EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

20.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

nnakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kohtuuttomat sopimusehdot – Direktiivi 93/13/ETY – Soveltamisala – 1 artiklan 2 kohta – Lakien ja asetusten pakottavat säännökset – 3 artiklan 1 kohta – Käsite ”sopimusehto, josta ei ole erikseen neuvoteltu” – Ehto, joka on otettu sopimukseen sen tekemisen jälkeen kansallisen lainsäätäjän puututtua tilanteeseen – 4 artiklan 2 kohta – Ehdon selkeä ja ymmärrettävä muotoilu – 6 artiklan 1 kohta – Ehdon kohtuuttomuuden tutkiminen viran puolesta kansallisessa tuomioistuimessa – Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä ulkomaan valuutan määräisenä tehty lainasopimus

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Fővárosi Ítélőtábla (Budapestin alueen
ylioikeus, Unkari).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun
neuvoston direktiivin 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29) 1 artiklan 2
kohdan, 3 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan sekä tämän
direktiivin liitteessä olevan 1 kohdan i alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa valittajina ovat OTP Bank Nyrt.
ja OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (jäljempänä yhdessä OTP Bank) ja
vastapuolina Teréz Ilyés ja Emil Kiss (jäljempänä yhdessä lainanottajat)
ja jossa on kyse Sveitsin frangin (CTF) määräisessä lainasopimuksessa,
jonka mukaan varat luovutetaan ja maksetaan takaisin Unkarin forinteissa
(HUF), olevien ehtojen kohtuuttomuuden toteamiseksi esitetystä
vaatimuksesta.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin
93/13/ETY 3 artiklan 1 kohdassa olevaa käsitettä ”sopimusehto, josta ei
ole erikseen neuvoteltu” on tulkittava siten, että se koskee esimerkiksi
sellaista ehtoa, jota on muutettu kansallisen lain pakottavalla
säännöksellä, joka on annettu kuluttajan kanssa tehdyn sopimuksen
tekemisen jälkeen mainittuun sopimukseen sisältyneen pätemättömän ehdon
korvaamiseksi.

2)      Direktiivin
93/13 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, etteivät direktiivin
soveltamisalaan kuulu kansallisen oikeuden pakottavia säännöksiä
heijastavat ehdot, jotka on sisällytetty kuluttajan kanssa tehtyyn
lainasopimukseen sen tekemisen jälkeen ja joilla on tarkoitettu korvata
siihen sisältyvä pätemätön ehto edellyttämällä Unkarin keskuspankin
vahvistaman vaihtokurssin soveltamista. Pääasiassa kyseessä olevan
kaltaista valuuttakurssiriskiä koskevaa ehtoa ei kuitenkaan rajata
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle tämän säännöksen nojalla.

3)      Direktiivin
93/13 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että vaatimus, jonka
mukaan sopimusehto on laadittava selkeästi ja ymmärrettävästi,
velvoittaa rahalaitokset antamaan lainanottajille riittävät tiedot,
jotta nämä voivat niiden pohjalta tehdä päätöksensä harkitusti ja
tietoisina niihin liittyvistä seikoista. Tämä vaatimus edellyttää sitä,
että kuluttaja ymmärtää valuuttakurssiriskiä koskevan ehdon sekä
muodollisesti että kieliopillisesti, mutta ehdon konkreettisen
merkityksen osalta myös sitä, että tavanomaisesti valistunut ja
kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja voi paitsi
olla tietoinen kotimaan valuutan mahdollisesta heikkenemisestä
suhteessa siihen ulkomaan valuuttaan, jona lainan määrä on ilmaistu,
myös arvioida niitä mahdollisesti merkittäviäkin taloudellisia
seurauksia, joita tällaisesta ehdosta aiheutuu hänen taloudellisille
velvoitteilleen.

4)      Direktiivin
93/13 4 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se velvoittaa
arvioimaan sopimusehtojen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä ottamalla
huomioon kaikki sopimuksen tekoon sopimuksentekohetkellä liittyneet
olosuhteet ja kaikki muut sopimuksen ehdot, siitä huolimatta, että
kansallinen lainsäätäjä on myöhemmin todennut jotkut näistä ehdoista
kohtuuttomiksi tai lähtenyt tällaisesta olettamasta ja sillä perusteella
todennut ne pätemättömiksi.

5)      Direktiivin
93/13 6 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten,
että kansallisen tuomioistuimen on otettava viran puolesta esiin
kantajana olevan kuluttajan sijasta ja tämän puolesta sopimusehdon
mahdollinen kohtuuttomuus, jos sillä on käytössään tämän edellyttämät
oikeudelliset seikat ja tosiseikat.

Linkki asiaan C-51/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments