Generic filters
Exact matches only
25.3.2024 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiasioiden määrä unionin tuomioistuimessa kasvaa

Vuoden 2023 oikeudenkäyntitilastot osoittavat, että oikeudenkäyntiasioiden määrä unionin tuomioistuimessa kasvaa rakenteellisesti Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuasioita koskevan toimivallan osittaisella siirtämisellä unionin yleiselle tuomioistuimelle (jonka kapasiteetti on kaksinkertaistettu viime vuosina) voidaan varmistaa, että työmäärä näiden kahden tuomioistuimen välillä on paremmassa tasapainossa Unionin tuomioistuin 1. Unionin tuomioistuimessa vireille tulleiden kanteiden (kumoamiskanteet ja jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/oikeudenkayntiasioiden-maara-unionin-tuomioistuimessa-kasvaa/
22.12.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Pelko henkilötietojen mahdollisesta väärinkäytöstä tietoturvaloukkauksen jälkeen voi oikeuttaa vahingonkorvauksiin

Unionin tuomioistuin on ottanut kantaa syihin, joiden vuoksi tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunut henkilö voi hakea organisaatiolta vahingonkorvauksia. Pelko tietoturvaloukkauksessa vuotaneiden tietojen mahdollisesta tulevasta väärinkäytöstä voi olla aineeton vahinko, josta organisaatio voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia. Bulgarian veroviranomaisen tietojärjestelmään tehtiin kyberhyökkäys vuonna 2019. Hyökkäyksen jälkeen miljoonien ihmisten henkilötiedot julkaistiin verkossa. Useat loukkauksen kohteeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/eu-tuomioistuin-pelko-henkilotietojen-mahdollisesta-vaarinkaytosta-tietoturvaloukkauksen-jalkeen-voi-oikeuttaa-vahingonkorvauksiin/
2.10.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuinten viralliset tiedonannot julkaistaan maanantaisin

Euroopan unionin virallinen lehti ilmestyy 1.10.2023 alkaen säädöskohtaisessa julkaisumuodossa. Uusi julkaisumuoto tarkoittaa sitä, että virallisen lehden yksittäisessä numerossa ei enää julkaista useampaa säädöstä, vaan jokainen säädös julkaistaan erillisenä virallisena lehtenä pdf-muodossa. Jotta unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestysten mukaisiin ilmoituksiin olisi helppo tutustua, ne julkaistaan kuitenkin edelleen nykyisessä rytmissä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/eu-tuomioistuinten-viralliset-tiedonannot-julkaistaan-maanantaisin/
22.6.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Jokaisella on oikeus saada tietää henkilötietoihinsa tehtyjen kyselyjen ajankohta ja syyt

Se seikka, että rekisterinpitäjä harjoittaa pankkitoimintaa, ei vaikuta tämän oikeuden laajuuteen Pankki S:n työntekijä, joka oli myös saman pankin asiakas, sai vuonna 2014 tietoonsa, että muut pankin henkilökuntaan kuuluvat olivat tehneet kyselyjä hänen henkilötietoihinsa useita kertoja 1.11.2013 ja 31.12.2013 välisenä aikana. Kyseisellä työntekijällä, jonka Pankki S oli sittemmin irtisanonut, oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/eu-tuomioistuin-jokaisella-on-oikeus-saada-tietaa-henkilotietoihinsa-tehtyjen-kyselyjen-ajankohta-ja-syyt/
4.4.2023 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntimenettelyä unionin yleisessä tuomioistuimessa koskeviin sääntöihin tehdään merkittäviä muutoksia,

Muutosten avulla unionin yleinen tuomioistuin jatkaa nykyaikaisen ja tehokkaan oikeudenkäytön edistämistä Unionin yleinen tuomioistuin on muuttanut työjärjestystään oikeudenkäynnin vireilläoloajan käyttämiseksi mahdollisimman järkevästi, erityisesti selventämällä tai yksinkertaistamalla tiettyjä määräyksiä. Näillä muutoksilla vastataan myös tiettyihin tarpeisiin, kuten tarpeeseen käyttää videoneuvottelua asianosaisten kuulemiseksi pidettävissä istunnoissa. Muutoksilla edistetään myös asioiden ennakoivaa hallintaa, ja niissä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/oikeudenkayntimenettelya-unionin-yleisessa-tuomioistuimessa-koskeviin-saantoihin-tehdaan-merkittavia-muutoksia/
16.10.2018 Oikeusuutiset

VM: Pörssiyhtiöiden omistuksen julkisuus Suomessa: EU-oikeudellinen selvitys

EU:n arvopaperikeskusasetus 909/2014/EU mahdollistaa ainakin nykymuodossaan niin sanotun suoran omistuksen järjestelmän käytön edellyttämistä suomalaisilta sijoittajilta Suomessa Suomalaisia sijoittajia koskeva hallintarekisteröintikielto on kuitenkin EU:n perussopimusten näkökulmasta ongelmallinen etenkin siltä osin, kuin kielto rajoittaa ulkomaisten säilytys- ja välityspalveluiden käyttämistä. Oikeuskäytännön perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että EU-tuomioistuin pitäisi tällaista hallintarekisteröintikieltoa palveluiden ja pääomien…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/vm-porssiyhtioiden-omistuksen-julkisuus-suomessa-eu-oikeudellinen-selvitys/
24.4.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus katsoi alkoholilakiin perustuvan vaatimuksen kiinteästä myyntipaikasta EU-oikeuden vastaiseksi

Mietojen alkoholijuomien kotiinkuljetusta ei voida kieltää Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion ns. Alkotaxi-asiassa. Asiassa oli kysymys virolaisen yrittäjän harjoittamasta liiketoiminnasta, jossa hän myi vuonna 2009 alkoholijuomia internetissä www.alkotaxi.eu -sivustolla ja kuljetti niitä kotiin suomalaisille asiakkaille. Yrittäjä oli laiminlyönyt valmiste- ja juomapakkausverojen maksamisen eikä hänellä ollut alkoholilain tarkoittamaa lupaa alkoholijuomien…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/hovioikeus-katsoi-alkoholilakiin-perustuvan-vaatimuksen-kiinteasta-myyntipaikasta-eu-oikeuden-vastaiseksi/
14.3.2017 Oikeusuutiset

Kammarrätten: Posti- ja telehallituksen yleinen määräys teleoperaattorille datan säilyttämisestä rikostorjuntaa varten unionin oikeuden vastaista

Ruotsissa Kammarrätten on katsonut, että posti- ja telehallituksen määräys Tele2-teleoperaattorille tietojen säilyttämisestä rikoksentorjuntatoimenpiteitä varten oli ristiriidassa Euroopan unionin oikeuden kanssa. Kammarrätten oli pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa, ja EU-tuomioistuimen antoi joulukuussa 2016 ratkaisun yhdistetyissä asioissa C-203/15 och C-698/15, joissa se arvioi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2002/58/EY (ns. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) valossa. EU-tuomioistuin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kammarratten-posti-ja-telehallituksen-yleinen-maarays-teleoperaattorille-datan-sailyttamisesta-rikostorjuntaa-varten-unionin-oikeuden-vastaista/
1.12.2016 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin kielsi hinnan pilkkomisen

EU-tuomioistuin otti ennakkoratkaisussaan kantaa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin tulkintaan. Hinnan ilmoittaminen on harhaanjohtavaa, jos hinta pilkotaan useisiin osiin ja korostetaan niistä vain yhtä ja jos kuluttaja näin saa virheellisen vaikutelman tuotteen edullisuudesta ja tekee kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt. Tanskalainen Glostrupin alioikeus oli pyytänyt unionin tuomioistuimelta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eu-tuomioistuin-kielsi-hinnan-pilkkomisen/
17.10.2016 Oikeusuutiset

Pauliine Koskelon näkemyksiä perustuslakivalvonnasta ja perustuslakivaliokunnasta

Ajatuspaja Libera julkaisi ensimmäisen osan perustuslakiraportistaan otsikolla Profeettavallasta perustuslakituomioistuimeen … Demokraattisen oikeusvaltion olennaisiin piirteisiin kuulukin se, vallalle on rajat. Vaikka poliittinen parlamentaarinen enemmistö määräävästi päättääkin siitä, miten lainsäädäntövaltaa kulloinkin käytetään, myös tälle enemmistön vallalle on olemassa oikeudelliset rajat. Enemmistöllä ei siten ole täyttä vapautta tehdä mitä haluaa. … Erityinen perustuslakituomioistuin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/pauliine-koskelon-nakemyksia-perustuslakivalvonnasta-ja-perustuslakivaliokunnasta/