Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.1.2023 Oikeusuutiset

Metsästysseura ei ollut korvausvelvollinen kun metsästyksenjohtaja oli asettanut jäsenen kauden kestävään metsästyskieltoon

Vaa­HO:2022:16 Förening –  Skadestånd – Jakt – avstängning Kysymys vahingonkorvausvelvollisuudesta yhdistyslain perusteella. Metsästysseuran jäsentä oli toistaiseksi kielletty osallistumasta peuran metsästykseen. Metsästysseura ja sen hallituksen jäsenet eivät olleet vahingonkorvausvelvollisia jäsenelle, koska oli näytetty, että metsästyksen johtaja oli yksin päättänyt osallistumiskiellosta metsästyslain 30 §:n nojalla. Kysymys oli myös siitä, oliko hallituksen jäsenet…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/metsastysseura-ei-ollut-korvausvelvollinen-kun-metsastyksenjohtaja-oli-asettanut-jasenen-kauden-kestavaan-metsastyskieltoon/
10.11.2022 Oikeusuutiset

Metsästysyhdistyksen päätös asettaa henkilö metsästyskieltoon ei ole julkisen hallintotehtävän hoitamista, eikä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen

KHO: Julkisen hallintotehtävän hoitaminen  X ry:n metsästyksen johtaja ja kaksi varajohtajaa olivat 29.9.2020 määränneet A:lle metsästyskiellon, joka on ollut voimassa 10.–23.10.2020. Mainittuna aikana A:lla ei ole ollut oikeutta saalisosuuteen. Hallinto-oikeus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään jättänyt tutkimatta A:n valituksen edellä mainitusta yhdistyksen metsästyksen johtajan ja varajohtajien tekemästä päätöksestä. Hallinto-oikeus on…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/metsastysyhdistyksen-paatos-asettaa-henkilo-metsastyskieltoon-ei-ole-julkisen-hallintotehtavan-hoitamista-eika-paatoksesta-voi-valittaa-hallinto-oikeuteen/
12.4.2022 Oikeusuutiset

Poikkeuslupaa ilveksen metsästykseen ei ollut perusteltu direktiivissä edellytetyllä tavalla

KHO:2022:48 Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Ilveksen rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys – Poikkeusluvan myöntämiseen oikeuttava päämäärä – Päätöksen perusteleminen Suomen riistakeskus oli myöntänyt metsästyslain 41 a §:n 3 momentin nojalla poikkeusluvan yhden ilveksen metsästykseen Varsinais-Suomessa sijaitsevalle noin 627 neliökilometrin suuruiselle alueelle. Päätöksen mukaan poikkeuslupaa ei ollut myönnetty vahingon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/poikkeuslupaa-ilveksen-metsastykseen-ei-ollut-perusteltu-direktiivissa-edellytetylla-tavalla/
9.3.2022 Oikeusuutiset

Järjestäytymättömän osakaskunnan osakkailla oli oikeus valittaa riistakeskuksen päätöksestä myöntää hirvieläimen pyyntilupa

KHO:2022:34 Metsästys – Hirvieläinten pyyntilupa – Muutoksenhakuoikeus – Yhteinen vesialue – Osakas – Oikeus metsästää Suomen riistakeskus oli myöntänyt hakijalle metsästyslain 30 a §:ssä tarkoitetun hirvieläinten yhteispyyntiluvan päätöksessä tarkoitetulle alueelle. Asiassa oli kysymys siitä, oliko hallinto-oikeus voinut jättää yhteisen vesialueen osakaskunnan osakkaiden valituksen riistakeskuksen päätöksestä tutkimatta sillä perusteella, että päätös…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/jarjestaytymattoman-osakaskunnan-osakkailla-oli-oikeus-valittaa-riistakeskuksen-paatoksesta-myontaa-hirvielaimen-pyyntilupa/
13.1.2021 Oikeusuutiset

Hirven pyyntiluvan harkinnassa ei voitu huomioida metsästysyhdistyksen naisia syrjivää sääntöä

KHO:2021:8 Metsästys – Hirvieläimen pyyntilupa – Vähimmäisampujasääntö – Muu mahdollisuus metsästää hirvieläintä – Syrjintä – Välillinen syrjintä – Muu henkilöön liittyvä syy – Sukupuoli – Suoritettu asevelvollisuus – Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta – Viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa – Suomen riistakeskus Suomen riistakeskus oli soveltanut metsästyslain mukaisessa lupaharkinnassaan ohjeidensa mukaisesti niin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/hirven-pyyntiluvan-harkinnassa-ei-voitu-huomioida-metsastysyhdistyksen-naisia-syrjivaa-saantoa/
19.3.2020 Oikeusuutiset

KHO:lta kolme ratkaisua suden metsästyksestä

KHO:2020:29   Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Yleinen turvallisuus – Pakottava syy – Muu tyydyttävä ratkaisu – Suotuisa suojelutaso   KHO:2020:28   Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys – Salametsästyksen torjunta – Poikkeusluvan myöntämiseen oikeuttava päämäärä – Muu tyydyttävä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kholta-kolme-ratkaisua-suden-metsastyksesta/
23.1.2020 Oikeusuutiset

Ruotsin KKO: Saamelaiskylällä yksinoikeus määrätä metsästyksestä ja kalastuksesta alueellaan – ylimuistoinen nautinta

Girjas sameby har begärt att Högsta domstolen ska slå fast att samebyn har ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Samebyn har menat att en sådan ensamrätt följer av rennäringslagen eller att den i vart fall kan grundas på sedvana eller på…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/ruotsin-kko-saamelaiskylalla-yksinoikeus-maarata-metsastyksesta-ja-kalastuksesta-alueellaan-ylimuistoinen-nautinta/
28.11.2017 Oikeusuutiset

KHO hakee ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta suden rauhoitusta koskevassa asiassa

Ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet? Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet. Kysymys on tapauksista, joissa kahdella erillisellä poikkeusluvalla oli sallittu yhteensä seitsemän suden tappaminen Pohjois-Savossa. Välipäätöksessään korkein hallinto-oikeus päätti pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/kho-hakee-ennakkoratkaisua-unionin-tuomioistuimelta-suden-rauhoitusta-koskevassa-asiassa/
22.12.2016 Oikeusuutiset

Karhun ampuminen talvipesälle oli perusmuotoinen metsästysrikos

KKO:2016:95 Metsästysrikos – Törkeä metsästysrikos Metsästys – Huolellisuusvelvollisuus Tahallisuus Tuottamus – Törkeä tuottamus Pakkotila A ja B olivat olleet metsästämässä. Tällöin A:n koira oli haukkunut maastosta löytämäänsä aukkoa ojanpenkassa. Tapahtuma oli tallentunut koiran kaulapannan videokameralla. A ja B koirineen olivat yksitoista päivää myöhemmin palanneet maastoon ja menneet tarkastamaan paikan. Paikalla…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/karhun-ampuminen-talvipesalle-oli-perusmuotoinen-metsastysrikos/
19.3.2015 Oikeusuutiset

Sudenkaatoluvasta tehty valitus ei johtanut täytäntöönpanokieltoon

Itä-Suomen HaO: Välipäätös – Päätöksen täytäntöönpano – Täytäntöönpanon kieltäminen – Täytäntöönpanon keskeyttäminen – Suomen riistakeskus – Suden kannanhoidollinen metsästys – Susikannan hoitosuunnitelma … Riistakeskus on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossaan todennut, että olisi poikkeusluvan saajan oikeusturvan kannalta kestämätöntä keskeyttää lyhyeksi tarkoitettu pyynti, koska se käytännössä estäisi metsästyksen ja siltä haetun tarkoituksen kyseiseltä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sudenkaatoluvasta-tehty-valitus-ei-johtanut-taytantoonpanokieltoon/