Tasa-arvovaltuutettu: Isän oikeus saada isyys- ja vanhempainrahaa, jos hän ei ole asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa

17.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yksinhuoltajaisä otti tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä siitä, että hänellä ei ole oikeutta saada isyys- ja vanhempainrahaa, koska hän ei ole koskaan asunut samassa taloudessa lapsen äidin kanssa

Isä piti menettelyä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastaisena, koska yksinhuoltajaäiti saa vastaavassa tilanteessa joka tapauksessa äitiys- ja vanhempainrahaa. Isä oli valittanut Kelan päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle, mutta päätöstä ei muutettu.

Tasa-arvovaltuutettu vastasi, että valtuutetun toimivaltaan kuuluu
tasa-arvolain sukupuolisyrjinnän kieltojen ja sukupuolten välisen
tasa-arvon edistämistä koskevien säännösten noudattamisen valvonta.
Tasa-arvovaltuutetun valvonnan ulkopuolelle jäävät kuitenkin
lainsäädäntövallan käyttö ja lainkäyttö.


Tasa-arvovaltuutettu on lausuntokäytännössään todennut, että
äitiysvapaalla olevat naiset ja isyysvapaalla olevat miehet eivät
ole yleensä suhteessa toisiinsa verrannollisessa asemassa. Äitiys-
ja isyysraha ovat eri etuuksia ja sairausvakuutuslain esitöiden
mukaan myös niiden tarkoitus on erilainen. Isälle maksettavalla
isyys- ja vanhempainrahalla kannustetaan isää osallistumaan
lapsensa hoitoon ja luomaan lapseensa hyvä suhde.
 Äitiysvapaalla pyritään lapsen hoidon järjestämisen lisäksi
äidin terveyden turvaamiseen ja siihen, että äiti voi toipua
raskaudesta ja synnytyksestä. Tasa-arvolain mukaan sukupuoleen
perustuvana syrjintänä ei ole pidettävä naisten erityistä suojelua
raskauden tai synnytyksen vuoksi. Äitiys- ja isyysrahan saamisen
edellytykset voivat siten poiketa toisistaan ilman, että kyse olisi
tasa-arvolaissa kielletystä eri asemaan asettamisesta sukupuolen
perusteella.

Toisin kuin äitiys- ja isyysvapaata arvioidessaan
tasa-arvovaltuutettu on todennut, että vanhempainvapaan suhteen
naisia ja miehiä tulisi kohdella lähtökohtaisesti samalla tavoin,
koska äideillä ja isillä on yhtäläinen oikeus jäädä
vanhempainvapaalle. Tasa-arvovaltuutetun mukaan asiassa on
kuitenkin kyse ensisijaisesti eri perhetilanteessa olevien miesten
erilaisesta kohtelusta. Vertailtavina ovat sellaisen isän tilanne,
joka ei ole ollut avio- tai avoliitossa lapsen äidin kanssa ja
tilanne, jossa isä on ollut lapsen äidin kanssa avio- tai
avoliitossa. Nykyisessä lainsäädännössä vanhempainrahaa isille
myönnettäessä on lähtökohtana perhemuoto, jossa molemmat vanhemmat
ja lapsi elävät yhdessä lapsen syntyessä tai ovat eronneet sen
jälkeen.

Perhekäsitykset yhteiskunnassa muuttuvat jatkuvasti. Muutokset
perhekäsityksissä ovat vaikuttaneet perhevapaajärjestelmiin ja
niitä koskevaan lainsäädäntöön, mutta usein vasta viiveellä.
Esimerkiksi käsitys isästä lasten hoidosta äidin kanssa
tasa-arvoisena vastaavana osapuolena on muuttanut
perhevapaajärjestelmiä. Myös vanhempien erotilanteet on otettu
vähitellen huomioon perhevapaajärjestelmissä, mutta ei sellaista
perhemuotoa, jossa jo alkutilanteena on isän yksinhuoltajuus tai
vanhempien erillään asuminen.

Tasa-arvovaltuutetulla ei ole toimivaltaa muuttaa niitä
sairausvakuutuslain 9 luvun 1, 6 ja 8 §:ien säännöksiä, joissa on
säädetty oikeudesta isyys- ja vanhempainrahaan. Lainsäädäntövalta
kuuluu Suomessa eduskunnalle. Lakimuutokset on mahdollista saattaa
eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä, kansanedustajan
lakialoitteella tai kansalaisaloitteella. Sairausvakuutuslain
säännökset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Vanhempainrahaoikeuden osalta tasa-arvovaltuutettu otti yhteyttä
sosiaali- ja terveysministeriöön ja pyysi, että siellä
selvittäisiin mahdollisuuksia sairausvakuutuslain 9 luvun 8 §:n
muuttamiseksi siten, että vanhempainrahaan voisi olla vanhempien
asiasta niin sopiessa oikeutettu myös isä, joka ei ole ollut lapsen
äidin kanssa avio- tai avoliitossa. Tällä muutoksella
kannustettaisiin myös näitä isiä osallistumaan lapsensa hoitoon.
Asialla olisi myönteisiä vaikutuksia naisten ja miesten välisen
tasa-arvon kannalta, kun lasta voisi hoitaa sukupuolesta
riippumatta se vanhemmista, jonka työ- ja muuhun tilanteeseen
vanhempainvapaa parhaiten sopii.

Lisätietoa


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments