Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.9.2019 Lausunnot

Lausunto HE:stä terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

Dnro 34/2019 Lausuntopyyntönne: STM049:00/2019; STM/2103/2019, 3.7.2019 HALLITUKSEN ESITYS TERVEYDENHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA; LÄÄKETIETEELLISTEN ASIANTUNTIJALAUSUNTOJEN ANTAMINEN Henkilövahinkojen korvaamista koskevissa riidoissa on usein keskeisenä kysymyksenä lääketieteellisen näytön arvioiminen ja sen perusteella tehtävät johtopäätökset. Kun Valvira lopetti vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamisen, lausuntoasioiden määrä oli vuosittain 100–150 asiaa sen oman ilmoituksen mukaan. Tämä lienee luotettavin arvio siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-hesta-terveydenhuoltolain-muuttamisesta-laaketieteellisten-asiantuntijalausuntojen-antaminen/
22.8.2019 Oikeusuutiset

STM:ssä vireillä hanke, jolla turvataan lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saaminen tuomioistuimille

Korkein oikeus on 13.9.2018 esittänyt valtioneuvostolle, että se ryhtyisi lainsäädäntötoimeen lainsäädännön täydentämiseksi siten, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa.   Sosiaali- ja terveysministeriö on 3.7.2019 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamiseksi.   Korkeimman oikeuden lausunto STM:lle: Lausunto terveydenhuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta STM ei ole pyytänyt lakiluonnoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/stmssa-vireilla-hanke-jolla-turvataan-laaketieteellisten-asiantuntijalausuntojen-saaminen-tuomioistuimille/
19.11.2015 Oikeusuutiset

KKO arvioi anonyymia asiantuntijalausuntoa

KKO:2015:86 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä Asiantuntija – Asianosaisen käyttämä asiantuntija Todistelu – Hyödyntämiskielto Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli tuominnut A:n rangaistukseen kahdesta perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Keskeisenä syytettä tukevana näyttönä syyttäjä oli vedonnut A:lle suoritettua kielianalyysiä koskevaan lausuntoon, jonka laatijaa ei ollut nimeltä yksilöity. Hovioikeus katsoi kysymyksen olevan niin sanotusta anonyymistä todistelusta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kko-arvioi-anonyymia-asiantuntijalausuntoa/
20.2.2024 Oikeusuutiset

KKO: Ei näyttöä doping-aineiden hankinnasta levitystarkoitukseen – syyte dopingrikoksesta hylättiin

KKO:2024:16 Dopingrikos A oli tilannut internetin kauppapaikalta dopingaineita. Syytteen mukaan tilattujen dopingaineiden määrä riittäisi 5,54 keskimääräiseen käyttöjaksoon ja määrän perusteella aineet oli todennäköisesti tarkoitettu myös levitykseen. Korkein oikeus totesi, että asiassa hankittujen asiantuntijalausuntojen perusteella riittävyyden arvioinnissa käytössä olevaa keskimääräistä vuorokautista väärinkäyttöannosta oli perusteltua tarkistaa, ja katsoi, että A:n hallussa olleet…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kko-ei-nayttoa-doping-aineiden-hankinnasta-levitystarkoitukseen-syyte-dopingrikoksesta-hylattiin/
1.9.2023 Lausunnot

Lausunto poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeista

Sisäministeriölle   L2023-22   Lausuntopyyntönne: VN/12167/2023, 21.4.2023 POLIISIN RIKOSTIEDUSTELULAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMISTARPEET; SELVITYSHENKILÖN LOPPURAPORTTI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. ”Sisäisen turvallisuuden suojaamisen” lisääminen poliisin tehtäväksi   Lain esitöiden (HE 202/2017) mukaan siviilitiedustelulla tarkoitetaan suojelupoliisin suorittamaa tiedonhankintaa ja tiedon hyödyntämistä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-poliisin-rikostiedustelulainsaadannon-kehittamistarpeista/
7.12.2022 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri: lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden ydintehtäviin eikä sitä tule pääsääntöisesti ulkoistaa

Oikeuskansleri saattoi tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta säädösvalmistelusta esittämänsä näkökohdat opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon.  Opetus- ja kulttuuriministeriö oli palkannut konsultin avustamaan lainvalmistelua hallituksen esityksestä järjestetyn lausuntomenettelyn jälkeen. Kantelijat katsoivat, että konsultti oli puolueellinen ja esteellinen tehtäväänsä tekijänoikeusjärjestöihin kytkeytyvän aikaisemman työhistoriansa vuoksi. Oikeuskansleri kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota siihen, että lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/oikeuskansleri-lainvalmistelu-kuuluu-ministerioiden-ydintehtaviin-eika-sita-tule-paasaantoisesti-ulkoistaa/
14.4.2021 Lausunnot

Lausunto sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

LAUSUNTO SOTILASOIKEUDENKÄYNTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta työryhmämietinnöstä 2021:5. Suomen Asianajajaliitto on pyrkinyt kiinnittämään huomiota ensisijaisesti muutosehdotuksiin liittyviin käytännön kysymyksiin sekä mahdollisiin oikeusturvakysymyksiin.  Suomen Asianajajaliitto kannattaa sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamista erityisesti huomioiden sotilaskurinpitomenettelyyn ja rikosten ehkäisyyn puolustusvoimissa liittyvän sääntelyn päivityksen lailla 255/2014. Suomen Asianajajaliitto toteaa, että työryhmämietinnössä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/lausunto-sotilasoikeudenkayntilainsaadannon-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
28.1.2021 Oikeusuutiset

Muutoksia merivahingonlaskijaa koskevaan lainsäädäntöön

Hallitus esittää, että merivahingonlaskijaa koskevaa sääntely koottaisiin uudistettuna merilakiin. Esityksen tavoitteena on selkiyttää sitä, miten merivahingonlaskijalle selvitettäväksi annettavat asiat pannaan vireille ja millaiset ovat niihin liittyvät korvauskäytännöt.Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 28. tammikuuta 2021. Merivahingonlaskijan ja tämän sijaisen nimeäisi jatkossa valtioneuvosto liikenne- ja viestintäministeriön sijasta. Merivahingonlaskijan tehtävä rinnastettaisiin käräjäoikeuden tuomarin virkaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/muutoksia-merivahingonlaskijaa-koskevaan-lainsaadantoon/
27.2.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuimille annettaville lääketieteellisille asiantuntijalausunnoille erillisrahoitus

Apulaisoikeuskansleri on tyytyväinen viimein toteutettuun lainmuutokseen ja rahoitusratkaisuun, joka luo pysyvän järjestelmän tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamiseen. Tammikuun alusta 2020 voimaan tulleen lain mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastattavaksi määrätylle tehtävälle on osoitettu erillisrahoitus valtion talousarviossa. Apulaisoikeuskansleri tulee seuraamaan järjestelmän toimivuutta tuomioistuimiin ja viranomaisiin kohdistuvassa laillisuusvalvonnassaan. Aiemmin tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen laatimista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tuomioistuimille-annettaville-laaketieteellisille-asiantuntijalausunnoille-erillisrahoitus/
14.9.2018 Oikeusuutiset

KKO esittää laissa säädettäväksi velvollisuuden vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamiseen

Korkein oikeus esittää lainsäädännön täydentämistä siten, että Valviran tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja. Esityksessään KKO toteaa, että tällä hetkellä ei käytettävissä ole tahoa, joka olisi velvollinen antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa lääketieteellisen lausunnon tai joka antaisi sellaisen vapaaehtoisesti. Aiemmin lausuntoja antoi Valvira, joka kuitenkin marraskuussa 2011 ilmoitti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/kko-esittaa-laissa-saadettavaksi-velvollisuuden-vakuutuslaaketieteellisten-lausuntojen-antamiseen/