Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.12.2021 Oikeusuutiset

Halventaviksi väitettyjen lausumien levittäminen internetissä: tietyn jäsenvaltion alueella aiheutuneen vahingon korvaamista voidaan vaatia kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimissa

Tämän toimivallan edellytyksenä on ainoastaan se, että loukkaava sisältö on tai on ollut saatavilla. Gtflix Tv (jäljempänä valittaja) on Tšekkiin sijoittautunut yhtiö, joka valmistaa ja levittää aikuisille tarkoitettuja audiovisuaalisia sisältöjä. DR, jonka kotipaikka on Unkarissa, on toinen saman alan elinkeinonharjoittaja. Valittaja, jonka mukaan DR on levittänyt valittajaa halventavia lausumia useilla…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/halventaviksi-vaitettyjen-lausumien-levittaminen-internetissa-tietyn-jasenvaltion-alueella-aiheutuneen-vahingon-korvaamista-voidaan-vaatia-kyseisen-jasenvaltion-tuomioistuimissa/
27.11.2021 Oikeusuutiset

Toimivalta käsitellä avioerohakemus: unionin tuomioistuin tarkentaa puolison asuinpaikan käsitteen sisältöä ja ulottuvuutta

Käsite merkitsee sitä, että vaikka toinen puolisoista elääkin kahdessa eri jäsenvaltiossa, hänellä voi olla vain yksi asuinpaikka Irlannin kansalainen, IB, ja Ranskan kansalainen, FA, vihittiin vuonna 1994 avioliittoon Irlannissa. He saivat kolme lasta, jotka ovat jo täysi–ikäisiä. IB teki vuonna 2018 avioerohakemuksen tribunal de grande instance de Paris’lle (Pariisin alioikeus,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/toimivalta-kasitella-avioerohakemus-unionin-tuomioistuin-tarkentaa-puolison-asuinpaikan-kasitteen-sisaltoa-ja-ulottuvuutta/
2.11.2020 Oikeusuutiset

Välitystuomion täytäntöönpanoa on haettava vastaajan kotipaikan käräjäoikeudesta

THO:2020:8 Välimiesmenettely – Välitystuomion täytäntöönpano – Oikeuspaikka T Oy oli hakenut välitystuomion täytäntöönpanoa kotipaikkansa käräjäoikeudesta K Oy:tä vastaan. Kun K Oy ei vastannut hakemukseen, käräjäoikeus tutki viran puolesta toimivaltansa ja totesi, että toimivaltainen tuomioistuin oli vastaajan kotipaikan mukainen tuomioistuin. Näin ollen käräjäoikeus jätti hakemuksen tutkimatta. Kysymys siitä, tuliko käräjäoikeuden tutkia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/valitystuomion-taytantoonpanoa-on-haettava-vastaajan-kotipaikan-karajaoikeudesta/
14.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta vesiliikennelaiksi

Dnro 40/2018 Lausuntopyyntönne: LVM/1832/03/2016, 20.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VESILIIKENNELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Kiitämme mahdollisuudesta lausunnon antamiseen yllä mainitussa asiassa. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiinnittää huomiota lähinnä vesiliikennelain soveltamisalaa, määritelmiä ja rikkomuksia koskeviin säännöksiin. 1 § Soveltamisala Lakiesitysluonnoksen 1 § 3 momentissa säädettäisiin siitä, missä tapauksissa lakia sovellettaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-vesiliikennelaiksi/
10.11.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse (Ateenan yleissopimus)

Dnro 55/2016 Lausuntopyyntönne: LVM/1515/03/2011, 24.10.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE MATKUSTAJIEN JA MATKATAVAROIDEN KULJETTAMISESTA MERITSE VUONNA 1974 TEHDYN ATEENAN YLEISSOPIMUKSEN VUODEN 2002 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ LAEIKSI PÖYTÄKIRJAN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA JA MERILAIN JA VALMISMATKALAIN MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) liikenne- ja kuljetusoikeuden asiantuntijaryhmä on oma-aloitteisesti laatinut oheisen lausunnon otsikon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/lausunto-hesta-matkustajien-ja-matkatavaroiden-kuljettamisesta-meritse-ateenan-yleissopimus/
4.2.2014 Oikeusuutiset

Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen ottaja eivät voineet sopia vakuutettua vastaan ajettavan kanteen oikeuspaikasta.

KKO:2014:3 Kansainvälinen prosessioikeus – Bryssel I -asetus – Suomen tuomioistuimen toimivalta Oikeuspaikka Vakuutussopimus Tuomioistuimen toimivalta Vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisessä vakuutussopimuksessa oli sovittu riitojen ratkaisemisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Sopimus tuomioistuimen toimivallasta ei sitonut vakuutettua, jonka kotipaikka kanteen vireille tullessa oli toisessa EU-valtiossa. Vakuutettua vastaan nostettu kanne jätettiin tutkimatta. KKO:2014:3

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/vakuutusyhtio-ja-vakuutuksen-ottaja-eivat-voineet-sopia-vakuutettua-vastaan-ajettavan-kanteen-oikeuspaikasta/
26.1.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Schrems voi nostaa omasta puolestaan kanteen Facebook Irelandia vastaan Itävallassa

Sen sijaan muiden kuluttajien oikeuksien luovutuksensaajana hän ei voi käyttää kuluttajan oikeuspaikkaa ryhmäkannetta varten. Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin, Itävalta) Ennakkoratkaisupyyntö koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 15 ja 16 artiklan tulkintaa. Ennakkoratkaisupyyntö …

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-schrems-voi-nostaa-omasta-puolestaan-kanteen-facebook-irelandia-vastaan-itavallassa/
25.6.2015 Oikeusuutiset

Kuljetussopimusta koskeva kanne jätettiin tutkimatta

VaaHO:2015:5 Kansainvälinen prosessioikeus – Suomen tuomioistuimen toimivalta – Bryssel I -asetus Kuljetussopimus – Tiekuljetus Todistelu Kysymys suomalaisen tuomioistuimen toimivallasta ratkaista kansainväliseen kuljetukseen perustuva vahingonkorvauskanne. Suomessa ja Englannissa autoilla suoritetun kuljetuksen ja maiden välillä laivalla suoritetun kuljetuksen käsittävän yhdistetyn kuljetuksen ei katsottu olevan tiekuljetussopimuslaissa tarkoitettu kansainvälinen kuljetus, eikä suomalainen käräjäoikeus voinut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kuljetussopimusta-koskeva-kanne-jatettiin-tutkimatta/
13.11.2014 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio Bryssel II a -asetuksen soveltamisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta vanhempainvastuun alalla – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – 12 artiklan 3 kohta – Naimattomien vanhempien lapsi – Oikeuspaikkasopimus – Vireillä olevan liitännäisen asian puuttuminen – Toimivallan hyväksyminen – Tuomioistuimen toimivallan kiistää asianosainen, joka on saattanut asian…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/eun-tuomioistuimen-tuomio-bryssel-ii-a-asetuksen-soveltamisesta/
10.10.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Yleissopimus oikeuspaikkasopimuksista

Yritykset EU:n alueella saavat merkittävää tukea kansainväliseen kauppaan tästä yleissopimuksesta EU: n oikeusministerit hyväksyivät tänään päätöksen ratifioida oikeuspaikkasopimuksia koskevan yleissopimuksen. Yleissopimus edistää kauppaa selventämällä sääntöjä niissä kansainvälisen kaupan riidoissa, joissa osapuolet ovat valinneet toimivaltaisen tuomioistuimen.Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/euroopan-komissio-yleissopimus-oikeuspaikkasopimuksista/