Generic filters
Exact matches only
4.4.2024 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirastolta uusi ohje asiakirjojen liittämis- ja nimeämiskäytännöistä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on 25.3.2024 an­ta­nut uu­den oh­jeen asia­kir­jo­jen liittämisestä, nimeämisestä ja avainsanoittamisesta. Ohje korvaa 30.6.2020 annetun aikaisemman ohjeen. Asianosaisille on laadittu erillinen ohjeistus, jotta asiakirjat olisivat jo tuomioistuimeen saapuessa tämän ohjeistuksen mukaisia. Yhdenmukaistamalla toimintatapoja voidaan vähentää asiakkaiden, asiamiesten ja tuomioistuinten päällekkäistä työtä. Ohjeistukset ovat laatineet yleisten tuomioistuinten ja syyttäjien edustajat yhteistyössä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tuomioistuivirastolta-uusi-ohje-asiakirjojen-liittamis-ja-nimeamiskaytannoista/
27.1.2023 Tiedotteet

Kansalaisilta on evätty pääsy omiin oikeustietoihinsa

Suomea pidetään kansainvälisestikin digitalisaation kärkimaana, mutta oikeudenhoidossa väite ei päde. Kansalaisella ei ole käytännössä mahdollisuutta asioida sähköisesti oikeudellisissa asioissa tai nähdä oman asiansa etenemistä oikeudenhoidon digitaalisissa järjestelmissä. Suomeen tulisi perustaa ”Oikeudenhoidon Omakanta”, jonne jokaisella olisi pääsy. Asianajajaliitto on vakavasti huolissaan oikeudenhoidon digitalisaation hitaudesta. Suomalainen oikeudenhoito on tunnetusti jo nyt jonoutunut,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/kansalaisilta-on-evatty-paasy-omiin-oikeustietoihinsa/
7.12.2022 Lausunnot

Lausunto Digitalisaation edistämisen ohjelmasta (Digiohjelma)

Valtionvarainministeriö Dnro L2022-76 Lausuntopyyntönne: VN/22906/2020, 22.11.2022 DIGITALISAATION EDISTÄMISEN OHJELMAN (DIGIOHJELMA) LAINSÄÄDÄNTÖTYÖRYHMÄN KOONTI JA NÄKEMYKSET DIGITALISAATION SÄÄDÖSTILANTEESTA JA MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) toteaa, että, vaikka Asianajajaliitolle ei ole lähetetty lausuntopyyntöä digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmän loppuraportista, hanke on erittäin tärkeä, koska nykyisen lainsäädännön raportissakin esiin nostetut puutteet,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-digitalisaation-edistamisen-ohjelmasta-digiohjelma/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan. Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989. Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/sirpa-pakkala-helsingin-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
5.4.2022 Oikeusuutiset

TiVi ja ESS: Oikeuslaitoksen Aipa-hanke on venynyt ja sen hinta on noussut

Oikeuslaitoksen toiminnan tehostamiseen tarkoitettu aineistopankkijärjestelmä- eli Aipa-hanke on viivästynyt vuosilla ja sen hintalappu on kasvanut huomattavasti. Ainakin toistaiseksi näyttää sen käytölläkin olleen päinvastaisia vaikutuksia kuin alkujaan tarkoitettiin. Etelä-Suomen Sanomat (maksumuurin takana) kertoo Päijät-Hämeen käräjäoikeuden pidentyneistä käsittelyajoista, ja yksi merkittävä tekijä on ollut juuri Aipa. ESS:n haastattelema Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanni Pekka Määttä kuvailee,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tivi-ja-ess-oikeuslaitoksen-aipa-hanke-on-venynyt-ja-sen-hinta-on-noussut/
20.9.2021

Koronapandemia on parasta, mitä asianajoalalle on tapahtunut

Aloitin Asianajajaliiton hallituksessa kesäkuussa. Uutena hallituksen jäsenenä minulle on tärkeää edistää asianajotoiminnan kehitystä myös maakunnissa. Asianajajan ammatin tulee jatkossakin olla tekijöilleen mielekästä ja apua tarvitseville saatavilla. Haasteita on viime vuosina kasvukeskusten ulkopuolella aiheuttanut asianajajien eläköityminen ja nuorten osaajien jääminen valmistuttuaan tiukasti yliopistopaikkakunnille. Koronapandemia on kuitenkin maakunnissa ollut minulle ja monelle…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/koronapandemia-on-parasta-mita-asianajoalalle-on-tapahtunut/
12.7.2021 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies arvioi tuomioistuinten Tuomas- ja Sakari -järjestelmien toiminnallisuutta

“Tuomioistuinten toiminnassa korostuvat tehokkuuden, oikeusvarmuuden, tasapuolisuuden ja avoimuuden vaatimukset. Oikeusvaltion toimivuuden kannalta on keskeistä, että tuomioistuinten toimintaan luotetaan. Luottamukseen vaikuttavatvarsinaisen lainkäytön ohellamyös monet ulkoiset tekijät kuten tuomareiden käyttäytyminen, tietojärjestelmien ja teknisten yhteyksientoimivuus sekä asiakirjojen virheettömyys ja selkeys. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksenkäytössä olevientietojärjestelmien ominaisuuksillaja suorituskyvyllä on käytännössä suuri merkitys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin eri…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/apulaisoikeusasiamies-arvioi-tuomioistuinten-tuomas-ja-sakari-jarjestelmien-toiminnallisuutta/
15.6.2021 Oikeusuutiset

AIPA-hanke etenee – seuraavaksi käyttöön rikosasioiden kokonaisuus

Yleis­ten tuo­miois­tuin­ten ja Syyt­tä­jä­lai­tok­sen asian- ja do­ku­men­tin­hal­lin­nan ke­hit­tä­mis­han­ke (AIPA-han­ke) on eden­nyt säh­köis­tä työ­ta­paa tu­ke­van tie­to­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den käyt­töö­no­tos­sa. Hank­keen ta­voit­tee­na on siir­tyä lain­käyt­tö­asiois­sa pa­pe­rit­to­maan di­gi­taa­li­seen työ­ta­paan ja raken­taa sitä tu­ke­va tie­to­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus. AIPA-tietojärjestelmässä käsitellään ja ratkaistaan tällä hetkellä Syyttäjälaitoksen summaarisia sakkoasioita ja käräjäoikeuksien salaisia pakkokeinoasioita ja hakemusasioita sekä laajoja riita- ja turvaamistoimiasioita. Yleisillä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/aipa-hanke-etenee-seuraavaksi-kayttoon-rikosasioiden-kokonaisuus/
4.6.2021 Oikeusuutiset

Eduskunnan lakivaliokunta: Oikeusministeriön hallinnonalan perusrahoituksessa on merkittäviä välitöntä korjaamista edellyttäviä puutteita

Eduskunnan lakivaliokunnan lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025 Lakivaliokunta totesi mm. seuraavaa: Tuomioistuinten perusrahoituksen taso on saadun selvityksen mukaan riittämätön. Tuomioistuinlaitoksen toimintaa on viime vuosina rahoitettu merkittävässä määrin siirtyvän määrärahan turvin. Asioita ei saada ratkaistua kohtuullisessa ajassa ja erityisesti pitkään vireillä olleiden asioiden määrät ovat olleet huomattavassa kasvussa.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/eduskunnan-lakivaliokunta-oikeusministerion-hallinnonalan-perusrahoituksessa-on-merkittavia-valitonta-korjaamista-edellyttavia-puutteita/
3.3.2021

Kohti Asianajajaliiton sähköistä asiointia

Kaksi ensimmäistä viikkoa pääsihteerinä ovat tuoneet pöydälle muun muassa sähköiseen asiointiin siirtymisen Asianajajaliiton jäsen- ja valvonta-asioissa. Muutoksia on luvassa jo kevään kuluessa.   Asianajajat ovat odottaneet oikeushallinnon Aipa-järjestelmään siirtymistä suurin odotuksin – ja samalla kun oikeushallinnossa valmistaudutaan Aipa-järjestelmän käytön laajentamiseen hakemusasioista riita-asioihin, asianajajat tulevat saamaan omien jäsenasioidensa käsittelyyn uuden järjestelmän. …

https://asianajajaliitto.fi/blogi/kohti-asianajajaliiton-sahkoista-asiointia/