Halventaviksi väitettyjen lausumien levittäminen internetissä: tietyn jäsenvaltion alueella aiheutuneen vahingon korvaamista voidaan vaatia kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimissa

29.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tämän toimivallan edellytyksenä on ainoastaan se, että loukkaava sisältö on tai on ollut saatavilla.

Gtflix Tv (jäljempänä valittaja) on Tšekkiin sijoittautunut yhtiö, joka valmistaa ja levittää aikuisille tarkoitettuja audiovisuaalisia sisältöjä. DR, jonka kotipaikka on Unkarissa, on toinen saman alan elinkeinonharjoittaja.

Valittaja, jonka mukaan DR on levittänyt valittajaa halventavia lausumia useilla internetsivustoilla, nosti DR:ää vastaan Ranskan tuomioistuimissa kanteen, jossa vaaditaan yhtäältä kyseisten lausumien poistamista ja julkaistujen tietojen oikaisemista ja toisaalta näistä lausumista aiheutuneen vahingon korvaamista. Ranskan tuomioistuimista alioikeus ja ylioikeus katsoivat, ettei niillä ole toimivaltaa tutkia näitä vaatimuksia.


Valittaja vaati Cour de cassationissa (ylin tuomioistuin, Ranska) ylioikeuden päätöksen kumoamista, koska ylioikeus on valittajan mukaan soveltanut asetuksen N:o 1215/2012
1 7 artiklan 2 alakohdassa säädettyä erityistä toimivaltaa koskevaa sääntöä, jonka mukaan kanne voidaan nostaa ”sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua”, virheellisesti katsoessaan, että asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivallan perusteeksi ei riitä, että internetissä julkaistut halventaviksi katsotut lausumat ovat saatavilla kyseisen tuomioistuimen tuomiopiirissä, vaan niiden on myös oltava omiaan aiheuttamaan vahinkoa siellä.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoi muun muassa, että valittajan intressien keskus sijaitsee Tšekissä, ja totesi, että DR:n kotipaikka on Unkarissa, joten Ranskan tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa tutkia vaatimusta halventaviksi väitettyjen lausumien poistamisesta ja julkaistujen tietojen oikaisemisesta. Se päätti kuitenkin tiedustella unionin tuomioistuimelta, ovatko Ranskan tuomioistuimet toimivaltaisia käsittelemään vahingonkorvausvaatimuksen siltä osin kuin on kyse vahingosta, joka valittajalle on aiheutunut näiden tuomioistuinten tuomiopiirissä, vaikka nämä tuomioistuimet eivät ole toimivaltaisia tutkimaan oikaisemista ja poistamista koskevaa vaatimusta.


Unionin tuomioistuimen suuri jaosto täsmentää tuomiossaan niiden tuomioistuinten määrittämistä, jotka ovat toimivaltaisia käsittelemään vahingon ilmenemiseen internetissä perustuvan vahingonkorvauskanteen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin tuomioistuin toteaa, että henkilö, joka katsoessaan, että hänen oikeuksiaan on loukattu levittämällä häntä halventavia lausumia internetissä, ajaa samanaikaisesti kannetta yhtäältä internetissä julkaistujen häntä koskevien sisältöjen oikaisemiseksi ja poistamiseksi ja toisaalta saadakseen korvausta tästä julkaisemisesta hänelle aiheutuneeksi väitetystä vahingosta, voi vaatia jokaisen sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella nämä lausumat ovat tai ovat olleet saatavilla, korvausta asiaa käsittelevän tuomioistuimen jäsenvaltion alueella hänelle aiheutuneeksi väitetystä vahingosta, vaikka nämä tuomioistuimet eivät olisi toimivaltaisia käsittelemään oikaisemista ja poistamista koskevaa vaatimusta.

Unionin tuomioistuin päätyy tähän lopputulokseen muistutettuaan, että sen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 1215/2012 7 artiklan 2 alakohdan erityistä toimivaltaa koskevaan sääntöön sisältyvällä ilmaisulla ”sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui tai saattaa sattua”, tarkoitetaan yhtä hyvin kausaaliyhteydessä olevan tapahtuman paikkaa kuin vahingon ilmenemispaikkaa, koska kumpikin niistä voi tapauksen mukaan osoittautua erityisen hyödylliseksi todistelun ja oikeudenkäyntimenettelyn järjestämisen kannalta.


Persoonallisuusoikeuksien loukkaamista internetsivustolla julkaistuilla sisällöillä koskevista väitteistä unionin tuomioistuin muistuttaa myös, että henkilöllä, joka katsoo oikeuksiaan loukatun, on oikeus nostaa vahingonkorvauskanne aiheutuneen vahingon korvaamiseksi

kokonaisuudessaan joko kausaaliyhteydessä olevan tapahtuman paikan perusteella sen paikkakunnan tuomioistuimissa, minne tietojen levittäjä on sijoittautunut, tai vahingon ilmenemisen perusteella sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, missä hänen intressiensä keskus sijaitsee. Asianomainen henkilö voi vahingon korvaamista kokonaisuudessaan koskevan kanteen sijasta myös nostaa kanteen jokaisen sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella internetissä julkaistuihin tietoihin voidaan tai on voitu tutustua. Kyseisillä tuomioistuimilla on kuitenkin toimivalta ratkaista vain asiaa käsittelevän tuomioistuimen jäsenvaltion alueella aiheutettua vahinkoa koskevat asiat.


Näin ollen asetuksen N:o 1215/2012 7 artiklan 2 alakohdan mukaan, sellaisena kuin sitä on tulkittu aikaisemmassa oikeuskäytännössä, henkilö, joka katsoo kärsineensä vahinkoa tietojen julkaisemisesta internetsivustolla, voi näiden tietojen oikaisemiseksi ja internetissä julkaistun sisällön poistamiseksi saattaa asian käsiteltäväksi tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen käsittelemään vahingonkorvausvaatimuksen kokonaisuudessaan, eli joko kausaalisyhteydessä olevan tapahtuman paikan perusteella sen paikkakunnan tuomioistuimessa, minne kyseisten sisältöjen levittäjä on sijoittautunut, tai vahingon ilmenemispaikan perusteella siinä tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä kyseisen henkilön intressien keskus sijaitsee.


Tältä osin unionin tuomioistuin täsmentää, että vaatimusta tietojen oikaisemisesta ja sisältöjen poistamisesta ei voida esittää muussa kuin siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen käsittelemään vahingonkorvausvaatimuksen kokonaisuudessaan, koska tällainen oikaisu- ja poistamisvaatimus on yhtenäinen ja jakamaton.


Vahingonkorvausvaatimuksen kohteena voi sitä vastoin olla joko täysimääräinen tai osittainen korvaus. Näin ollen tällä samalla perusteella ei voida sulkea pois kantajan mahdollisuutta esittää osittaista korvausta koskeva vaatimuksensa missä tahansa muussa tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä hän katsoo kärsineensä vahinkoa.


Hyvän oikeudenkäytön periaate ei myöskään edellytä tällaisen mahdollisuuden poissulkemista, koska tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä vain siinä jäsenvaltiossa, johon se kuuluu, aiheutunutta vahinkoa koskeva asia, kykenee kyseisessä jäsenvaltiossa käytävän oikeudenkäynnin ja siinä esitettävän todistelun perusteella selvästikin arvioimaan väitetyn vahingon aiheutumisen ja laajuuden.


Lopuksi unionin tuomioistuin muistuttaa, että toimivallan antaminen kyseisille tuomioistuimille ainoastaan sen jäsenvaltion alueella aiheutuneen vahingon osalta, johon ne kuuluvat, edellyttää ainoastaan sitä, että loukkaava sisältö on tai on ollut saatavilla kyseisellä alueella, sillä asetuksen N:o 1215/2012 7 artiklan 2 alakohdassa ei aseteta tältä osin muita edellytyksiä. Muiden edellytysten lisääminen voisi käytännössä johtaa siihen, että asianomaiselta henkilöltä evätään mahdollisuus esittää osittaista vahingonkorvausta koskeva vaatimus niissä tuomioistuimissa, joiden tuomiopiirissä kyseinen henkilö katsoo kärsineensä vahinkoa.

Tedotteet fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments