Suomen riistakeskuksella ei ollut ollut riittäviä tietoja myöntäessään poikkeusluvan kolmen ahman tappamiseksi

15.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:29 Metsästys – Rauhoituksesta poikkeaminen – Ahma – Natura 2000 -kohde – Suojelun perusteena olevaan eläinlajiin kuuluvan yksilön tappaminen – Natura-arviointi – Poikkeusluvan vaikutukset Natura 2000 -kohteen alueella olevaan ahmakantaan

Hakemus oli koskenut ahman rauhoituksesta poikkeamista kolmen ahman tappamiseksi tilanteessa, jossa hakemuksen kohteena olevaa aluetta sisältyi sellaiseen Natura 2000 -kohteeseen, jonka yhtenä suojeluperusteena oli mainittu eläinlaji eli ahma. Suomen riistakeskus oli myöntänyt poikkeusluvan yhden ahman tappamiseen.

Korkein hallinto-oikeus viittasi unionin tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön ja totesi, ettei Natura-arvioinnissa saanut olla aukkoja ja siinä piti olla täydellisiä, täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, joilla voitiin hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys asianomaisella suojelualueella suunnitellun hankkeen vaikutuksista. Arvioinnin ei voitu katsoa olevan asianmukainen, jos esimerkiksi lajeja koskevat päivitetyt tiedot puuttuivat.

Hakijan toimittamaan Natura-arviointiin oli sisältynyt epävarmuutta liittyen Natura 2000 -kohteen ahmakannan kokoon ja populaatiorakenteeseen sekä ahmayksilöiden poistojen vaikutuksiin. Suomen riistakeskuksen päätöksestä ei ilmennyt, että sillä olisi ollut päätöstä tehdessään käytössään sellaisia arviointia täydentäviä ja päivitettyjä tietoja, joilla arvioinnin puutteet ja epäilyt poikkeusluvan vaikutuksista olisivat poistuneet. Kun myös otettiin huomioon, että ahma on harvalukuinen eläinlaji, pelkästään se seikka, että poikkeuslupa oli myönnetty hakemuksesta poiketen vain yhden yksilön tappamiseen, ei antanut aihetta arvioida Natura-arvioinnin puutteita toisin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Suomen riistakeskus ei ollut Natura-arvioinnin ja käytössään olleiden tietojen perusteella voinut varmistua siitä, ettei poikkeuslupa heikentänyt merkittävästi Natura 2000 -kohteen suojelun perusteena olevaa luonnonarvoa. Metsästyslain mukaisia poikkeusluvan edellytyksiä ei näin ollen ollut tarpeen arvioida.

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-441/17, Euroopan komissio v. Puola, ECLI:EU:C:2018:255

Ks. KHO 2020:31

KHO:2024:29

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments