Generic filters
Exact matches only
19.2.2015 Oikeusuutiset

EIT:lta neljä päätöstä Suomea koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut neljä Suomea koskevaa päätöstä, joissa kaikissa valitukset päätettiin jättää tutkittavaksi ottamatta. Raitkaisuista kaksi koski ne bis in idem -kieltoa. Valittajille oli määrätty veronkorotuksia ja toinen sittemmin tuomittu avunannosta törkeään velallisen epärehellisyyteen ja toinen törkeästä veropetoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja kirjanpitorikoksesta. EIT katsoi veronkorotus- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/eitlta-nelja-paatosta-suomea-koskien/
17.2.2015 Oikeusuutiset

EIT: Ei ne bis in idem -loukkausta, kun poliisi määräsi uuden ajokiellon samasta teosta (idem) kuin mistä käräjäoikeus jo oli määrännyt ajokiellon, ja joka kielto oli päättynyt ennen poliisiin määräämää ajokieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut tuomion kahdesti tutkimisen ja rankaisemisen (ne bis in idem) kiellosta Suomea koskien. Äänin 6-1 EIT katsoi, että kieltoa ei ollut loukattu, vaikka ajokieltoa koskeneen prosessin myös poliisissa katsottiin olleen luonteeltaan rikosoikeudellinen, sekä käräjäoikeuden että poliisin määräämä ajokielto olivat perustuneet samaan tapahtumainkulkuun eli ajamiseen tiettynä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/eit-ei-ne-bis-in-idem-loukkausta-kun-poliisi-maarasi-uuden-ajokiellon-samasta-teosta-idem-kuin-mista-karajaoikeus-jo-oli-maarannyt-ajokiellon-ja-joka-kielto-oli-paattynyt-ennen-poliisiin-maaraam/
12.12.2014 Oikeusuutiset

KKO ei pura aiempia ne bis in idem -ratkaisuja heinäkuussa 2013 tehdyn uuden linjauksen johdosta

Uusi perustuslain tulkinta ei johda takautuvaan vaikutukseen. KKO:n jäsenet eivät olleet esteellisiä, vaikka olivat osallistuneet purettavaksi haetun asian aiempaan käsittelyyn. Tiedote: Korkein oikeus ei poista eikä pura lainvoimaisia veropetostuomioita ne bis in idem -kiellon muuttunutta tulkintaa edeltävältä ajalta KKO:2014:95 Ylimääräinen muutoksenhaku – Lainvoiman saaneen tuomion purkaminenVeropetos – Törkeä veropetos Ne…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kko-ei-pura-aiempia-ne-bis-in-idem-ratkaisuja-heinakuussa-2013-tehdyn-uuden-linjauksen-johdosta/
3.12.2014 Oikeusuutiset

EIT:n tuomio ne bis in idem -asiassa Ruotsia koskien

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 pöytäkirjan 4 artiklasta ei sellaisenaan voi johtaa lis pendens -kieltoa, mutta mikäli kaksi samaa asiaa koskevaa prosessia on vireillä samaan aikaan (tässä tapauksessa veronkorotus- ja rikosprosessi), tulee toinen prosessi päättää, kun toisesta tulee lopullinen. EIT:n tuomiosta: 58.  Article 4…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/eitn-tuomio-ne-bis-in-idem-asiassa-ruotsia-koskien/
29.10.2014 Oikeusuutiset

Hovioikeus vahvisti asianajajan liitosta erottamista koskevan valvontalautakunnan ratkaisun

HelHO:2014:10 Asianajaja Ehdollinen vankeusrangaistus Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen Ne bis in idem -sääntö … Edellä mainitun perusteella hovioikeus katsoo, ettei asianajajista annetun lain 7 §:n 1, 2 ja 3 momenttiin perustunutta A:n Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä erottamista ole pidettävä sellaisena seuraamuksena, jota ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa on tarkoitettu. Helsingin hovioikeuden 31.10.2011…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/hovioikeus-vahvisti-asianajajan-liitosta-erottamista-koskevan-valvontalautakunnan-ratkaisun/
22.10.2014 Oikeusuutiset

Menettämisseuraamus voitiin tutkia ja tuomita, vaikka syytettä ei ne bis in idem -tilanteessa voitu tutkia

KKO:2014:76 Alkoholirikos – Törkeä alkoholirikos Veronkorotus Ne bis in idem Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen – Muun omaisuuden menettäminen A:lle ja B:lle oli määrätty veronkorotuksia, koska he olivat pitäneet hallussaan väkiviinaa, josta ei ollut tehty valmisteverotuslain mukaista veroilmoitusta eikä maksettu säädettyjä alkoholijuomaveroja. Sen jälkeen heille vaadittiin rangaistusta ammattimaisesta tai tavanomaisesta alkoholipitoisen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/menettamisseuraamus-voitiin-tutkia-ja-tuomita-vaikka-syytetta-ei-ne-bis-in-idem-tilanteessa-voitu-tutkia/
21.10.2014 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustajaluvan myöntämättä jättäminen ei ole rangaistus

HelHO:2014:9 Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ne bis in idem Hovioikeus toteaa, että A:lta evätty lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana ei ole Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan kurinpidollinen tai rikosoikeudellinen seuraamus vaan kysymys on lupaa koskevien edellytysten täyttymisen harkinnasta, eräänlaisesta elinkeino-oikeudellisesta turvaamistoimesta. Lupaharkinnassa kyseeseen tuleva lainsäädäntö ei ole yleisesti sovellettavaa, vaan koskee erityistä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/oikeudenkayntiavustajaluvan-myontamatta-jattaminen-ei-ole-rangaistus/
9.10.2014 Oikeusuutiset

Pauline Koskelon puhe Itä-Suomen hovioikeuden 175-vuotisjuhlapäivän seminaarissa

KKO antaa laadukkaampaa suojaa kuin mitä ihmisoikeussopimus vähintään edellyttää. Tuomioistuimet joutuvat ratkomaan asioita, joista lainsäätäjä ei ole kyennyt säätämään. “Esimerkiksi ne bis in idem -problematiikan yhteydessä on meillä hiljattain jouduttu arvioimaan myös ihmisoikeussopimuksesta ja perustuslaista johtuvien vaatimusten keskinäistä suhdetta yhdessä konkreettisessa aihepiirissä. Vuoden 2010 ratkaisuissa Korkein oikeus joutui EIT:n ratkaisujen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/pauline-koskelon-puhe-ita-suomen-hovioikeuden-175-vuotisjuhlapaivan-seminaarissa/
5.10.2014 Oikeusuutiset

KHO eri linjalla KKO:n kanssa ne bis in idem -asiassa

KHO:2014:145 Henkilökohtaisen tulon verotus – Jälkiverotus – Veronkorotus – Kaksi rangaistusta – Ne bis in idem -periaate A:lle on määrätty jälkiverotusten yhteydessä veronkorotukset ennen erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- ja tullinkorotuksesta annetun lain (781/2013) voimaantuloa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla A:lle jälkiverotusten yhteydessä määrätyt veronkorotukset poistettiin, kun veronkorotukset oli määrätty samasta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/kho-eri-linjalla-kkon-kanssa-ne-bis-in-idem-asiassa/
5.7.2014 Oikeusuutiset

Veronkorotus esti salakuljetussyytteen

KKO:2014:51 Veropetos – Törkeä veropetos Salakuljetus Ne bis in idem A ja B olivat tuoneet Suomeen suuria määriä nuuskaa, minkä johdosta heille vaadittiin rangaistusta salakuljetuksesta. A:lle ja B:lle oli määrätty samoihin nuuskaeriin liittyen veronkorotuksia, koska he olivat laiminlyöneet täyttää nuuskan kaupallisesta maahantuonnista seuraavan valmisteverotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/veronkorotus-esti-salakuljetussyytteen/