HelHO: Anom-puhelinten viestit on hankittu Suomen lain vastaisesti – hyödyntämiskiellolle ei kuitenkaan perustetta

28.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2022:4 Todistelu – Hyödyntämiskielto

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi (FBI) oli toteuttanut peiteoperaation, jossa niin kutsuttujen Anom-puhelimien välinen Suomessa tapahtunut viestiliikenne oli käyttäjien tietämättä tallentunut FBI:n palvelimelle. Kysymys siitä, voitiinko tällä tavalla hankittua viestintää hyödyntää todisteena rikosasiassa.

Käsillä olevassa asiassa on ollut kysymys esitutkinnasta, jossa on tutkittu kannabiksen maahantuontia Espanjasta Suomeen. A:n osalta epäillyt teot on tehty Suomessa. Anom-viestiliikennettä on käyty A:n ja kanssavastaaja B:n sekä tuntemattomaksi jääneen henkilön välillä. Tuntemattomaksi jäänyt henkilö on mahdollisesti oleskellut Suomen rajojen ulkopuolella. Koska Anom-viestintä on tässä tapauksessa pääosin tapahtunut Suomessa ja viestikeskustelun osapuolina ovat olleet aina joko A tai B, tulee viesteihin liittyviä esitutkintatoimenpiteitä arvioida edellä todetuin perustein Suomessa voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Siten viestien hankkimisen laillisuutta arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, onko FBI toiminut Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti. Myöskään sillä ei ole merkitystä, että viestit mitä ilmeisimmin ovat tallentuneet Euroopan unioniin kuulumattomassa maassa sijaitseville laitteille. Viestit on joka tapauksessa kirjoitettu, lähetetty tai vastaanotettu Suomessa ja vastaajien käytössä olleet puhelinlaitteet ovat olleet käyttöhetkellä Suomessa.
Edellä todetuin perustein Anom-viestin hankkimisen lainmukaisuutta on arvioitava Suomen lain mukaan.  – – –
Edellä todetuin tavoin Anom-viestintä on tässä tapauksessa tapahtunut Suomessa. Vastaajat eivät myöskään ole antaneet suostumustaan siihen, että heidän välisensä viestit voidaan tallentaa Euroopan unionin alueen ulkopuolella sijaitseville laitteille tai että niitä voidaan ylipäätään tallentaa. Kysymys on siten Suomen perustuslain 10 §:n 2 momentin suojaamasta luottamuksellisesta viestinnästä. Täten viestien tallentaminen ja luovuttaminen esitutkintaa varten on voinut olla laillista ainoastaan, jos se perustuu johonkin saman pykälän 4 momentissa tarkoitettuun eduskuntalailla säädettyyn rajoitukseen luottamuksellisen viestin suojaan. – – –
Kysymyksessä olevien viestien hankkimisessa FBI:n haltuun on ollut kysymys rikoksen selvittämiseksi, paljastamiseksi, estämiseksi ja tutkimiseksi tehdystä salaisesta tiedonhankinnasta. Tässä oikeudenkäynnissä käytettävän tiedon hankintaan on ryhdytty ilman mitään konkreettista tiettyä vastaajaa koskevaa rikosepäilyä tai Suomen viranomaisen myötävaikutusta. Viestejä ei ole väitettykään hankitun FBI:n haltuun näiden säännösten edellyttämällä tavalla, eivätkä mitkään eduskuntalait muutoinkaan sisällä säännöstä, jonka perusteella tällaista FBI:n toteuttamaa luottamukselliseen viestintään puuttumista voitaisiin pitää perustuslain 10 § 4 momentin mukaisena viestin salaisuuden laillisena rajoittamisena. Hovioikeus katsoo täten, että Anom-viestit on FBI:n toimesta hankittu Suomessa voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, vaikka ne onkin sittemmin toimitettu Suomen esitutkintaviranomaiselle Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välisen valtiosopimuksen perusteella laillisesti (sopimus yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi, SopS 62/2012).- – –
Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että FBI olisi pyytänyt Suomelta oikeusapua operaatio Trojan Shieldsin toteuttamiseen Suomen valtion alueella. Edellä todetuin tavoin FBI ei olisi saanut ilman oikeusapupyyntöä kohdistaa nyt kysymyksessä olevan kaltaisia esitutkintatoimenpiteitä Suomen valtion alueelle. Operaatio Trojan Shields on siten toteutettu vastoin kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa koskevia sopimuksia. – – –
asian laatu puoltaa vahvasti Anom-viestien hyödyntämisen sallimista tässä asiassa.- –  – Edellä todetuin perustein hovioikeus katsoo, ettei Anom-viestien hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkaus ole kokonaisuutena arvioiden sillä tavoin vakava, että se puoltaisi hyödyntämiskiellon määräämistä. Kysymys ei ole myöskään kielletystä rikosprovokaatiosta tai edes siihen rinnastettavasta menettelystä. – – – Anom-viestien hankkimistapa ole sellainen, jonka perusteella kysymyksessä olevaa todistelua voitaisiin pitää lähtökohtaisesti epäluotettavana. – – – Edellä lausutuin perustein hovioikeus katsoo, että kysymyksessä olevat Anom-viestit on hankittu Suomen lain ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten vastaisesti eli laittomasti. Asiaa on arvioitava Suomen lain mukaan. Suomalaisella tuomioistuimella ei edes ole toimivaltaa tutkia sitä, onko FBI menetellyt Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti.
Asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella laittomasti hankittujen Anom-viestien hyödyntäminen todisteena vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Sanotuin perustein vaatimus Anom-viestin hyödyntämiskieltoon asettamisesta on hylättävä.

Hel­HO:2022:4

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Pertti Virtanen
1 vuosi sitten

Kuinka näiden viestien todenperäisyys voidaan taata? eikö jo maalaisjärki sano että oikeuteen pitäisi saada joku todistamaan kuka on näitä viestejä purkanut ja käsitellyt että tietäisi ettei vain ole jonkun poliisin itse naputtamia viestejä jolla takaa sen että moni syytön menee vankilaan. Missä se tärkein oikeusturva on jolla taataan viestien aitous? sillä että sanotaan että ne viestit tuli FBI toimittamina? silloinhan voi sanoa että kaikki tulee FBI toimittamina ja se riittää että näytöksi voi syöttää mitä vain oikeudelle.