Kuluttaja-asiamies on päivittänyt Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä -linjauksen

17.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Perintäalalle tarkoitetussa linjauksessa on huomioitu muuttunut lainsäädäntö ja uusi oikeuskäytäntö sekä täsmennetty velallisen asemaan perinnän eri vaiheissa vaikuttavia hyvän perintätavan vaatimuksia.

Päivitettyyn linjaukseen kuluttaja-asiamies on koonnut keskeiset asiat täsmentämistä kaivanneista hyvän perintätavan vaatimuksista, muuttuneesta lainsäädännöstä ja uudesta oikeuskäytännöstä. Linjauksen edellinen versio oli vuodelta 2014.

Hyvää perintätapaa ja velallisen asemaa koskevat täsmennykset käsittelevät muun muassa reklamaation käsittelyä, velallisen tiedonsaantioikeutta ja perintätoimista velalliselle aiheutuvien kulujen aiheellisuutta tai kuluttajalle aiheutettavaa tarpeetonta haittaa.

Uudistunut lainsäädäntö on tuonut mahdollisuuden muun muassa sähköiseen perintään, kun aiemmin pääsääntönä on ollut kirjeperintä. Linjauksessa kuluttaja-asiamies muistuttaa, että velallista ei saa painostaa siirtymään sähköisen tavan käyttämiseen, vaan hänen on annettava siihen suostumuksensa.

Myös oikeuskäytäntö on tuonut perintäalalle uusia vaatimuksia. Linjauksessa nostetaan esille tuomioistuinratkaisuja ja muiden viranomaisten päätöksiä, jotka vastaavat kuluttaja-asiamiehen käsitystä hyvän perintätavan asettamista vaatimuksista.

Velkojia, perintäalaa, julkisyhteisöjä ja velallisia edustavilla tahoilla on ollut mahdollisuus esittää näkemyksensä uudistetusta linjauksesta.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajasaatavien perintää eli perintää, joka kohdistuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle perustuviin saataviin. Valvonta koskee kaikkea kuluttajasaatavien perintää, suorittipa sitä velkojana oleva yritys tai julkisyhteisö tai toimeksisaaja velkojan lukuun.

Kuluttaja-asiamiehen linjausten tarkoituksena on antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten sisällöstä ja erityisesti käytäntöön soveltamisesta. Linjauksissa esitetyt periaatteet auttavat yrityksiä toimimaan lainmukaisella tavalla.

Linjaukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, lain valmisteluasiakirjoihin ja oikeuskäytäntöön.

Ku­lut­ta­ja-asia­mie­hen lin­jaus Hyvä pe­rin­tä­ta­pa ku­lut­ta­ja­pe­rin­näs­sä

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments