Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

28.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan.

Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989.

Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala on toiminut osaston johtajana käräjäoikeudessa. Lisäksi Pakkala on toiminut julkisena oikeusavustajana ja johtavana julkisena oikeusavustajana sekä lakimiehenä Suomen kunnallisliitossa ja perintäyhtiössä. Hän on toiminut jäsenenä ministeriön asettamissa työryhmissä. Hän on työtuomioistuimen asiantuntijajäsenen varajäsen ja Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäsen. Pakkala on suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja osallistunut oikeusministeriön järjestämään johtamiskoulutukseen. Hän on toiminut koulutustehtävissä.

Virkaa hakivat:

  • määräaikainen hankejohtaja, käräjätuomari Marko Johannes Loisa,
  • määräaikainen laamanni, käräjätuomari Sirpa Elina Pakkala,
  • käräjätuomari Ari Kalevi Juhani Passila ja
  • määräaikainen laamanni, hovioikeudenneuvos Tommi Matti Vuorialho.

Passila on peruuttanut hakemuksensa.

Virkaesityksen tehneen tuomarinvalintalautakunnan puheenjohtaja oikeusneuvos Timo Ojala, varapuheenjohtaja oikeusneuvos Riitta Mutikainen, hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård, laamanni Jorma Väyrynen ja sihteeri Anu Pitkänen ovat 4.3.2022 haastatelleet kaikki hakijat. Haastatteluissa on paneuduttu erityisesti täytettävänä olevan tehtävän edellyttämien johtamistaitojen arviointiin.

Helsingin hovioikeus on teettänyt soveltuvuusarvioinnin hakijoista. Soveltuvuusarvioinnin suorittaja Tomi Välimäki on 4.3.2022 antanut soveltuvuusarvioinnin menetelmistä ja tuloksista suullisen selonteon lautakunnan edustajille sekä ollut kuultavana lautakunnan kokouksessa 4.4.2022. Tuomarinvalintalautakunnalla on ollut käytettävissään Välimäen antamat kirjalliset henkilöarviointilausunnot.

Helsingin hovioikeus on kuullut Helsingin käräjäoikeuden henkilöstöä. Kuulemistilaisuuksista esille tulleen mukaan kuulemisissa on käyty läpi käräjäoikeuden nykytila ja tulevat haasteet sekä, mitä odotuksia henkilökunnalla on tulevalle laamannille. Henkilöstön kuulemisissa tuli esille käräjäoikeuden työmäärästä ja sen tasaisesta jakautumisesta johtuvat haasteet. Laamannilta odotetaan tästä syystä riittävien resurssien turvaamista, toiminnan kehittämistä ja hankkeiden sinnikästä läpivientiä kaikilla tasoilla. Laamannilla tulisi olla kokemusta muutosjohtamisesta. Käräjäoikeudessa on juuri tehty organisaatiomuutos, jonka loppuun saattaminen ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekeminen jäävät uuden laamannin tehtäviksi. Kaikissa henkilöstöryhmissä korostettiin, että uuden laamannin tulee viedä uudistus läpi kaikilla osastoilla sekä tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä. Organisaatiouudistuksen yhteydessä on juuri valittu uudet osastonjohtajat.

Kuulemistilaisuuksista esitetyn mukaan laamannilta odotetaan johtamisen kehittämistä virasto- ja osastotasolla. Laamannin tulee uskaltaa puuttua oikeisiin asioihin, ja häneltä toivotaan kehittävää otetta. Henkilökunta esitti toivomuksen toimintatapojen yhtenäistämiseksi eri osastojen välillä. Uskottavuus henkilökunnan silmissä vaatii laamannilta osallistumista myös  lainkäyttöön. Laamannilta odotetaan hyvää henkilöstöjohtamista. Laamannin tulee aidosti kuunnella henkilökuntaa. Johtamisen tulisi olla selkeää ja rehellistä, laamannin tulisi perustella päätöksensä ja pysyä niiden takana. Laamannin on kuitenkin myös uskallettava tunnustaa virheensä ja tehdä tarvittavat korjaustoimet. Johtamisen on oltava läpinäkyvää, aktiivista ja vuorovaikutteista. Uudelta laamannilta toivottiin kiinnostusta työhyvinvointiin, hänen tulisi olla oikeudenmukainen ja helposti lähestyttävä. Laamannin tulisi hallita ulkoinen ja sisäinen viestintä. Hänen tulisi myös osallistua sidosryhmäyhteistyöhön ja muutoinkin tehdä näkyväksi käräjäoikeutta.

Tuomarinvalintalautakunta perusteli esitystään seuraavasti:

Nimitysharkinnassa on arvioitava, miten vaatimukset eri johtamistaidon osa-alueista painottuvat kysymyksessä olevan viran tehtävissä. Johtamistaitoa voi saavuttaa kokemuksen kautta, mutta sitä voidaan hankkia muussakin kuin varsinaisessa johtamistehtävässä, kuten esimerkiksi vaativan hankkeen johtamisesta. Arviointiin vaikuttavat erityisesti viraston luonne ja viran asema organisaatiossa. Laamannin kokemusta on Pakkalalla ja Vuorialholla. Pakkalalla on osastonjohtajakokemusta käräjäoikeudesta ja Vuorialholla ryhmäpäällikön kokemusta korkeimmasta oikeudesta. Loisa on toiminut Aipa-hankkeessa hankejohtajana Tuomioistuinvirastossa ja hanketoimiston johtajana ministeriössä. Loisa on toiminut kansliapäällikkönä hovioikeudessa ja Vuorialho kansliapäällikkönä korkeimmassa oikeudessa. Hakijat ovat osallistuneet johtamiskoulutukseen. He kaikki ovat myös saaneet myönteiset arviot johtamistaidostaan.

Tuomarinvalintalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että tuomioistuimen päällikkötuomarilta vaadittavan johtamistaidon näkökulmasta he täyttävät täytettävänä olevan viran vaatimukset. Tuomarinvalintalautakunnan suorittamissa haastatteluissa on tullut esille, että kaikilla hakijoilla on näkemyksiä käräjäoikeuden johtamisesta ja kehittämisestä. Hakijat ovat ansioituneita lakimiehiä, mutta johtajaominaisuuksiltaan erilaisia. Loisalla ei ole kuitenkaan johtamiskokemusta käräjäoikeudesta tai muusta lainkäyttöyksiköstä. Arvioituaan hakijoiden ansioita, soveltuvuusarvioinnin tuloksia sekä haastattelussa esiin tulleita seikkoja kokonaisuudessaan tuomarinvalintalautakunta katsoo, että Pakkalan ja Vuorialhon voidaan parhaiten katsoa täyttävän ne johtamistaitoa, kokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset, joita Helsingin käräjäoikeuden laamannin virka edellyttää.

Pakkalan ja Vuorialhon tuomioistuinura ja johtamiskokemus on erilainen ja heidän voidaan arvioida olevan myös johtajaominaisuuksiltaan jonkin verran erilaisia. Molemmilla on edellä selostettuja ja hovioikeuden lausunnosta ilmeneviä ansioita laamannin virkaan nähden. Molempien suoriutumista johtamistehtävissä on arvioitu myönteisesti. Pakkalan johtamiskokemus painottuu käräjäoikeuden johtamistehtäviin ensin suuren käräjäoikeuden osaston johtajana ja sitten Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannina. Vuorialhon johtamiskokemus painottuu puolestaan korkeimman oikeuden eri johtamistehtäviin ja Pakkalaa lyhyempään kokemukseen käräjäoikeuden laamannina. Arvioituaan Pakkalan ja Vuorialhon ansioita, soveltuvuusarvioinnin tuloksia sekä erityisesti sitä, että heistä kahdesta Pakkalalla on merkittävää kokemusta käräjäoikeuden laamannin tehtävästä ja että hänen suoriutumistaan tässä tehtävässä on arvioitu varsin myönteisesti, tuomarinvalintalautakunta katsoo Pakkalan täyttävän parhaiten johtamistaitoa, kokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset, joita Helsingin käräjäoikeuden laamannin virka edellyttää. Myös haastattelussa esiin tulleet seikat tukevat tätä käsitystä. Pakkala on siten ansioitunein nyt täytettävänä olevaan virkaan.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments