EOA:lta poliisille huomautus: Väliaikaista lähestymiskieltoa koskeva asia ei oikeuta noutamaan henkilöä poliisilaitokselle ellei hän ole jättänyt aiempaa kutsua noudattamatta

22.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli X:n kaupungin poliisilaitoksen menettelyä siitä, että poliisi oli noutanut hänet työpaikaltaan väliaikaisen lähestymiskieltopäätöksen tiedoksiantoa varten. Kantelijan mukaan
asiassa on ollut kyse lähestymiskiellosta eikä esitutkinnasta, jolloin noutomääräykselle ei ole ollut esitutkintalain mukaisia edellytyksiä. Kantelija esittää lisäkirjeessään väitteen, että häntä ei olisi kuultu lainkaan ennen väliaikaisen lähestymiskiellon tiedoksi antamista.

– – –

EOA Jääskeläinen: “Kantelijan noutaminen poliisiasemalle väliaikaisen lähestymiskiellon määräämistä koskevassa asiassa ei saadun selvityksen mukaan ole liittynyt esitutkintaan. Näin ollen noutoon ei voida soveltaa esitutkintalain 6 luvun 2 §:ssä tarkoitettua esitutkintaan noutoa. Lähestymiskieltoasiassa on mahdollista suorittaa poliisitutkinta. Tällöin henkilön noutaminen poliisitutkintaan voi perustua poliisilain 6 luvun 3 §:ään. Edellytyksenä noudolle tällaisessa tapauksessa on, että noudettavalla henkilöllä saattaa olla poliisitutkinnassa tarvittavia tietoja, ja että hän on jättänyt ilman hyväksyttävää syytä noudattamatta kutsun saapua poliisitutkintaan. Kun kysymys on ollut kantelijalle määrättävästä väliaikaisesta lähestymiskiellosta, hänellä on ollut asian poliisitutkinnassa tarvittavia tietoja. Poliisilain 6 luvun 3 § ei kuitenkaan (toisin kuin esitutkintalain 6 luvun 2 §) mahdollista noutoa poliisitutkintaan ilman edeltävän kutsun noudattamatta jättämistä – nyt kantelija oli kuitenkin noudettu ilman edeltävää kutsua. Edellä todetun perusteella katson, että kantelijan noudolle poliisiasemalle lähestymiskieltoasian poliisitutkintaa varten ei ole ollut laillisia edellytyksiä.”

“Selvityksen perusteella kantelijaa oli siis sinänsä kuultu ennen väliaikaisen lähestymiskieltopäätöksen tiedoksiantoa. Totean kuitenkin, että lähestymiskiellosta annetun lain 3 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan kieltoon määrättäväksi aiotulle henkilölle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen väliaikaista lähestymiskieltoa koskevan asian ratkaisemista. Tässä tapauksessa näyttää kuitenkin siltä, että rikosylikomisario A oli tosiasiassa ratkaissut väliaikaista lähestymiskieltoa koskevan asian jo ennen kantelijan kuulemista. Selvityksessään A puhuu koko ajan ”väliaikaisen lähestymiskieltopäätöksen tiedoksiantamisesta” ja muun muassa toteaa, että ”tekemäni väliaikainen lähestymiskieltopäätös oli tärkeä saada annettua tiedoksi viipymättä”. Lisäselvityksen perusteella jää epäselväksi, onko asian ratkaisija eli A ollut edes tietoinen siitä, mitä kantelijan kuulemisessa oli tullut ilmi, ennen kuin väliaikainen lähestymiskieltopäätös annettiin kantelijalle tiedoksi. Kiinnitän tältä osin A:n huomiota kuulemisperiaatteen aitoon noudattamiseen.”

“Kantelijan henkilökohtaiseen vapauteen on edellä kohdassa 3.2.1 todetusti puututtu lainvastaisesti. Hänet on noudettu rikosylikomisario A:n määräämänä poliisilaitokselle ilman laillisia edellytyksiä. Tämän vuoksi annan rikosylikomisario A:lle eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla huomautuksen vastaisen varalle. Lisäksi kiinnitän A:n huomiota kuulemisperiaatteen aitoon noudattamiseen kohdassa 3.2.2 esittämäni johdosta. Näissä tarkoituksissa lähetän hänelle jäljennöksen tästä päätöksestäni.”

EOAK/1178/2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments