EU-jäsenvaltio on velvollinen tunnustamaan sen, että kansalaiselleen on toisessa jäsenvaltiossa merkitty syntymätodistukseen kaksi äitiä

14.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unionin tuomioistuin
LEHDISTÖTIEDOTE nro 221/21
Luxemburgissa 14.12.2021
Tuomio asiassa C-490/20
Stolichna obshtina, rayon ”Pancharevo”

Alaikäinen lapsi, joka on unionin kansalainen ja jonka vastaanottavan jäsenvaltion laatimassa syntymätodistuksessa mainitaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä hänen vanhempinaan: jäsenvaltio, jonka kansalainen kyseinen lapsi on, on velvollinen myöntämään hänelle henkilökortin tai passin vaatimatta, että sen kansalliset viranomaiset laativat ensin syntymätodistuksen

Tämä jäsenvaltio on myös velvollinen tunnustamaan asiakirjan, jonka vastaanottava jäsenvaltio on antanut ja jonka perusteella kyseinen lapsi voi käyttää kummankin vanhempansa kanssa oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella

V.M.A., joka on Bulgarian kansalainen, ja K.D.K. ovat asuneet vuodesta 2015 Espanjassa, ja he avioituivat vuonna 2018. Heidän lapsensa S.D.K.A. syntyi vuonna 2019 Espanjassa. Tämän lapsen syntymätodistuksessa, jonka Espanjan viranomaiset ovat laatineet, mainitaan molemmat äidit hänen vanhempinaan.
Bulgarialaisen henkilötodistuksen saaminen edellyttää Bulgarian viranomaisten antamaa syntymätodistusta, joten V.М.А. haki tällaista todistusta S.D.K.A:lle Sofian kunnalta (Bulgaria). Hakemuksensa tueksi V.M.A. esitti oikeaksi todistetun bulgariankielisen käännöksen Espanjan väestörekisteristä annetusta otteesta, joka koskee S.D.K.A:n syntymätodistusta.
Sofian kunta vaati V.M.А:ta toimittamaan selvitystä S.D.K.A:n polveutumisesta sen osalta, kuka hänen biologinen äitinsä on. Bulgariassa voimassa olevassa syntymätodistusmallissa nimittäin on vain yksi ruutu ”äidille” ja toinen ruutu ”isälle”, ja kummassakin näistä ruuduista voi olla vain yksi nimi.
V.М.А.n katsottua, ettei hän ole velvollinen toimittamaan vaadittua tietoa, Sofian kunta kieltäytyi antamasta haettua syntymätodistusta, koska sillä ei ollut tietoa siitä, kuka asianomaisen lapsen biologinen äiti on, ja koska kahden naispuolisen vanhemman mainitseminen syntymätodistuksessa on vastoin Bulgarian yleistä järjestystä, jonka mukaan kahden samaa sukupuolta olevan henkilön välinen avioliitto ei ole sallittu.
V.M.A. nosti kyseisestä hylkäyspäätöksestä kanteen Administrativen sad Sofia-gradissa (Sofian kaupungin hallintotuomioistuin, Bulgaria) eli ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa.
Tämä tuomioistuin pohtii, loukataanko sillä, että Bulgarian viranomaiset kieltäytyvät rekisteröimästä Bulgarian kansalaisen syntymää,3 joka on tapahtunut toisessa jäsenvaltiossa ja joka on todistettu tässä viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa annetulla syntymätodistuksella, jossa mainitaan kaksi äitiä, kyseiselle kansalaiselle SEUT 20 ja SEUT 21 artiklassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan4 7, 24 ja 45 artiklassa annettuja oikeuksia. Tällainen kieltäytyminen nimittäin voi vaikeuttaa bulgarialaisen henkilötodistuksen myöntämistä ja näin ollen tehdä kyseiselle lapselle hankalammaksi käyttää oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja siten käyttää täysimääräisesti unionin kansalaisen oikeuksiaan.
Tässä tilanteessa kyseinen tuomioistuin päätti pyytää unionin tuomioistuimelta SEU 4 artiklan 2 kohdan5, SEUT 20 ja SEUT 21 artiklan sekä perusoikeuskirjan 7, 24 ja 45 artiklan tulkintaa. Se tiedustelee pääasiallisesti, onko jäsenvaltio mainittujen määräysten nojalla velvollinen antamaan henkilötodistuksen saamiseksi syntymätodistuksen lapselle, joka on tämän jäsenvaltion kansalainen ja jonka syntymä toisessa jäsenvaltiossa on osoitettu syntymätodistuksella, jonka tämän toisen jäsenvaltion viranomaiset ovat laatineet tämän jäsenvaltion kansallisen oikeuden mukaisesti ja johon lapsen äideiksi on merkitty kyseisistä jäsenvaltioista ensin mainitun kansalainen ja hänen aviovaimonsa erittelemättä, kumpi näistä kahdesta naisesta on synnyttänyt kyseisen lapsen.
Suuressa jaostossa antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin tulkitsee edellä mainittuja määräyksiä siten, että kun kyseessä on alaikäinen lapsi, joka on unionin kansalainen ja jonka vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antamassa syntymätodistuksessa mainitaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä hänen vanhempinaan, jäsenvaltio, jonka kansalainen kyseinen lapsi on, on velvollinen yhtäältä myöntämään hänelle henkilökortin tai passin vaatimatta, että sen kansalliset viranomaiset laativat ensin syntymätodistuksen, ja toisaalta tunnustamaan kunkin muun jäsenvaltion tavoin asiakirjan, jonka vastaanottava jäsenvaltio on antanut ja jonka perusteella lapsi voi käyttää kummankin kyseisen henkilön kanssa oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella.
Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta
Tämän päätelmän tehdessään unionin tuomioistuin muistuttaa aluksi, että jotta jäsenvaltioiden kansalaiset voivat käyttää SEUT 21 artiklan 1 kohdassa jokaiselle unionin kansalaiselle tunnustettua oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, jäsenvaltioiden on direktiivin 2004/387 nojalla myönnettävä kansalaisilleen oman lainsäädäntönsä mukaisesti henkilötodistus tai passi, jossa mainitaan haltijan kansalaisuus.
On siis niin, että koska S.D.K.A. on Bulgarian kansalainen, Bulgarian viranomaisilla on velvollisuus myöntää hänelle bulgarialainen henkilökortti tai passi, jossa mainitaan hänen sukunimensä sellaisena kuin se ilmenee Espanjan viranomaisten laatimasta syntymätodistuksesta, riippumatta uuden syntymätodistuksen laatimisesta.
Tällaisen asiakirjan on yksinään tai liitettynä vastaanottavan jäsenvaltion antamaan asiakirjaan annettava S.D.K.A:n kaltaiselle lapselle mahdollisuus käyttää vapaata liikkuvuutta koskevaa oikeuttaan kummankin äitinsä kanssa, joiden aseman kyseisen lapsen vanhempina on vastaanottava jäsenvaltio vahvistanut direktiivin 2004/38 mukaisen oleskelun yhteydessä.
SEUT 21 artiklan 1 kohdassa jäsenvaltioiden kansalaisille tunnustettuihin oikeuksiin nimittäin kuuluu kansalaisten oikeus viettää normaalia perhe-elämää sekä heidät vastaanottavassa jäsenvaltiossa että jäsenvaltiossa, jonka kansalaisuus heillä on, kun he palaavat tämän jäsenvaltion alueelle, perheenjäsentensä rinnalla. Espanjan viranomaisten vahvistettua lainmukaisesti, että S.D.K.A:n ja hänen kummankin vanhempansa välillä on joko biologinen tai juridinen polveutumissuhde, joka on todistettu lapselle annetussa syntymätodistuksessa, V.M.A:lla ja K.D.K:lla on siis SEUT 21 artiklan ja direktiivin 2004/38 nojalla oltava alaikäisen unionin kansalaisen, jonka tosiasiallisia huoltajia he ovat, vanhempina kaikkien jäsenvaltioiden tunnustama oikeus matkustaa lapsen mukana tämän käyttäessä oikeuksiaan.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments