Kaikkien rikoksesta tuomittujen biometristen ja geneettisten tietojen säilyttäminen heidän kuolemaansa saakka on vastoin unionin oikeutta

30.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-118/22 | Direktor na Glavna direktsia ”Natsionalna politsia” pri MVR – Sofia

Oikeus tietojen poistamiseen: rikoksesta tuomittujen biometristen ja geneettisten tietojen säilyttäminen yleisesti ja erotuksetta heidän kuolemaansa saakka on vastoin unionin oikeutta

Poliisiviranomaiset eivät saa säilyttää ilman mitään muuta ajallista rajoitusta kuin rekisteröidyn kuolema kaikkien niiden henkilöiden biometrisiä ja geneettisiä tietoja, joiden osalta on annettu lainvoimainen rikostuomio tahallisesta rikoksesta. Vaikka tätä yleistä ja erotuksetonta säilyttämistä perustellaan rikosten ennalta estämisellä, tutkimisella, paljastamisella tai rikoksiin liittyvillä syytetoimilla tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanolla, kansallisten viranomaisten on asetettava rekisterinpitäjälle velvollisuus tarkistaa säännöllisesti, onko tämä säilyttäminen edelleen tarpeen, ja annettava rekisteröidylle oikeus näiden tietojen poistamiseen, jos näin ei enää ole.

Bulgariassa eräs henkilö merkittiin poliisin rekisteriin perätöntä lausumaa koskevassa tutkintamenettelyssä. Hänet todettiin lopulta syylliseksi tähän rikokseen ja tuomittiin yhden vuoden ehdolliseen rangaistukseen. Rangaistuksen suoritettuaan tämä henkilö rehabilitoitiin. Hän pyysi tämän jälkeen häntä koskevan merkinnän poistamista poliisin rekisteristä. Bulgarian oikeuden mukaan hänen tietonsa on säilytettävä poliisin rekisterissä ja viranomaiset, joilla on niihin pääsy ilman muuta ajallista rajoitusta kuin kyseisen henkilön kuolema, voivat käsitellä niitä. Pyyntö  hylättiin sillä perusteella, että lainvoimainen rikostuomio ei kuulu edes rehabilitaation tapauksessa poliisin rekisteriin tehdyn merkinnän poistamista koskeviin perusteisiin. Bulgarian ylin hallintotuomioistuin, jonka käsiteltäväksi asia saatettiin, on esittänyt unionin tuomioistuimelle kysymyksiä.

Unionin tuomioistuin toteaa tuomiossaan, että rikoksesta tuomittujen biometristen ja geneettisten tietojen säilyttäminen yleisesti ja erotuksetta heidän kuolemaansa saakka on vastoin unionin oikeutta. Unionin tuomioistuin huomauttaa, että poliisin rekisterissä Bulgariassa säilytettyjä henkilötietoja ovat muun muassa digitaaliset sormenjäljet, valokuva ja näyte DNA-profilointia varten. Rekisterissä on myös tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tekemiä rikoksia ja tältä osin annettuja tuomioita. Nämä tiedot voivat osoittautua tarpeellisiksi selvitettäessä, onko rekisteröity osallisena muissa kuin niissä rikoksissa, joista hänet on tuomittu lainvoimaisesti. Kaikkiin rekisteröityihin ei liity kuitenkaan samansuuruista riskiä siitä, että he ovat osallisina muissa rikoksissa, mikä oikeuttaisi heitä koskevien tietojen yhdenmukaisen säilytysajan. Tehdyn rikoksen luonteen ja vakavuuden tai rikoksen uusimatta jättämisen kaltaiset tekijät voivat siis merkitä sitä, että tuomitun  aiheuttama riski ei välttämättä oikeuta häntä koskevien tietojen säilyttämistä poliisin rekisterissä hänen kuolemaansa saakka. Tämä määräaika on siis asianmukainen vain erityisissä olosuhteissa, jotka oikeuttavat sen asiaan kuuluvalla tavalla. Näin ei ole kuitenkaan silloin, kun tätä määräaikaa sovelletaan yleisesti ja erotuksetta kaikkiin henkilöihin, jotka on tuomittu lainvoimaisesti tahallisesta rikoksesta. Unionin oikeudessa edellytetään, että kansallisessa säännöstössä säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta tarkistaa säännöllisesti, onko tämä säilyttäminen edelleen tarpeen, ja annetaan rekisteröidylle oikeus näiden tietojen poistamiseen, jos näin ei enää ole

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments