AIPA-hanke etenee – seuraavaksi käyttöön rikosasioiden kokonaisuus

15.6.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yleis­ten tuo­miois­tuin­ten ja Syyt­tä­jä­lai­tok­sen asian- ja do­ku­men­tin­hal­lin­nan ke­hit­tä­mis­han­ke (AIPA-han­ke) on eden­nyt säh­köis­tä työ­ta­paa tu­ke­van tie­to­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den käyt­töö­no­tos­sa. Hank­keen ta­voit­tee­na on siir­tyä lain­käyt­tö­asiois­sa pa­pe­rit­to­maan di­gi­taa­li­seen työ­ta­paan ja raken­taa sitä tu­ke­va tie­to­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus.

AIPA-tietojärjestelmässä käsitellään ja ratkaistaan tällä hetkellä Syyttäjälaitoksen summaarisia sakkoasioita ja käräjäoikeuksien salaisia pakkokeinoasioita ja hakemusasioita sekä laajoja riita- ja turvaamistoimiasioita. Yleisillä tuomioistuimilla ja Syyttäjälaitoksella on lisäksi mahdollisuus käyttää AIPAn asiakirjanhallinnan toimintoja niin sanotuilla Mini-AIPAn toiminnoilla.

Seuraavaksi otetaan vaiheittain käyttöön AIPAn rikosasioiden kokonaisuus ja muutoksenhakuasteiden toiminnallisuudet. AIPA-tietojärjestelmän käyttöönotto käynnistyi Syyttäjälaitoksessa sakon ja rikesakon määräämisestä annettuun lakiin perustuvilla AIPAn toiminnallisuuksilla alkuvuonna 2017. Yleisissä tuomioistuimissa AIPAn käyttö alkoi käräjäoikeuksien salaisten pakkokeinoasioiden toiminnoilla keväällä 2018. Tätä seurasi hakemusasioiden (pl. insolvenssiasiat) käyttöönotto syksyllä 2020 ja laajojen riita-asioiden sekä turvaamistoimiasioiden käyttöönotto keväällä 2021. AIPA-hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

AIPAn jatkokehitys on aloitettu jo hankkeen keston aikana niille tietojärjestelmän osuuksille, jotka ovat käytössä. Jatkokehityksessä suunnitellaan jo myös sellaisten toiminnallisuuksien toteuttamista, joita ei hankkeen laajuudessa toteuteta.

Tuomioistuinviraston kehitysosasto tukee tuomioistuimia valtakunnallisesti yhtenäisten sähköisten työtapojen kehittämisessä ja siirtymisessä AIPA-järjestelmän käyttöön myös rikosasioissa. Tätä tarkoitusta varten tuomioistuimille järjestetään työpajoja ja jaetaan tietoa. Lisäksi kehitysosasto tekee yhteistyötä rikosprosessiketjun muiden viranomaisten kanssa toimivien ja tehokkaiden työtapojen kehittämiseksi kaikissa ketjun vaiheissa. Syyttäjälaitos tukee vastaavasti sähköisten työtapojen kehittämistä ja AIPA-järjestelmän käyttöönottoa omassa toiminnassaan.

Asiamiehille ja yksityisille asianosaisille rakennettavan asiointiportaalin suunnittelu- ja määrittelytyö on meneillään.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments