Asianajajan on omassa ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa asiassaan KHO:ssa käytettävä ulkopuolista asianajajaa, lupalakimiestä tai julkista oikeusavustajaa

3.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:119 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Velvollisuus käyttää asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa – Asianajajan hakemus omassa asiassaan

Asianajaja oli hakenut omaa verotustaan koskevan päätöksen purkamista. Asiassa oli ratkaistava, oliko asianajajan käytettävä häntä itseään koskevan päätöksen purkamista koskeneessa asiassa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentissa tarkoitettua asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentissa ei ollut säädetty muita hakijoita kuin viranomaisia ja hallintotuomioistuimia koskeva poikkeus säännöksen mukaiseen velvollisuuteen. Säännös koski siten sanamuotonsa mukaan myös asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa tämän hakiessa purkua omassa asiassaan.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin tarkoituksena oli lain esitöiden mukaan vähentää perusteettomia purkuhakemuksia ja parantaa aiheellisten hakemusten laatua. Säännöksellä oli pyritty estämään sitä, että purun hakemiseen turvaudutaan liian kevyin perustein, ja mahdollistamaan se, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tuli vain sellaisia purkuasioita, joissa purun aiheellisuutta ja oikeudellisia edellytyksiä oli myös hakijan taholta erityisesti harkittu. Korkein hallinto-oikeus katsoi tämän tarkoituksen toteutumisen kannalta olevan olennaista, että päätöksen purkamista koskevassa asiassa käytettävä asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli asian suhteen ulkopuolinen henkilö.

Purkuhakemuksen kohteena olleessa verotusta koskevassa asiassa hakijan käytettävissä olivat jo olleet varsinaiset muutoksenhakukeinot. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin mukainen velvollisuus ei siten ollut estänyt hakijaa saamasta asiaansa tuomioistuimen tutkittavaksi eikä se ollut muutoinkaan yhteensopimaton muun ohella tuomioistuimeen pääsyä koskevien vaatimusten kanssa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että purkuhakemuksen omassa asiassaan tehneen asianajajan oli käytettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentissa tarkoitettua asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa. Kun hakija ei hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta ollut näin tehnyt, hakemus jätettiin tutkimatta.

KHO:2021:119

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments