Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.2.2020 Oikeusuutiset

Turvaamistoimen hakijan oikeudenkäyntikuluvaatimus voitiin tutkia turvaamistoimiasian yhteydessä

KKO:2020:14 Turvaamistoimi – Väliaikainen turvaamistoimi – Turvaamistoimen peruuttaminen – Oikeudenkäyntikulut Käräjäoikeus oli väliaikaisena turvaamistoimena kieltänyt työntekijäliittoa saartamasta suomalaisessa satamassa lastattavana ollutta ulkomaalaista kauppa-alusta. Väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen jälkeen työntekijäliitto oli lopettanut saarron ja alus oli päässyt jatkamaan matkaansa. Turvaamistoimen hakija oli peruuttanut turvaamistoimihakemuksen. Työntekijäliiton vaatimuksesta käräjäoikeus oli tutkinut turvaamistoimen määräämisen edellytykset ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/turvaamistoimen-hakijan-oikeudenkayntikuluvaatimus-voitiin-tutkia-turvaamistoimiasian-yhteydessa/
6.2.2019 Oikeusuutiset

Patenttiasiassa turvaamistoimi, jolla ulosottomies jäljentää tai valokuvaa aineistoa, johon hakija saa tutustua

KKO:2019:10 Turvaamistoimi Patentti Yhtiö oli vaatinut, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain nojalla ulosottomiehen ottamaan jäljennökset vastapuolen hallussa olevista asiakirjoista, kuten laskuista, kuiteista ja muusta kirjanpitoaineistosta, ja että yhtiö saa oikeuden tutustua ulosottomiehen hallussa olevaan aineistoon. Kysymys siitä, oliko yhtiö esittänyt perusteet turvaamistoimen määräämiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/patenttiasiassa-turvaamistoimi-jolla-ulosottomies-jaljentaa-tai-valokuvaa-aineistoa-johon-hakija-saa-tutustua/
16.7.2018 Oikeusuutiset

Turvaamistoimi on määrättävissä myös kilpailulain mukaisissa asioissa, edellytyksiä ei kuitenkaan ollut

THO:2018:11: Turvaamistoimi Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiallinen toimivalta Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus Oikeudenkäyntikulut Kysymys siitä, estääkö kilpailulain 45 §:n säännös väliaikaismääräyksistä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n soveltamisen sekä siitä, oliko hakijayhtiö saattanut todennäköiseksi, että sillä on vastapuolia vastaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu oikeus.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/turvaamistoimi-on-maarattavissa-myos-kilpailulain-mukaisissa-asioissa-edellytyksia-ei-kuitenkaan-ollut/
30.8.2017 Oikeusuutiset

Käsitelläänkö korvausvaatimukset EU-oikeuden rikkomisesta yleisissä vai hallintotuomioistuimissa? Ennakollinen turvaamistoimi hallintolainkäytössä?

KKO:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja siihen liittyviksi laeiksi … Korkein oikeus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että luonnoksen perusteluissa on hallintoriita-asiana mainittu valtiolle esitetty EU-oikeuden rikkomiseen perustuva korvausvaatimus. Korkein oikeus toteaa, että tällainen korvausvaatimus on luonteeltaan julkisyhteisöä vastaan nostettava vahingonkorvausvaatimus. Kysymys on siitä, onko julkisyhteisö unionin oikeudesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/kasitellaanko-korvausvaatimukset-eu-oikeuden-rikkomisesta-yleisissa-vai-hallintotuomioistuimissa-ennakollinen-turvaamistoimi-hallintolainkaytossa/
17.6.2014 Oikeusuutiset

Yksipuolisesti ratkaistu turvaamistoimihakemus voitiin määrätä salassa pidettäväksi ratkaisun antamisen jälkeen

HelHO 2014:4 Oikeudenkäynnin julkisuus – Salaiseksi määrääminen – Turvaamistoimi Väliaikainen turvaamistoimipäätös oli annettu vastapuolta kuulematta. Päätökseen liitetty turvaamistoimihakemus voitiin määrätä salassa pidettäväksi vielä ratkaisun antamisen jälkeenkin. HelHO 2014:4

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/yksipuolisesti-ratkaistu-turvaamistoimihakemus-voitiin-maarata-salassa-pidettavaksi-ratkaisun-antamisen-jalkeen/
22.12.2023 Oikeusuutiset

KKO: Työtaistelutoimenpide voi olla oikeudenvastainen ympäristölle aiheutuvan välittömän, konkreettisen ja vakavan vaaran perusteella, mikä hakijan on saatettava todennäköiseksi

KKO:2023:95 Turvaamistoimi – Työtaistelu – Lakko Yhtiöt vaativat turvaamistoimihakemuksessaan, että ammattiliittoa kielletään kohdentamasta yleissitovan työehtosopimuksen päätyttyä järjestämäänsä lakkoa määrättyihin kriittisiin töihin ja toimintoihin yhtiöiden kaukolämpöä tuottavilla voimalaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Yhtiöiden mukaan lakko oli näiltä osin hyvän tavan vastainen ja oikeudenvastainen, koska siitä aiheutui vaaraa tehdaspaikkakuntien asukkaiden hengelle ja terveydelle sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kko-tyotaistelutoimenpide-voi-olla-oikeudenvastainen-ymparistolle-aiheutuvan-valittoman-konkreettisen-ja-vakavan-vaaran-perusteella-mika-hakijan-on-saatettava-todennakoiseksi/
13.11.2023 Oikeusuutiset

Kilpailukieltosopimuksen rikkominen mahdollisti entiselle työnantajalle turvaamistoimen hakemisen

KKO:2023:83 Turvaamistoimi – Työsopimus – Kilpailukielto A:n työsopimuksessa oli kilpailukieltoehto. A oli irtisanonut työsopimuksensa ja irtisanomisajan päättymisen jälkeen aloittanut välittömästi toisen yhtiön palveluksessa. A:n entinen työnantaja B Oy vaati oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla, että A:ta kielletään sakon uhalla toimimasta toisen yhtiön palveluksessa. Korkein oikeus katsoi, että B Oy:llä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kilpailukieltosopimuksen-rikkominen-mahdollisti-entiselle-tyonantajalle-turvaamistoimen-hakemisen/
21.9.2023 Oikeusuutiset

KKO:n ennakkopäätös asianosaisten kuulemisesta turvaamistoimesta päätettäessä – Markkinaoikeuden menettely virheellinen

KKO:2023:61 Turvaamistoimi – Patentti – Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen Kysymys siitä, oliko kuulemisperiaate toteutunut asianmukaisesti eurooppapatenttiin perustuvaa turvaamistoimihakemusta markkinaoikeudessa käsiteltäessä. 6. Kuulemisperiaatetta on noudatettava myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaista turvaamistoimiasiaa käsiteltäessä. Poikkeuksena tästä on luvun 5 §:n 2 momentin säännös, joka oikeuttaa antamaan väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen vastapuolta kuulematta, jos turvaamistoimen tarkoitus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kkon-ennakkopaatos-asianosaisten-kuulemisesta-turvaamistoimesta-paatettaessa-markkinaoikeuden-menettely-virheellinen/
22.2.2023 Oikeusuutiset

Turvaamistoimella ei voitu turvata englantilaisessa tuomioistuimessa riidan kohteena olevaa saatavaa

Hel­HO:2023:8 Turvaamistoimi – Takavarikko – Ulosottoperuste Käräjäoikeus oli määrännyt pantavaksi takavarikkoon vastaajan omaisuutta hakemuksen mukaisesti. Hovioikeus katsoi, että turvaamistoimen pääasiaa koskeva oikeudenkäynti englantilaisessa tuomioistuimessa ei johda ratkaisuun, joka olisi suoraan ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä säädetty ulosottoperuste, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetulta saamiselta sen määräämiseksi takavarikkoon edellytetään. Englantilaisessa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/turvaamistoimella-ei-voitu-turvata-englantilaisessa-tuomioistuimessa-riidan-kohteena-olevaa-saatavaa/
7.10.2022 Oikeusuutiset

KKO tutkii täyt­tyi­vät­kö edel­ly­tyk­set sil­le, että työ­tais­te­lua voi­tiin ra­joit­taa tuo­miois­tui­men tur­vaa­mis­toi­mi­pää­tök­sel­lä

KKO:lta valituslupa Paperiliiton lakon rajoittamista koskevassa asiassa Kor­kein oi­keus (KKO) on myön­tä­nyt Pa­pe­ri­lii­tol­le va­li­tus­lu­van asias­sa, jos­sa on ky­sy­mys sii­tä, täyt­tyi­vät­kö lais­sa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set sil­le, että Pa­pe­ri­liit­to ry:n työ­tais­te­lua voi­tiin ra­joit­taa tuo­miois­tui­men tur­vaa­mis­toi­mi­pää­tök­sel­lä. Käräjäoikeus määräsi tammikuussa 2022 UPM:n hakemuksesta Paperiliiton sakon uhalla lopettamaan UPM:n tehtaisiin kohdistetun lakon tiettyjen, UPM:n yksilöimien tehtaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/kko-tutkii-tayttyivatko-edellytykset-sille-etta-tyotaistelua-voitiin-rajoittaa-tuomioistuimen-tur/