus (KKO) kat­soi en­nak­ko­pää­tök­ses­sään, että tah­don­vas­tai­ses­ti lää­ki­tyn hen­ki­lön käy­tet­tä­vis­sä ol­leet oi­keus­suo­ja­kei­not oli­vat ol­leet puut­teel­li­set. A oli määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon, jonka aikana häntä oli lääkitty tahdonvastaisesti. A oli muun muassa valittanut tahdonvastaisesta lääkinnästään hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus oli jättänyt valituksen tutkimatta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kko-valtion-korvattava-mielenterveyspotilaan-pakkolaakitsemiseen-liittyva-oikeussuojan-puute-3-000-eurolla/
5.9.2023 Oikeusuutiset

EIT: Belgian valtion puututtava rakenteellisiin ongelmiin, joiden vuoksi riita-asioiden käsittely viipyy kohtuuttomasti

In today’s Chamber judgment  in the case of Van den Kerkhof v. Belgium (application no. 13630/19) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 6 § 1 (right to a fair hearing within a reasonable time) of the European Convention on Human…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/eit-belgian-valtion-puututtava-rakenteellisiin-ongelmiin-joiden-vuoksi-riita-asioiden-kasittely-viipyy-kohtuuttomasti/
31.8.2023 Oikeusuutiset

EIT:n suuren jaoston suullinen kuuleminen 27.9.2023 portugalilaisnuorten ilmastovalituksen johdosta

The European Court of Human Rights will be holding the following hearing in September 2023: Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others (application no. 39371/20), concerning the polluting greenhouse gas emissions from 33 member States, which in the applicants’ view contribute to the phenomenon of global warming resulting,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/eitn-suuren-jaoston-suullinen-kuuleminen-27-9-2023-portugalilaisnuorten-ilmastovalituksen-johdosta/
4.7.2023 Oikeusuutiset

EIT: Liikennerikokseen syyllistyneellä oikeus tulla unohdetuksi – määräys nimen poistamisesta lehden verkkoversiosta ei loukannut sananvapautta

The order for the publisher of the newspaper Le Soir to anonymise the details of a convicted offender on grounds of the “right to be forgotten” did not breach his freedom of expression In today’s Grand Chamber judgment1 in the case of Hurbain v. Belgium (application no. 57292/16) the European…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eit-liikennerikokseen-syyllistyneella-oikeus-tulla-unohdetuksi-maarays-nimen-poistamisesta-lehden-verkkoversiosta-ei-loukannut-sananvapautta/
28.6.2023 Oikeusuutiset

EIT: Greenpeaceaktivistien vapautta ja sananvapautta loukattin Venäjällä

Violation of Greenpeace Arctic activists’ rights after protest at Russian offshore oil-drilling platform In  Chamber judgment in the case of Bryan and Others v. Russia (application no. 22515/14) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 5 § 1 (right to liberty…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/eit-greenpeaceaktivistien-vapautta-ja-sananvapautta-loukattin-venajalla/