KRIL: Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä suomalaiskuluttajan virolaisyritystä vastaan tekemän hakemuksen

22.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KRIL: Lokasäiliö – Annetut tiedot – Oikeuspaikkaehto 

Lokasäiliö ja siitä annetut tiedot. Myyjän käyttämän oikeuspaikkaehdon merkitys

Ostaja teki kesällä 2018 urakoitsijan kanssa suullisen sopimuksen siitä, että urakoitsija toimittaa ostajan omakotitalokiinteistölle myyjän myymän 10 m2:n vetoisen jätesäiliön ja asentaa sen maan alle. Ostaja valitsi myyjän toimittaman säiliön itse perehdyttyään myyjän internetsivustoon ja siellä olevaan lasikuitusäiliöitä koskevaan esitteeseen. Säiliö asennettiin kesä-heinäkuun vaihteessa 2018.

Ostajan ja myyjän kesken on erimielisyyttä siitä, onko myyjä vastuussa säiliön rikkoutumisesta.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä suorittaa ostajalle hinnanalennuksena 2 200 euroa viivästyskorkoineen 10.3.2020 alkaen sekä vahingonkorvauksena 645,43 euroa viivästyskorkoineen 10.3.2020 alkaen.

Ratkaisun perustelut

Sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 593/2008 (Rooma I) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuluttajasopimuksiin sovelletaan sen maan lakia, jossa kuluttajan asuinpaikka on, edellyttäen että elinkeinonharjoittaja harjoittaa kaupallista toimintaa maassa, jossa kuluttajan asuinpaikka on, tai suuntaa millä tahansa tavalla tällaista toimintaa kyseiseen maahan. – – – Nyt käsiteltävässä tapauksessa hakijan kotipaikka on Suomessa. Ostaja valitsi jätesäiliön myyjän suomenkielisiltä Internet-sivuilta, jolla riidanalaista säiliötä on markkinoitu. Myyjä on siis suunnannut kaupallista toimintaansa Suomeen. Edellä esitellyn oikeusnormiston mukaan asiassa tehtyyn kuluttajasopimukseen sovelletaan kuluttajan asuinpaikan eli Suomen lainsäädäntöä. Edellä esitellyn lainsäädännön mukaisesti kuluttajalla on oikeus saattaa tätä sopimusta koskeva riita suomalaisten oikeussuojaviranomaisten käsiteltäväksi. – – –

Ostajan mukaan myyjän säiliötä koskevassa esitteessä ja asennusohjeissa ei kiinnitetty huomiota pohjaveden nosteen säiliön kestävyydelle asettamiin vaatimuksiin. Myyjä ei ole kiistänyt tätä väitettä. Lautakunta toteaa, että kyseessä on tältä osin virhe. Myyjä ei ole tuotteen markkinointimateriaalissa ja asennusohjeissa kiinnittänyt ostajan huomioita niihin seikkoihin, joilla on erityistä merkitystä tuotteen valinnassa ja asennuksessa.  – – – Koska edellä mainittuja ostopäätökseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja ei ole myyntiesitteessä ja asennusohjeissa mainittu, lautakunta katsoo, että ostajalla on oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Hinnanalennuksen arvioinnissa lautakunta ottaa huomioon, että ostaja käytti säiliötä ongelmitta noin vuoden ajan. Tästä syystä lautakunta ei suosita säiliön asennuskulujen korvaamista ostajalle. Kohtuulliseksi hinnanalennuksen määräksi lautakunta arvioi 2 200 euroa. Lisäksi ostajalla on oikeus saada myyjältä vahingonkorvauksena 645,43 euroa koskien säiliön ylöskaivamisesta ja säiliön korjauksesta aiheutuneita kuluja sekä normaalia nopeammasta täyttymisestä johtuvia säiliön tyhjennyskuluja arvonlisäveroineen. Ostajalla on oikeus saada edellä mainitulle hinnanalennukselle ja vahingonkorvaukselle viivästyskorkoa alkaen 10.3.2020.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments