Kammarrätten: Posti- ja telehallituksen yleinen määräys teleoperaattorille datan säilyttämisestä rikostorjuntaa varten unionin oikeuden vastaista

14.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsissa Kammarrätten on katsonut, että posti- ja telehallituksen määräys Tele2-teleoperaattorille tietojen säilyttämisestä rikoksentorjuntatoimenpiteitä varten oli ristiriidassa Euroopan unionin oikeuden kanssa. Kammarrätten oli pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa, ja EU-tuomioistuimen antoi joulukuussa 2016 ratkaisun yhdistetyissä asioissa C-203/15 och C-698/15, joissa se arvioi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2002/58/EY (ns. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) valossa.

EU-tuomioistuin katsoi mainitussa tuomiossa, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä oli tulkittava siten, että se esti mm. sellaisen kansallisen lainsäädännön, jossa edellytetään yleistä ja erittelemätöntä datan tallentamista rikoksentorjuntatoimenpiteitä varten. Saatuaan ennakkoratkaisun Kammarrätten ratkaisi asian viime viikolla ennakkoratkaisun mukaisesti, ja kumosi posti- ja telehallituksen määräyksen tietojen (datan) säilyttämisestä. Kammarrättenin päätös on lopullinen eli siitä ei voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (högsta förvaltningsdomstolen).

Lehdistötiedotteesta:

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att det med
hänsyn till EU-domstolens dom den 21 december 2016 är klarlagt att de
svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för
brottsbekämpande ändamål står i strid med unionsrätten. Detta får till
följd att de svenska bestämmelserna inte kan tillämpas. Kammarrätten
upphäver därför PTS beslut att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter
m.m. för brottsbekämpande ändamål.

I april 2014 ogiltigförklarade EU-domstolen genom den s.k. Digital
Rights-domen datalagringsdirektivet och Tele2 upphörde i samband därmed
att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål. PTS beslutade att
förelägga Tele2 att återuppta datalagringen. Efter att
Förvaltningsrätten i Stockholm avslagit Tele2:s överklagande och Tele2
överklagat till kammarrätten beslutade kammarrätten att inhämta ett
förhandsavgörande från EU-domstolen. Detta för att få svar på frågan om
de svenska bestämmelserna om lagring av uppgifter för brotts-bekämpande
ändamål är förenliga med unionsrätten. EU-domstolen meddelade dom i
målet den 21 december 2016 (de förenade målen (C-203/15 och C-698/15).

Kammarrättens prövning omfattar det överklagade beslutet från PTS och
därmed om PTS haft rätt att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter
m.m. för brottsbekämpande ändamål i enlighet med bestämmelserna i lagen
och förordningen om elektronisk kommunikation. Däremot omfattar inte
prövningen den lagring som bl.a. görs för att överföra ett elektroniskt
meddelande eller lagring för abonnentfakturering.

Kammarrättens frågor till EU-domstolen i begäran om förhandsavgörande
gällde förutom lagringens omfattning även bestämmelserna om tillgång
till de lagrade uppgifterna, lagringstiden och säkerheten för de lagrade
uppgifterna. Skälet till detta var att kammarrätten ville få svar på om
proportionaliteten av lagringens omfattning skulle bedömas för sig
eller om det skulle göras en sammanvägd bedömning med beaktande av dessa
övriga bestämmelser. Kammarrättens prövning i detta mål omfattar dock
inte frågan om de svenska bestämmelserna om tillgång till de lagrade
uppgifterna samt bestämmelserna om lagringstid och säkerhet för de
lagrade uppgifterna är förenliga med unionsrätten.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko tuomioon, löytyy täältä: Post-
och telestyrelsen (PTS) har inte haft rätt att förelägga Tele2 att
lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål, s.k.
datalagring

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments