Generic filters
Exact matches only
16.4.2024 Oikeusuutiset

Sananvapautta turvaava direktiivi SLAPP-kanteista hyväksytty – mm. vakuusvelvoite oikeudenkäyntikuluista, torjutaan forumshoppingia

Direktiivi julkiseen keskusteluun osallistuvien henkilöiden suojelemiseksi perusteettomilta, vaientamistarkoituksessa nostetuilta oikeuskanteilta hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 27.2.2024 ja EU:n neuvostossa 19.3.2024. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää Suomelta lakimuutoksia. Uudella direktiivillä suojellaan julkista osallistumista harjoittavia henkilöitä perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta. Se velvoittaa antamaan tuomioistuimille ja kanteiden kohteille välineitä häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita, eli niin sanottuja SLAPP-kanteita (Strategic Lawsuit…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/sananvapautta-turvaava-direktiivi-slapp-kanteista-hyvaksytty-mm-vakuusvelvoite-oikeudenkayntikuluista-torjutaan-forumshoppingia/
22.2.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä suomalaiskuluttajan virolaisyritystä vastaan tekemän hakemuksen

KRIL: Lokasäiliö – Annetut tiedot – Oikeuspaikkaehto  Lokasäiliö ja siitä annetut tiedot. Myyjän käyttämän oikeuspaikkaehdon merkitys Ostaja teki kesällä 2018 urakoitsijan kanssa suullisen sopimuksen siitä, että urakoitsija toimittaa ostajan omakotitalokiinteistölle myyjän myymän 10 m2:n vetoisen jätesäiliön ja asentaa sen maan alle. Ostaja valitsi myyjän toimittaman säiliön itse perehdyttyään myyjän internetsivustoon…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kril-kulutajariitalautakunta-voi-kasitella-suomalaiskuluttajan-virolaisyritysta-vastaan-tekeman-hakemuksen/
15.2.2024 Lausunnot

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-59   Lausuntopyyntönne: VN/5137/2022, 5.12.2023 LAUSUNTO VALMIUSLAIN VARAUTUMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SEKÄ VALMIUSLAIN YLEISISTÄ KEHITTÄMISTARPEISTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä valmiuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän lausuntokierrokselle lähettämästä varautumisvelvollisuutta koskevasta muisoista sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista. Asianajajaliitto lausuu alla ensin varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä sen jälkeen erikseen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-valmiuslain-varautumisvelvollisuutta-koskevasta-muistiosta-seka-valmiuslain-yleisista-kehittamistarpeista/
29.12.2021 Oikeusuutiset

Halventaviksi väitettyjen lausumien levittäminen internetissä: tietyn jäsenvaltion alueella aiheutuneen vahingon korvaamista voidaan vaatia kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimissa

Tämän toimivallan edellytyksenä on ainoastaan se, että loukkaava sisältö on tai on ollut saatavilla. Gtflix Tv (jäljempänä valittaja) on Tšekkiin sijoittautunut yhtiö, joka valmistaa ja levittää aikuisille tarkoitettuja audiovisuaalisia sisältöjä. DR, jonka kotipaikka on Unkarissa, on toinen saman alan elinkeinonharjoittaja. Valittaja, jonka mukaan DR on levittänyt valittajaa halventavia lausumia useilla…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/halventaviksi-vaitettyjen-lausumien-levittaminen-internetissa-tietyn-jasenvaltion-alueella-aiheutuneen-vahingon-korvaamista-voidaan-vaatia-kyseisen-jasenvaltion-tuomioistuimissa/
27.11.2021 Oikeusuutiset

Toimivalta käsitellä avioerohakemus: unionin tuomioistuin tarkentaa puolison asuinpaikan käsitteen sisältöä ja ulottuvuutta

Käsite merkitsee sitä, että vaikka toinen puolisoista elääkin kahdessa eri jäsenvaltiossa, hänellä voi olla vain yksi asuinpaikka Irlannin kansalainen, IB, ja Ranskan kansalainen, FA, vihittiin vuonna 1994 avioliittoon Irlannissa. He saivat kolme lasta, jotka ovat jo täysi–ikäisiä. IB teki vuonna 2018 avioerohakemuksen tribunal de grande instance de Paris’lle (Pariisin alioikeus,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/toimivalta-kasitella-avioerohakemus-unionin-tuomioistuin-tarkentaa-puolison-asuinpaikan-kasitteen-sisaltoa-ja-ulottuvuutta/
2.11.2020 Oikeusuutiset

Välitystuomion täytäntöönpanoa on haettava vastaajan kotipaikan käräjäoikeudesta

THO:2020:8 Välimiesmenettely – Välitystuomion täytäntöönpano – Oikeuspaikka T Oy oli hakenut välitystuomion täytäntöönpanoa kotipaikkansa käräjäoikeudesta K Oy:tä vastaan. Kun K Oy ei vastannut hakemukseen, käräjäoikeus tutki viran puolesta toimivaltansa ja totesi, että toimivaltainen tuomioistuin oli vastaajan kotipaikan mukainen tuomioistuin. Näin ollen käräjäoikeus jätti hakemuksen tutkimatta. Kysymys siitä, tuliko käräjäoikeuden tutkia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/valitystuomion-taytantoonpanoa-on-haettava-vastaajan-kotipaikan-karajaoikeudesta/
14.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta vesiliikennelaiksi

Dnro 40/2018 Lausuntopyyntönne: LVM/1832/03/2016, 20.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VESILIIKENNELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Kiitämme mahdollisuudesta lausunnon antamiseen yllä mainitussa asiassa. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiinnittää huomiota lähinnä vesiliikennelain soveltamisalaa, määritelmiä ja rikkomuksia koskeviin säännöksiin. 1 § Soveltamisala Lakiesitysluonnoksen 1 § 3 momentissa säädettäisiin siitä, missä tapauksissa lakia sovellettaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-vesiliikennelaiksi/
10.11.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse (Ateenan yleissopimus)

Dnro 55/2016 Lausuntopyyntönne: LVM/1515/03/2011, 24.10.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE MATKUSTAJIEN JA MATKATAVAROIDEN KULJETTAMISESTA MERITSE VUONNA 1974 TEHDYN ATEENAN YLEISSOPIMUKSEN VUODEN 2002 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ LAEIKSI PÖYTÄKIRJAN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA JA MERILAIN JA VALMISMATKALAIN MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) liikenne- ja kuljetusoikeuden asiantuntijaryhmä on oma-aloitteisesti laatinut oheisen lausunnon otsikon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/lausunto-hesta-matkustajien-ja-matkatavaroiden-kuljettamisesta-meritse-ateenan-yleissopimus/
4.2.2014 Oikeusuutiset

Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen ottaja eivät voineet sopia vakuutettua vastaan ajettavan kanteen oikeuspaikasta.

KKO:2014:3 Kansainvälinen prosessioikeus – Bryssel I -asetus – Suomen tuomioistuimen toimivalta Oikeuspaikka Vakuutussopimus Tuomioistuimen toimivalta Vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisessä vakuutussopimuksessa oli sovittu riitojen ratkaisemisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Sopimus tuomioistuimen toimivallasta ei sitonut vakuutettua, jonka kotipaikka kanteen vireille tullessa oli toisessa EU-valtiossa. Vakuutettua vastaan nostettu kanne jätettiin tutkimatta. KKO:2014:3

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/vakuutusyhtio-ja-vakuutuksen-ottaja-eivat-voineet-sopia-vakuutettua-vastaan-ajettavan-kanteen-oikeuspaikasta/
18.5.2013 Oikeusuutiset

Suomalaisen ja saksalaisen vakuutusyhtiön välinen takautumisoikeutta koskeva asia voitiin käsitellä Suomessa

THO:2013:5 Tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta Bryssel I -asetus Takautumisoikeutta koskeva asia – Vakuutusyhtiö Tuomioistuimen toimivalta suomalaisen ja saksalaisen vakuutusosakeyhtiön välisessä takautumisoikeutta koskevassa asiassa ei määräytynyt Bryssel I-asetuksen 3 jakson oikeuspaikkaa koskevien säännösten, vaan 2 jakson 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. THO:2013:5

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/suomalaisen-ja-saksalaisen-vakuutusyhtion-valinen-takautumisoikeutta-koskeva-asia-voitiin-kasitella-suomessa/