Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.11.2022 Oikeusuutiset

EIT hyväksyi Suomen KKO:n tekemän pyynnön antaa neuvoa-antava lausunto adoptioasiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston paneli on hyväksynyt korkeimman oikeuden lokakuussa tekemän pyynnön saada neuvoa-antava lausunto siitä, millaiset ovat biologisen äidin prosessuaaliset oikeudet menettelyssä, jossa päätetään hänen aikuisen lapsensa adoptoimisesta toisen henkilön lapseksi. Hovioikeus oli jättänyt biologisen äidin valituksen adoptiopäätöksestä tutkimatta, koska katsoi, ettei äidillä ole asianosaisen asemaa hänen lapsensa adoptiosta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eit-hyvaksyi-suomen-kkon-tekeman-pyynnon-antaa-neuvoa-antava-lausunto-adoptioasiassa/
3.10.2022 Oikeusuutiset

Korkein oikeus pyytää neuvoa-antavaa lausuntoa ihmisoikeustuomioistuimelta aikuisadoptiota koskevassa asiassa

Kor­kein oi­keus (KKO) on päät­tä­nyt pyy­tää Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­miois­tui­mel­ta neu­voa-an­ta­vaa lausun­toa asias­sa, jos­sa on ky­sy­mys täy­si-ikäi­sen lap­sen bio­lo­gi­sen äi­din oi­keu­des­ta ha­kea muu­tos­ta adop­tion vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­vaan kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­seen. Neu­voa-an­ta­vaa lausun­toa pyy­de­tään eri­tyi­ses­ti sii­tä, mikä mer­ki­tys bio­lo­gi­sen äi­din yk­si­tyi­syy­den suo­jal­la on asias­sa ja min­kä­lai­sia vaa­ti­muk­sia ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­ses­sa tur­va­tut oi­keu­det aset­ta­vat adop­tio­ta kos­ke­val­le oi­keu­den­käyn­ti­me­net­te­lyl­le. Elokuussa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/korkein-oikeus-pyytaa-neuvoa-antavaa-lausuntoa-ihmisoikeustuomioistuimelta-aikuisadoptiota-koskevassa-asiassa/
20.9.2018 Lausunnot

Lausunto kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 65/2018 Lausuntopyyntönne: VM009:00/2018, 27.8.2018 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE KANSAINVÄLISTEN VERORIITOJEN RATKAISUMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta asiasta. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Taustaa Uudella lailla kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä on tarkoitus saattaa voimaan veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan Unionissa annettu neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 (”Direktiivi”). Asianajajaliitto pitää lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/lausunto-kansainvalisten-veroriitojen-ratkaisumenettelya-koskevaksi-lainsaadannoksi/
1.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan ihmisoikeussopimuksen neuvoa-antavien lausuntojen järjestelmä voimaan

Kansalliset ylimmät tuomioistuimet voivat jatkossa pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa. Suomessa näitä kansallisia tuomioistuimia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Neuvoa-antavaa lausuntoa voidaan pyytää Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien tulkinnasta ja soveltamisesta. Uudella järjestelmällä pyritään tehostamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Järjestelmä myös lisää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-ihmisoikeussopimuksen-neuvoa-antavien-lausuntojen-jarjestelma-voimaan/
31.5.2018 Lausunnot

Lausunto osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän muistiosta

Dnro 23/2018   Lausuntopyyntönne: VM080:00/2017, 16.4.2018   OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET -TYÖRYHMÄN MUISTIO   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut valtiovarainministeriöltä 16.4.2018 päivätyn lausuntopyynnön osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän laatimasta työryhmämuistiosta.   Asianajajaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.     1      YLEISTÄ Asianajajaliitto pitää tärkeänä seuraavia yleisiä periaatteita, joita on käsitelty ja muistion mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-osakkeenomistajien-oikeudet-tyoryhman-muistiosta/
22.4.2015 Oikeusuutiset

Pauliine Koskelo tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous valitsi korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelon tuomariksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Ulkoasiainministeriön mukaan tehtävää haki yhdeksän henkilöä. Valtioneuvoston asettama asiantuntijaneuvottelukunta arvioi tehtävään kiinnostuksensa ilmoittaneet henkilöt. Valtioneuvosto asetti ehdolle kolme henkilöä, joiden pätevyydestä Euroopan neuvoston yhteydessä toimiva tuomareiden valintaa käsittelevä neuvoa-antava paneeli antoi lausuntonsa. Ulkoasianministeriön tiedote 21.4.2015

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/pauliine-koskelo-tuomariksi-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimeen/
11.12.2014 Oikeusuutiset

Koskelo, Niemi ja Lindstedt ehdolle Suomen seuraavaksi EIT-tuomariksi

Valtioneuvosto nimitti Suomen ehdokkaat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi ja ad hoc -tuomareiksi Valtioneuvosto nimesi yleisistunnossaan kolme ehdokasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomen suhteen valittavan tuomarin tehtävään 1.1.2016 alkavalle toimikaudelle. Ehdokkaat ovat oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, oikeustieteen tohtori, varatuomari, hovioikeudenneuvos Jukka Lindstedt ja oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, hallintoneuvos Anne E. Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/koskelo-niemi-ja-lindstedt-ehdolle-suomen-seuraavaksi-eit-tuomariksi/