Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.1.2024 Oikeusuutiset

Valtiokonttorin ei olisi tullut sovitella jo kertaalleen soviteltua rikosvahinkokorvausta

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Sovittelu – Myötävaikutusvähennys Vahinkoa kärsineen oman myötävaikutuksen perusteella tehty vähennys rikosvahinkolain 10 §:n mukaisesta korvauksen enimmäismäärästä poistettiin, koska käräjäoikeuden tuomion mukaisissa korvausmäärissä oli jo huomioitu vahingonkärsijän myötävaikutus vahingon syntymiseen ja tuomittujen korvausten oli katsottava tulleen jo käräjäoikeuden tuomiolla sovitelluiksi yhdellä kahdesosalla. Valtiokonttorin ei olisi tullut uudelleen sovitella…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/valtiokonttorin-ei-olisi-tullut-sovitella-jo-kertaalleen-soviteltua-rikosvahinkokorvausta/
1.9.2023 Oikeusuutiset

Suomi.fi valtuutus käyttöön Valtiokonttorin rikosvahinko- ja vapaudenmenetyskorvausten osalta

Hakiessasi rikosvahinkokorvauksia tai syyttömästi vangittujen ja tuomittujen korvauksia, voit nyt asioida Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa Suomi.fi -valtuutuksella. Valtiokonttori järjestää torstaina 14.9. klo 13.00-14.00 hakijoiden asiamiehinä toimiville suunnatun webinaarin, jossa kerrotaan uusien asiointiroolien ja valtuuksien tuomista hyödyistä. Webinaarissa on myös mahdollista esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa käyttöön otetut uudet asiointiroolit…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/suomi-fi-valtuutus-kayttoon-valtiokonttorin-rikosvahinko-ja-vapaudenmenetyskorvausten-osalta/
8.5.2023 Lausunnot

Lausunto rikosvahinkolain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle L2023-15 Lausuntopyyntönne: VN/5107/2022 RIKOSVAHINKOLAIN UUDISTAMINEN; TYÖRYHMÄMIETINTÖ Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa rikosvahinkolain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Asianajajaliitto pitää työryhmämietintöä kattavana. Mietinnössä on tunnistettu keskeiset voimassa olevaa rikosvahinkolain mukaista korvauskäytäntöä koskevat haasteet. Nämä ovat pitkälti sidoksissa ilmeiseen epäsuhtaan, joka vallitsee rikosvahinkolain nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-rikosvahinkolain-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
5.5.2023 Oikeusuutiset

Rikosvahinkolain mukaisena kohtuullisena asiamiehen tuntipalkkiona pidetään oikeusavun tuntipalkkion puolitoistakertaista määrää

VakO: Rikosvahinko – Oikeudenkäyntikulut – Avustajan palkkio Vakuutusoikeus on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että tavanomaisissa rikosasioissa rikosvahinkolain 18 §:n mukaisena kohtuullisena asiamiehen enimmäistuntipalkkiona voidaan pitää oikeusavun palkkioperusteista säädetyn tuntipalkkion puolitoistakertaista määrää lisättynä arvonlisäverolla. VakO 21854:2021(L)

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/rikosvahinkolain-mukaisena-kohtuullisena-asiamiehen-tuntipalkkiona-pidetaan-oikeusavun-tuntipalkkion-puolitoistakertaista-maaraa/
7.2.2023 Oikeusuutiset

VakO: Esinevahinko korvataan rikosvahinkolain nojalla jos vahingon määrä vähintään 2.000 euroa

VakO: Rikosvahinko – Esinevahinko Vakuutusoikeus hylkäsi valituksen Valtiokonttorin päätöksestä, jonka mukaan korvausta 150 euron esinevahingosta ei makseta, sillä kysymys ei ole määrältään huomattavasta vahingosta. Vakuutusoikeus totesi päätöksensä perusteluina, että rikosvahinkolain 16 §:n edellytystä määrältään huomattavasta vahingosta ei ole ilmoitettu säännöksessä rahamääräisesti, mutta sitä koskevissa esitöissä (HE 192/2005 vp s. 35)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/vako-esinevahinko-korvataan-rikosvahinkolain-nojalla-jos-vahingon-maara-vahintaan-2-000-euroa/
21.7.2021 Oikeusuutiset

Rikosvahinkolakia koskeva arviomuistio lausunnolle

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan rikosvahinkolain muutostarpeita rikoksen uhrin ja surmansa saaneen henkilön läheisten korvaussuojan parantamiseksi. Rikoksella aiheutetun vahingon korvaamisesta valtion varoista säädetään rikosvahinkolaissa. Lain tarkoituksena on turvata erityisesti rikoksen uhrin asemaa ja selviytymistä tapahtuneen rikoksen johdosta, mutta myös uhrin läheisillä on tietyissä tilanteissa oikeus korvaukseen. Vaikka rikoksentekijä vastaa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/rikosvahinkolakia-koskeva-arviomuistio-lausunnolle/
7.4.2020 Oikeusuutiset

Kun jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, rikosvahinkokorvauksen hakemisen määräaika alkaa käräjäoikeuden tuomiosta

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Määräaika – Jatkokäsittelylupa Rikosvahinkolain 25 §:n 1 momentin mukaan korvausta on haettava kirjallisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa annettiin lainvoimaiseksi tullut tuomio, tai jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Erityisestä syystä korvausta voidaan hakea myöhemminkin. A oli joutunut pahoinpitelyn ja laittoman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kun-jatkokasittelylupaa-ei-myonneta-rikosvahinkokorvauksen-hakemisen-maaraaika-alkaa-karajaoikeuden-tuomiosta/
31.1.2020 Oikeusuutiset

Vastaanottokeskuksessa tapahtuneella rikoksella oli rikosvahinkolain tarkoittama yhteys Suomeen

VakO: Rikosvahinkolain soveltamisala – Vahingon yhteys Suomeen – Asuinpaikka Turvapaikanhakija A oli joutunut rikoksen kohteeksi. Tekopaikkana oli vastaanottokeskus ja tekijänä toinen turvapaikanhakija. Vakuutusoikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, ettei Valtiokonttori voinut jättää vahinkoa korvaamatta rikosvahinkolain 2 §:n rajoitussäännöksen nojalla.   Rikosvahinkolain 2 §:n mukaan korvausta suoritetaan Suomessa tehdyllä rikoksella aiheutetusta vahingosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/vastaanottokeskuksessa-tapahtuneella-rikoksella-oli-rikosvahinkolain-tarkoittama-yhteys-suomeen/
9.5.2018 Oikeusuutiset

Vapaaehtoisesta vakuutuksesta saatu korvaus vähennettiin rikosvahinkokorvauksesta vain samaa korvauslajia koskevalta osin

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Korvauksen toissijaisuus Valtiokonttori myönsi A:lle korvausta pysyvästä haitasta 12.958,40 euroa, pysyvästä kosmeettisesta haitasta 8.500 euroa, kärsimyksestä 3.300 euroa, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 5.000 euroa ja kärsimyksestä tilapäisenä psyykkisenä haittana 2.700 euroa. Valtiokonttori vähensi myönnettyjen korvausten yhteismäärästä 32.458,40 eurosta yksityistapaturmavakuutuksesta maksetun haittarahakorvauksen 28.714,50 euroa. Rikosvahinkolain…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/vapaaehtoisesta-vakuutuksesta-saatu-korvaus-vahennettiin-rikosvahinkokorvauksesta-vain-samaa-korvauslajia-koskevalta-osin/
12.10.2016 Oikeusuutiset

Italia ei ole toteuttanut rikosvahinkojen korvausvelvoitteita

By failing to guarantee just and appropriate compensation for victims of all violent intentional crimes committed in cross-border situations, Italy has failed to fulfil its obligations under EU law The Member States must guarantee victims not only access to compensation in accordance with the principle of the prohibition of discrimination,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/italia-ei-ole-toteuttanut-rikosvahinkojen-korvausvelvoitteita/