KKO äänesti takaisinsaannin määräpäivästä – peräytynyt maksu tapahtunut rauenneen yrityssaneeraushakemuksen vireilläollessa

3.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:1 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään – Määräpäivä

Verohallinto oli hakenut A Oy:tä konkurssiin, ja A Oy oli tämän jälkeen hakenut yrityksen saneerausmenettelyn aloittamista. A Oy oli peruuttanut saneeraushakemuksensa ennen kuin saneerausmenettelyn aloittamisesta oli tehty päätös. Myös Verohallinto oli peruuttanut konkurssihakemuksensa, ja hakemusten käsittely oli jätetty sillensä. A Oy oli asetettu tämän jälkeen konkurssiin toisen velkojan hakemuksesta, joka oli tehty kolmen kuukauden kuluessa saneeraushakemuksen jättämisestä sillensä.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että käsillä oli takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu tilanne, jossa velallisen omaisuus on luovutettu konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettu menettely on muusta syystä kuin saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi lakannut. Takaisinsaannin määräpäivänä pidettiin siten yrityksen saneerauksesta annetun lain 35 §:n 2 momentin nojalla Verohallinnon konkurssihakemuksen vireillepanopäivää. (Ään. 3-2)

12. Takaisinsaantilain 2 §:n 3 momentissa käytettyä ilmaisua ”yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn vireillä ollessa” on mahdollista tulkita kahdella tavalla. Sen voi yhtäältä ymmärtää tarkoittavan yrityssaneerauslain mukaista menettelyä kokonaisuudessaan alkaen siitä päivästä, jona hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta on tullut vireille. Toisaalta sen voi ymmärtää tarkoittavan vain varsinaista saneerausmenettelyä, joka alkaa tuomioistuimen tehtyä päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta.

KKO:2024:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments