Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.1.2021 Oikeusuutiset

Hirven pyyntiluvan harkinnassa ei voitu huomioida metsästysyhdistyksen naisia syrjivää sääntöä

KHO:2021:8 Metsästys – Hirvieläimen pyyntilupa – Vähimmäisampujasääntö – Muu mahdollisuus metsästää hirvieläintä – Syrjintä – Välillinen syrjintä – Muu henkilöön liittyvä syy – Sukupuoli – Suoritettu asevelvollisuus – Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta – Viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa – Suomen riistakeskus Suomen riistakeskus oli soveltanut metsästyslain mukaisessa lupaharkinnassaan ohjeidensa mukaisesti niin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/hirven-pyyntiluvan-harkinnassa-ei-voitu-huomioida-metsastysyhdistyksen-naisia-syrjivaa-saantoa/
19.3.2020 Oikeusuutiset

KHO:lta kolme ratkaisua suden metsästyksestä

KHO:2020:29   Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Yleinen turvallisuus – Pakottava syy – Muu tyydyttävä ratkaisu – Suotuisa suojelutaso   KHO:2020:28   Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys – Salametsästyksen torjunta – Poikkeusluvan myöntämiseen oikeuttava päämäärä – Muu tyydyttävä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kholta-kolme-ratkaisua-suden-metsastyksesta/
28.11.2017 Oikeusuutiset

KHO hakee ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta suden rauhoitusta koskevassa asiassa

Ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet? Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet. Kysymys on tapauksista, joissa kahdella erillisellä poikkeusluvalla oli sallittu yhteensä seitsemän suden tappaminen Pohjois-Savossa. Välipäätöksessään korkein hallinto-oikeus päätti pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/kho-hakee-ennakkoratkaisua-unionin-tuomioistuimelta-suden-rauhoitusta-koskevassa-asiassa/
22.12.2016 Oikeusuutiset

Karhun ampuminen talvipesälle oli perusmuotoinen metsästysrikos

KKO:2016:95 Metsästysrikos – Törkeä metsästysrikos Metsästys – Huolellisuusvelvollisuus Tahallisuus Tuottamus – Törkeä tuottamus Pakkotila A ja B olivat olleet metsästämässä. Tällöin A:n koira oli haukkunut maastosta löytämäänsä aukkoa ojanpenkassa. Tapahtuma oli tallentunut koiran kaulapannan videokameralla. A ja B koirineen olivat yksitoista päivää myöhemmin palanneet maastoon ja menneet tarkastamaan paikan. Paikalla…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/karhun-ampuminen-talvipesalle-oli-perusmuotoinen-metsastysrikos/
19.3.2015 Oikeusuutiset

Sudenkaatoluvasta tehty valitus ei johtanut täytäntöönpanokieltoon

Itä-Suomen HaO: Välipäätös – Päätöksen täytäntöönpano – Täytäntöönpanon kieltäminen – Täytäntöönpanon keskeyttäminen – Suomen riistakeskus – Suden kannanhoidollinen metsästys – Susikannan hoitosuunnitelma … Riistakeskus on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossaan todennut, että olisi poikkeusluvan saajan oikeusturvan kannalta kestämätöntä keskeyttää lyhyeksi tarkoitettu pyynti, koska se käytännössä estäisi metsästyksen ja siltä haetun tarkoituksen kyseiseltä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sudenkaatoluvasta-tehty-valitus-ei-johtanut-taytantoonpanokieltoon/
28.10.2014 Oikeusuutiset

RHO lievensi törkeän metsästysrikoksen metsästysrikkomukseksi

RHO:2014:4 Metsästysrikkomus – Karhun metsästys – Haaska … Hovioikeus toteaa vielä, että sananmuotonsa perusteella rikoslain 48 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta on sinänsä tulkittavissa myös syyttäjän ensisijaisen syytteen mukaisesti. Kun lainkohdan sisältämän viittaussäännöksen tarkoitus on hallituksen esityksessä kuitenkin rajattu edellä kerrotuin tavoin, pykälän sanamuodon mukainen tulkinta johtaisi…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/rho-lievensi-torkean-metsastysrikoksen-metsastysrikkomukseksi/
29.8.2013 Oikeusuutiset

SM: Yksityinen asevienti EU:n ulkopuolelle luvanvaraiseksi 30.9. alkaen

Metsästys- ja urheiluaseiden sekä muiden siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden, aseen osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiin EU:n ulkopuolelle sovelletaan 30.9. alkaen EU:n asevientiasetuksen säännöksiä Yksityisessä tarkoituksessa tapahtuva asevienti muuttuu asevientiasetuksen voimaantulon myötä luvanvaraiseksi. Tilapäinen yksityinen vienti on mahdollista muun muassa hallussapitoluvalla tai Euroopan ampuma-asepassilla. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/sm-yksityinen-asevienti-eun-ulkopuolelle-luvanvaraiseksi-30-9-alkaen/
9.5.2019 Oikeusuutiset

Riistan rauhoitussääntöä sovellettiin tuomitsemishetken mukaisesti – syyte metsästysrikkomuksesta hylättiin

KKO:2019:40 Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate Metsästysrikkomus A oli luvallisen hirvenmetsästyksen yhteydessä huolimattomuudesta ampunut naarashirven, jota seurasi vuotta nuorempi vasa. Tekohetkellä voimassa olleen metsästysasetuksen säännöksen mukaan vasan seuraama hirvinaaras oli aina rauhoitettu, joten teko oli metsästysrikkomuksena rangaistava. Tekohetken jälkeen metsästysasetusta oli muutettu siten, että tuomitsemishetkellä voimassa olleen säännöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/riistan-rauhoitussaantoa-sovellettiin-tuomitsemishetken-mukaisesti-syyte-metsastysrikkomuksesta-hylattiin/
28.8.2018 Oikeusuutiset

KHO täyttää 100 vuotta

Juhlajulkaisu ja keskustelutilausuus ”Korkein hallinto-oikeus – tuomioistuin oikeusvaltiota rakentamassa” Korkein hallinto-oikeus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Oikeusvaltion rakentaja -juhlakirja avaa laajasti KHO:n merkitystä suomalaisen yhteiskunnan käänteissä vuodesta 1918. Kirjan kirjoittajat professori Jukka Kekkonen, dosentti Markku Jokisipilä ja OTT Markus Kari kirjoittavat KHO:n roolista monipuolisesti ja uutta tutkimustietoa antaen. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kho-tayttaa-100-vuotta/
10.10.2017 Oikeusuutiset

Taljajousta ei tuomittu tekovälineenä valtiolle menetetyksi

VaaHO:2017:6 Menettämisseuraamus Metsästysase Luvaton pyynti Kysymys siitä, voidaanko rikoslain 28 luvun 10 §:n mukaisessa luvattomassa pyynnissä käytetty taljajousi nuolineen määrätä valtiolle menetetyksi rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla, kun otetaan huomioon metsästyslain 80 §:n 4 momentin säännös. VaaHO:2017:6

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/taljajousta-ei-tuomittu-tekovalineena-valtiolle-menetetyksi/