Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.5.2023 Lausunnot

Lausunto synnyttäneen äidin selvittämistä ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevan sääntelyn uudistamista käsittelevästä työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriö   Dnro L2023-14   Lausuntopyyntönne: VN/10363/2022, 15.3.2023 SYNNYTTÄNEEN ÄIDIN SELVITTÄMINEN JA OIKEUSGENEETTISIÄ VANHEMMUUSTUTKIMUKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN; TYÖRYHMÄMIETINTÖ    Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa synnyttäneen äidin selvittämisistä ja oikeusgenettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevasta työryhmämietinnöstä.    Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Synnyttäneen äidin äitiyden selvittäminen    Työryhmä esittää, että oikeusgeneettisestä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-synnyttaneen-aidin-selvittamista-ja-oikeusgeneettisia-vanhemmuustutkimuksia-koskevan-saantelyn-uudistamista-kasittelevasta-tyoryhmamietinnosta/
23.12.2022 Oikeusuutiset

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee voimaan lakimuutoksia 1. tammikuuta 2023 alkaen. Sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi rikoslakiin Rikoslaki muuttuu vuoden alusta niin, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisätään rikoksen tekeminen uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Tiedote 18.2.2021 Kuluttajansuojalain uudistus tiukentaa puhelinmyynnin sääntelyä Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Uudistuksella pannaan täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi. Samassa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/vuoden-2023-alusta-voimaan-tulevia-muutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/
3.5.2022 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan uudistusta äitiyden selvittämisestä ja isyyden selvittämistä haudatusta vainajasta otetusta kudosnäytteestä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lakimuutosta, joka mahdollistaisi äitiyden selvittämisen tilanteissa, joissa ei ole pystytty muulla tavoin osoittamaan, kuka lapsen synnyttänyt äiti on. Samalla on tarkoitus täydentää oikeusgeneettisiä isyystutkimuksia koskevaa sääntelyä. Hankkeen taustalla on tarve lapsen synnyttäneen äidin selvittämiseen erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa maahanmuuttajaperheiden perhesuhteita ei ole voitu varmistaa, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyoryhma-valmistelemaan-uudistusta-aitiyden-selvittamisesta-ja-isyyden-selvittamista-haudatusta-vainajasta-otetusta-kudosnaytteest/
14.12.2021 Oikeusuutiset

EU-jäsenvaltio on velvollinen tunnustamaan sen, että kansalaiselleen on toisessa jäsenvaltiossa merkitty syntymätodistukseen kaksi äitiä

Euroopan unionin tuomioistuin LEHDISTÖTIEDOTE nro 221/21 Luxemburgissa 14.12.2021 Tuomio asiassa C-490/20 Stolichna obshtina, rayon ”Pancharevo” Alaikäinen lapsi, joka on unionin kansalainen ja jonka vastaanottavan jäsenvaltion laatimassa syntymätodistuksessa mainitaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä hänen vanhempinaan: jäsenvaltio, jonka kansalainen kyseinen lapsi on, on velvollinen myöntämään hänelle henkilökortin tai passin vaatimatta, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/eu-jasenvaltio-on-velvollinen-tunnustamaan-sen-etta-kansalaiselleen-on-toisessa-jasenvaltiossa-merkitty-syntymatodistukseen-kaksi-aitia/
7.5.2021 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi

Oikeusministeriölle EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE VANHEMMUUSLAIKSI VN/5966/2019 Oikeusministeriössä on laadittu ehdotus hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaiksi, joka korvaisi voimassa olevan isyyslain (11/2015) ja äitiyslain (253/18).  Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 16§:ää. Suomen Asianajajaliitto pitää perusteltuna hallitusohjelmaan kirjattua ja lakivaliokunnan äitiyslain valmistelun yhteydessä asettamaa tavoitetta yhdistää voimassa olevat äitiys- ja isyyslait…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/lausunto-ehdotuksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-vanhemmuuslaiksi/
8.2.2019 Oikeusuutiset

Äitiyslaki voimaan huhtikuun alusta

Lapsen synnyttäneen äidin naispuolinen kumppani voidaan vahvistaa äidiksi lapsen synnyttäjän ohella. Äitiyslaki tulee voimaan 1. huhtikuuta 2019. Uusi laki sisältää säännökset äitiyden määräytymisestä. Lakiin kirjataan periaate, jonka mukaan lapsen synnyttäjä on lapsen äiti. Eduskunta hyväksyi äitiyslakia koskevan kansalaisaloitteen 1.3.2018. Laki sisältää myös säännökset äitiyden vahvistamisesta hedelmöityshoitoon annetun suostumuksen perusteella. Lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/aitiyslaki-voimaan-huhtikuun-alusta/
10.3.2016 Oikeusuutiset

Eduskunta: Perhevapaan lomakertymä pienenee, lomalla sairastamiseen omavastuu

Eduskunta hyväksyi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muutokset keskiviikkona 9. maaliskuuta. Lait tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2016 Muutoksen tavoitteena on julkisen talouden menojen säästäminen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymää siten, että lomaa kertyy vapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta, kun nykyisin lomaa kertyy koko ajalta. Lisäksi vuosiloman siirtämiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eduskunta-perhevapaan-lomakertyma-pienenee-lomalla-sairastamiseen-omavastuu/
17.3.2015 Oikeusuutiset

Tasa-arvovaltuutettu: Isän oikeus saada isyys- ja vanhempainrahaa, jos hän ei ole asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa

Yksinhuoltajaisä otti tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä siitä, että hänellä ei ole oikeutta saada isyys- ja vanhempainrahaa, koska hän ei ole koskaan asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa Isä piti menettelyä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastaisena, koska yksinhuoltajaäiti saa vastaavassa tilanteessa joka tapauksessa äitiys- ja vanhempainrahaa. Isä oli valittanut Kelan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/tasa-arvovaltuutettu-isan-oikeus-saada-isyys-ja-vanhempainrahaa-jos-han-ei-ole-asunut-samassa-taloudessa-lapsen-aidin-kanssa/
22.2.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 92/85/ETY – Toimenpiteet raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä – 2 artiklan a alakohta – 10 artiklan 1–3 alakohta – Kielto irtisanoa työntekijä raskauden alkamisen ja äitiysloman päättymisen välisenä aikana – Soveltamisala – Erityiset tapaukset, jotka eivät…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/eun-tuomioistuimen-tuomio-sosiaalipolitiikkaa-koskevassa-asiassa-4/
16.5.2017 Oikeusuutiset

Työehtosopimuksen määräys johti välilliseen syrjintään sukupuolen perusteella

KKO:2017:25 Naisten ja miesten välinen tasa-arvo – Raskaudesta johtuva syrjintä R oli palannut työhön hoitovapaalta 1.9.2008 ja jäänyt uudelleen äitiysvapaalle 18.12.2008. R:n työsuhteeseen sovelletun työehtosopimuksen mukaan ”uusi palkallinen vapaajakso seuraavan lapsen johdosta edellyttää kuuden kuukauden työssäolojakson täyttymistä perhevapaajaksojen välillä”. R:lle ei ollut maksettu toisen äitiysloman aikana palkkaa. R oli asetettu…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/tyoehtosopimuksen-maarays-johti-valilliseen-syrjintaan-sukupuolen-perusteella/