Eu:n tuomioistuimen tuomio äitiysetuuksia koskevassa asiassa

24.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Palkattuina työntekijöinä työskentelevien äitien oikeus lomaan lapsen syntymän johdosta – Palkattuna työntekijänä työskentelevän äidin tai palkattuna työntekijänä työskentelevän isän mahdollisuus käyttää tätä oikeutta – Äiti, joka ei ole palkattu työntekijä ja joka ei kuulu julkiseen sosiaaliturvajärjestelmään – Palkattuna työntekijänä työskentelevän isän oikeuden saada lomaa epääminen – Biologinen isä ja adoptioisä – Yhdenvertaisen kohtelun periaate

Juzgado de lo Social n° 1 de Lleidan (Espanja) tekemä ennakkoratkaisupyyntö koski miesten
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta
mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla
etenemiseen sekä työoloissa 9.2.1976 annetun neuvoston direktiivin
76/207/ETY (EYVL L 39, s. 40), UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä
vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta 3.6.1996 annetun neuvoston
direktiivin 96/34/EY (EYVL L 145, s. 4), sellaisena kuin se on
muutettuna 15.12.1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/75/EY (EYVL
1998, L 10, s. 24; jäljempänä direktiivi 96/34), ja unionin oikeudessa
vahvistetun yhdenvertaisen kohtelun periaatteen tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Marc Betriu
Montull ja Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (kansallinen
sosiaaliturvalaitos) ja jossa on kyse siitä, että Betriu Montullilta on
evätty äitiysetuus sen vuoksi, ettei hänen lapsensa äiti kuulu
julkiseen sosiaaliturvajärjestelmään.

Unionin tuomioistuin  on ratkaissut asian seuraavasti:


Toimenpiteistä
raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi
työssä 19.10.1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/85/ETY (kymmenes
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erityisdirektiivi) ja miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun
periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen
koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa 9.2.1976 annettua
neuvoston direktiiviä 76/207/ETY on tulkittava siten, että ne eivät ole
esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle
toimenpiteelle, jonka mukaan lapsen isä, jolla on palkatun työntekijän
asema, voi äidin, jolla on samoin palkatun työntekijän asema,
suostumuksella saada oikeuden äitiyslomaan sen ajanjakson osalta, joka
seuraa äidin synnytyksenjälkeistä pakollista kuuden viikon lepoaikaa,
lukuun ottamatta tapauksia, joissa äidin terveydelle aiheutuu vaaraa,
kun taas lapsen isä, jolla on palkatun työntekijän asema, ei voi saada
tällaista oikeutta lomaan, jos hänen lapsensa äidillä ei ole palkatun
työntekijän asemaa eikä tämä kuulu julkiseen sosiaaliturvajärjestelmään.

Linkki asiaan C-5/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments