Metsästysseura ei ollut korvausvelvollinen kun metsästyksenjohtaja oli asettanut jäsenen kauden kestävään metsästyskieltoon

25.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2022:16 Förening –  Skadestånd – Jakt – avstängning

Kysymys vahingonkorvausvelvollisuudesta yhdistyslain perusteella. Metsästysseuran jäsentä oli toistaiseksi kielletty osallistumasta peuran metsästykseen. Metsästysseura ja sen hallituksen jäsenet eivät olleet vahingonkorvausvelvollisia jäsenelle, koska oli näytetty, että metsästyksen johtaja oli yksin päättänyt osallistumiskiellosta metsästyslain 30 §:n nojalla.

Kysymys oli myös siitä, oliko hallituksen jäsenet vastuussa päätöksestä sen perusteella, että he olivat tukeneet metsästyksen johtajan päätöstä eivätkä muuttaneet sitä. Kantaja katsoi, että metsästyslain 30 §:n nojalla tehty osallistumiskielto metsästykseen voisi olla voimassa korkeintaan yhden päivän. Ottaen huomioon, että metsästyksen johtaja oli vastuussa metsästyksen turvallisuudesta ja että kyseessä oli vahtimetsästys, hovioikeus katsoi, että metsästyksen johtajan toistaiseksi voimassa oleva päätös, joka käsitti käynnissä olevan metsästyskauden, ei ollut ilmeisen virheellinen tai lainvastainen. Yhdistyksen asioiden huolellinen hoito ei edellyttänyt hallituksen väliintuloa. Yhdistys ja sen hallituksen jäsenet eivät näin ollen olleet vahingonkorvausvelvollisia myöskään tämän perusteella.

Fråga om skadeståndsskyldighet i enlighet med föreningslagen. En medlem i en jaktförening hade tillsvidare avstängts från hjortjakten. Jaktföreningen och dess styrelsemedlemmar var inte skadeståndsskyldiga gentemot medlemmen, eftersom det hade visats att jaktledaren ensam hade fattat beslutet om avstängning på basis av 30 § i jaktlagen.

Det var även fråga om styrelsemedlemmarnas ansvar för beslutet med anledning av att de hade ställt sig bakom jaktledarens beslut och underlåtit att ändra det. Käranden ansåg att en avstängning med stöd av 30 § i jaktlagen kunde vara i kraft högst en dag. Med hänsyn till jaktledarens ansvar för säkerheten under jakten och att det varit fråga om passjakt, ansåg hovrätten att jaktledarens beslut om avstängning av medlemmen tillsvidare till slutet av den pågående jaktsäsongen inte var uppenbart felaktigt eller lagstridigt. En omsorgsfull skötsel av föreningens angelägenheter förutsatte inte ett ingripande av styrelsen. Föreningen och dess styrelsemedlemmar var således inte heller skadeståndsskyldiga på denna grund.

Vaa­HO:2022:16

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments