Oikeuskansleri: lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden ydintehtäviin eikä sitä tule pääsääntöisesti ulkoistaa

7.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuskansleri saattoi tekijänoikeuslain muuttamista koskevasta säädösvalmistelusta esittämänsä näkökohdat opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli palkannut konsultin avustamaan lainvalmistelua hallituksen esityksestä järjestetyn lausuntomenettelyn jälkeen. Kantelijat katsoivat, että konsultti oli puolueellinen ja esteellinen tehtäväänsä tekijänoikeusjärjestöihin kytkeytyvän aikaisemman työhistoriansa vuoksi.

Oikeuskansleri kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota siihen, että lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden ydintehtäviin eikä sitä tule pääsääntöisesti ulkoistaa. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen on mahdollista lainvalmisteluprosessin alkuvaiheessa eli lähinnä hallituksen esityksen esivalmistelun tai perusvalmistelun aikana. Tällöinkään toimivaltaisen ministeriön ja sen virkamiesten vastuu lainvalmistelun laadusta ei poistu. Lausuntomenettelyn jälkeinen jatkovalmistelu ja hallituksen esityksen viimeistely valtioneuvoston yleisistuntoa varten tulee tehdä ministeriössä virkatyönä ja virkavastuulla. Oikeuskansleri piti opetus- ja kulttuuriministeriön menettelyä konsultin käyttämisessä hallituksen esityksen jatkovalmistelussa näin ollen ongelmallisena. 

Oikeuskansleri kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota myös yleisiin oikeusperiaatteisiin kuuluvan puolueettomuuden ja yleensä objektiviteettiperiaatteen noudattamiseen ministeriön lainvalmistelussa ja sen järjestämisessä. Ulkopuolisille on perustellusti saattanut syntyä epäilys virkatoiminnan täyttä puolueettomuutta ja objektiivisuutta kohtaan, kun otetaan huomioon muutettavan tekijänoikeuslain kanssa ajallisessa ja asiallisessa yhteydessä oleva konsultin antama asiantuntijalausunto vireillä olevassa oikeudenkäynnissä sekä konsultin tosiasiallinen rooli lainvalmistelussa. Oikeuskansleri katsoi, että lainvalmistelun riippumattomuuden ja objektiivisuuden turvaaminen on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa esiintyy huomattavia intressien ristiriitoja.

Tiedote: Konsultin käyttäminen hallituksen esityksen valmistelussa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments