Asetus ravintolarajoituksista ei ollut päätös, josta ravintolayritys voi valittaa

1.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:63 Valtioneuvoston asetus – Valituskelpoisuus – Oikeussuojakeino – Hallintopäätös – Euroopan ihmisoikeussopimus – Tartuntatautilainsäädäntö – Elinkeinotoiminnan rajoitukset – Covid-19

Asiassa oli ratkaistavana, oliko ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annettuihin valtioneuvoston asetuksiin kohdistuva ravitsemisliiketoimintaa harjoittavan elinkeinonharjoittajan valitus tutkittava korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Valtioneuvoston asetuksilla oli annettu säännöksiä muun ohella ravitsemisliikkeiden suurimmista sallituista asiakasmääristä sekä anniskelu- ja aukioloajoista. Vaikka asetuksilla oli ollut mahdollista säätää ja oli säädetty erilaisista alueellisista ja ravitsemistoiminnan luonnetta koskevista rajoituksista, jotka kohdistuivat konkreettisesti yksittäisiin elinkeinonharjoittajiin, ne olivat laissa säädetyn asetuksenantovaltuuden nojalla annettuja säädösvallan alaan kuuluvia yleisiä säännöksiä. Näin ollen asetukset eivät olleet oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:ssä ja 7 §:ssä tarkoitettuja hallintoasiassa tehtyjä päätöksiä, joista saa valittaa.

Asetuksia ei ollut muodollisesti osoitettu millekään yksittäiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, eivätkä ne vaikuttaneet olennaisesti tällaisen henkilön tai samankaltaisen henkilöryhmän oikeuksiin tai velvollisuuksiin tiettyjen heille ominaisten piirteiden tai heidät kaikista muista henkilöistä erottavan tosiasiallisen tilanteen vuoksi. Asetusten perustana olevan lainsäädännön perustuslainmukaisuutta oli arvioitu ennakollisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Asiassa ei ollut sellaisia poikkeuksellisia muutoksenhakijan oikeusturvaan ja tuomioistuimeen pääsyyn liittyviä perusteita, jotka Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella olisivat saattaneet edellyttää kotimaisen sääntelyn selkeästä pääsäännöstä poiketen mahdollisuutta tehdä valitus valtioneuvoston asetuksista korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Koko jaoston istunto

KHO:2022:63

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments