Korkein oikeus pyytää neuvoa-antavaa lausuntoa ihmisoikeustuomioistuimelta aikuisadoptiota koskevassa asiassa

3.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein oi­keus (KKO) on päät­tä­nyt pyy­tää Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­miois­tui­mel­ta neu­voa-an­ta­vaa lausun­toa asias­sa, jos­sa on ky­sy­mys täy­si-ikäi­sen lap­sen bio­lo­gi­sen äi­din oi­keu­des­ta ha­kea muu­tos­ta adop­tion vah­vis­ta­mis­ta kos­ke­vaan kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­seen. Neu­voa-an­ta­vaa lausun­toa pyy­de­tään eri­tyi­ses­ti sii­tä, mikä mer­ki­tys bio­lo­gi­sen äi­din yk­si­tyi­syy­den suo­jal­la on asias­sa ja min­kä­lai­sia vaa­ti­muk­sia ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­ses­sa tur­va­tut oi­keu­det aset­ta­vat adop­tio­ta kos­ke­val­le oi­keu­den­käyn­ti­me­net­te­lyl­le.

Elokuussa 2018 voimaan tulleen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaan korkein oikeus voi vireillä olevaan asiaan liittyen pyytää ihmisoikeustuomioistuinta antamaan neuvoa-antavia lausuntoja yleissopimuksessa tai sen pöytäkirjoissa määriteltyjen oikeuksien ja vapauksien tulkintaan tai soveltamiseen liittyvistä periaatekysymyksistä.

Nyt tehty lausuntopyyntö on ensimmäinen Suomen tekemä neuvoa-antava lausuntopyyntö.

Aikuisadoptiota koskevan asian käsittelyä lykätään korkeimmassa oikeudessa. Saatuaan neuvoa-antavan lausunnon korkein antaa asiassa päätöksen.

Korkeimman oikeuden asiaa S2020/5 koskeva lausuntopyyntö

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments