Generic filters
Exact matches only
16.12.2013 Oikeusuutiset

Pankki oli näyttänyt, että sillä oli ollut peruste marginaalin korotukselleen

HelHO:2013:11 Velkakirjaan liittyvän yleisen sopimusehdon tulkinta Kysymys siitä, oliko pankilla oikeus nostaa sen laina-asiakkaan luotoista perittäviä korkomarginaaleja velkakirjojen yleisten ehtojen nojalla sen vuoksi, että pankin varainhankinnan kustannukset olivat vuonna 2007 alkaneen kansainvälisen talouskriisin vuoksi lisääntyneet ennalta-arvaamattomalla tavalla. 28. Finanssikriisistä ja sen vaikutuksista hovioikeudessa esitetyn sekä myös yleisesti tiedossa olevien seikkojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/pankki-oli-nayttanyt-etta-silla-oli-ollut-peruste-marginaalin-korotukselleen/
18.2.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus sovitteli kerrostalotontin vanhan vuokrasopimuksen ehtoja oikeustoimilain 36 §:n perusteella

Hel­HO:2021:2 Maanvuokra – maanvuokrasopimus – Sopimuksen tulkinta – sopimuspuolten yhteinen tarkoitus – sopimuksen sanamuodon mukainen tulkinta – sopimuksen sitovuus – Sopimusehdon sovittelu – oikeustoimilaki 36 § – lunastusvelvollisuus – lunastushinta Kysymys ennen nykyisen maanvuokralain voimaantuloa 1960-luvulla tehdyn maanvuokrasopimuksen tulkinnasta ja sopimuksen sovittelemisesta. Kysymys myös soveltuvasta laista. Vuokralaisena ollut asunto-osakeyhtiö vaati…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/hovioikeus-sovitteli-kerrostalotontin-vanhan-vuokrasopimuksen-ehtoja-oikeustoimilain-36-%c2%a7n-perusteella/
31.1.2019 Oikeusuutiset

Työtuomioistuin velvoitti asianajajan korvaamaan osan vastapuolen oikeudenkäyntikuluista

Työtuomioistuin 2019:15 Oikeudenkäyntiasiamiehen korvausvastuu Työehtosopimuksen rikkominen Vastaajayhtiön katsottiin toimineen työehtosopimuksen vastaisesti, kun se ei ollut maksanut ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen 18 §:ssä tarkoitettua lomarahaa tarvittaessa työhön kutsuttaville työntekijöille. Yhtiö tuomittiin työehtosopimuksen tieten rikkomisesta hyvityssakkoon. Kysymys myös oikeudenkäyntiasiamiehen velvollisuudesta korvata päämiehensä vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.   Vastaajan asiamies on laatinut työtuomioistuimeen 8.9.2017 saapuneen vastaajan vastauskirjelmän,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tyotuomioistuin-velvoitti-asianajajan-korvaamaan-osan-vastapuolen-oikeudenkayntikuluista/
20.9.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

nnakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kohtuuttomat sopimusehdot – Direktiivi 93/13/ETY – Soveltamisala – 1 artiklan 2 kohta – Lakien ja asetusten pakottavat säännökset – 3 artiklan 1 kohta – Käsite ”sopimusehto, josta ei ole erikseen neuvoteltu” – Ehto, joka on otettu sopimukseen sen tekemisen jälkeen kansallisen lainsäätäjän puututtua tilanteeseen – 4…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa/
17.5.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin tulkinnasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisten sopimusten kohtuuttomat ehdot – Se, että kansallinen tuomioistuin tutkii viran puolesta, kuuluuko sopimus mainitun direktiivin soveltamisalaan – 2 artiklan c alakohta – Elinkeinonharjoittajan käsite – Korkea-asteen oppilaitos, jonka rahoitus taataan pääosin julkisista varoista – Sopimus lukukausi- ja opintomatkamaksujen korottomasta takaisinmaksusuunnitelmasta Ennakkoratkaisupyynnön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajasopimusten-kohtuuttomista-ehdoista-annetun-direktiivin-tulkinnasta/
23.4.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Kohtuuttomat ehdot – Vakuutussopimus – 4 artiklan 2 kohta – Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arviointi – Ei koske sopimuksen pääkohdetta koskevia sopimusehtoja – Sopimusehto, jolla pyritään turvaamaan asuntolainasopimuksen lyhennyksistä huolehtiminen – Lainanottajan täysi työkyvyttömyys – Kyseisen turvan ulkopuolelle jättäminen, jos lainanottajan katsotaan kykenevän harjoittamaan palkallista tai palkatonta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa-4/
14.3.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimukset – Lainasopimus, jonka vakuutena on kiinteistökiinnitys – Kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettely – Pääasiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Kohtuuttomat ehdot – Arviointiperusteet Ennakkoratkaisupyyntö koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29; jäljempänä direktiivi) tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajasopimusten-kohtuuttomista-ehdoista/