KKO esittää laissa säädettäväksi velvollisuuden vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamiseen

14.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus esittää lainsäädännön täydentämistä siten, että Valviran tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja.

Esityksessään KKO toteaa, että
tällä hetkellä ei käytettävissä ole tahoa, joka olisi velvollinen
antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa lääketieteellisen lausunnon tai
joka antaisi sellaisen vapaaehtoisesti.

Aiemmin lausuntoja antoi Valvira, joka kuitenkin marraskuussa 2011
ilmoitti lopettavansa lausuntojen antamisen. Valviran mukaan lausuntojen
antaminen ei kuulunut sen lakisääteisiin tehtäviin eikä sillä ollut
riittäviä voimavaroja lausuntojen valmisteluun. Valvira totesi
esittäneensä sosiaali- ja terveysministeriölle toimenpiteitä tarvittavan
asiantuntijajärjestelmän luomiseksi.

Vuonna 2014 apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota tuomioistuinten
tarpeeseen saada vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja ja totesi, että
järjestelmä tai toimielin lausuntojen antamiseksi tulisi saada aikaan
viivytyksettä. Tämän jälkeen vuosina 2015 – 2016 lausuntoja
tuomioistuimille antoivat sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä
yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Ne kuitenkin ilmoittivat KKO:lle
vuonna 2017, etteivät ne enää kyenneet löytämään vapaaehtoisia
erikoislääkäreitä lausunnonantajiksi. Sairaanhoitopiirit muutoinkin
vastustivat lausunnonantotehtävää katsoen, että tehtävästä tulisi säätää
lailla.

Lausuntojen antamista koskeva säädösvalmistelu ei ole sosiaali- ja
terveysministeriössä edennyt. Viimeksi joulukuussa 2017 ministeriö on
perustellut tätä KKO:lle resurssiensa puutteilla.

Esityksen taustalla oikeusturvasyyt

KKO:lta voi hakea muutosta vakuutusoikeuden ratkaisuun vain, jos
kysymys on siitä, oikeuttaako vamma, sairaus tai kuolema työtapaturma-
ja ammattitautilainsäädännön mukaiseen korvaukseen, tai siitä, kenen
korvaus on maksettava.

KKO:n mukaan lainsäädäntöesityksen tavoitteena on oikeusturvan
ylläpitäminen näissä asioissa, joissa puolueettoman asiantuntijan
näkemyksen saaminen tarvittaessa parantaa oikeusvarmuutta. Lisäksi
lausuntojen tulee olla muutoksenhakijoille maksuttomia.

— Valittajien oikeusturva heikentyy merkittävästi, jos he eivät
asiantuntijalausunnoista aiheutuvien kustannusten pelossa ryhdy
vaatimaan lakisääteisiä oikeuksiaan hakemalla muutosta KKO:sta
tilanteissa, joissa siihen olisi perusteita, toteaa KKO.

Aiempina vuosina KKO on pyytänyt vuosittain noin 10-20 vakuutuslääketieteellistä lausuntoa.

Säännös Valviran tehtävästä antaa lausuntoja esitetään lisättäväksi
työtapaturma- ja ammattitautilakiin. KKO katsoo, että muutos tulisi
saattaa voimaan ensi tilassa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments